สารจากศิษยาภิบาล

เอี่ยมอ่องอรทัย

31 กรกฎาคม 2016

ขอสวัสดีพี่น้อง CJ และญาติมิตร เป็นพิเศษครับ!

วันนี้ เรานมัสการพระเจ้าร่วมกันในค่าย เป็นกรณีพิเศษ เราทำเช่นนั้นเป็นประจำ ปีละครั้งในค่ายประจำปี

ผมมีความสุขมากทุก ๆ ครั้งที่เรานมัสการพระเจ้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในค่ายคริสตจักร เพราะเราได้ผ่านเวลาแห่งมิตรภาพ การเสริมสร้าง และการฟื้นฟูจิตใจ และจิตวิญญาณกันมาแล้ว 2-3 วัน เรารู้จักกันดีขึ้น เราสนิทกันมากขึ้น เราเข้าใจกัน และเรา(น่าจะ) รักกันมากขึ้น

ผมหวังว่า เราจะเติบโตไปด้วยกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านจิตวิญญาณ จนทุกคนสามารถกล่าวได้อย่างเต็มปากว่า “ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนใหม่” (New ME) !

ขอให้ความคิด ทัศนคติของเราเปลี่ยนใหม่ คือ เปลี่ยนจากการจดจ่ออยู่กับ “ตัวเอง” มาเป็นที่ “พระเจ้า” และ “คนอื่น”

ขอให้จิตวิญญาณของเราเปลี่ยนใหม่ คือ เปลี่ยนจากการเป็นทารกฝ่ายวิญญาณกลายเป็นผู้ใหญ่ด้านจิตวิญญาณ

ขอให้เรามีวุฒิภาวะในการพูดและการกระทำจนคนอื่น ๆ ต่างเห็นพระเยซูคริสต์ในตัวของเราได้ชัดเจนมากขึ้น

ขอให้เราเปลี่ยนแปลงจากคนที่ “เอาแต่ได้” มาเป็นคนที่ “สุขที่ได้ให้”

ขอให้เรารักกันและกันจริง ๆ ผ่านการกระทำที่จับต้องได้ออกมาให้เห็นไม่ใช่แค่คำพูดผ่านปากแค่รื่นหู

ขอให้เราสร้างสันติภาพในท่ามกลางพวกเรา จนทุกคนสัมผัสได้ถึงความร่มเย็นเป็นสุขในท่ามกลางพวกเรา

ขอให้ค่ายนี้ที่จะจบลงในการนมัสการเช้าวันนี้ เป็นค่ายที่ทำให้ CJ ของเราเป็นคริสตจักรที่

“ใหม่ : เอี่ยมอ่องอรทัย” อย่างแท้จริง

ขอให้เราทิ้งทุกสิ่งที่ไม่ดี ไม่ควร ที่ทำให้พระเจ้าหรือคนอื่นไม่มีความสุข ไว้ที่นี่

ขอให้เราตั้งปณิธานว่า เราจะเป็นคนที่ “สิ่งเก่า ๆ (ที่ไม่ดี)” นั่นล้วนล่วงไปหมดสิ้น และได้เพิ่มพูนสิ่งดีใหม่ ๆ ขึ้นอย่างมากล้นในการดำเนินชีวิต การทำงานและการรับใช้ของเรา

ขอให้ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก คำพูด และการกระทำในชีวิตของเราทำให้พระเจ้ายิ้มด้วยความเบิกบานในพระทัยของพระองค์เสมอไป

ขอพระเจ้าอวยพร

ด้วยรักจากใจ

(ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล