NEW เอี่ยมอ่องอรทัย

เอี่ยมอ่องอรทัย 1

NEW: เอี่ยมอ่องอรทัย

คำว่า “เอี่ยม” แปลว่า “ยังไม่ได้ใช้” เช่น ใหม่เอี่ยม

“เอี่ยมอ่อง” แปลว่า “ใหม่ผุดผ่อง” เช่น เสื้อผ้าเอี่ยมอ่อง  หรือหมายถึง “สะอาดสดใส ไม่หมองมัว” เช่น หน้าตาเอี่ยมอ่อง!

ส่วนคำว่า “เอี่ยมอ่องอรทัย” นั้น เป็นสำนวนที่เพิ่มสร้อยคำ มีเสียงคล้องจองหรือคำว่า “อรทัย” พ่วงเข้ากับคำว่า “เอี่ยมอ่อง”!

แล้วคำว่า  “อรทัย” แปลว่าอะไร?         ปกติ “อรทัย” แปลว่า “หญิงสาว, สาวรุ่น และสาวงาม” (หากใช้คำว่า “อรไท” ก็จะหมายถึง “นางผู้เป็นใหญ่” หรือ “นางผู้มีสกุล” ) ในบริบทนี้ “เอี่ยมอ่องอรทัย” จึงหมายถึง “สาวงามผู้สะอาดสดใส”

ในพระคัมภีร์ไบเบิล ได้เปรียบเทียบ “คริสตจักร” เป็น “หญิงสาวบริสุทธิ์” หรือ “เจ้าสาว” ของพระคริสต์ วันหนึ่งพระคริสต์จะเสด็จกลับมารับเจ้าสาว (คริสตจักร) ผู้ชอบธรรมของพระองค์เข้าสู่งานอภิเษกสมรสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล!

 “แล้ว​ข้าพ‌เจ้า​ได้‍ยิน​เสียง​เหมือน​อย่าง​เสียง​มหา‍ชน เหมือน​อย่าง​เสียง​น้ำ​มาก‍หลาย และ​เหมือน​อย่าง​เสียง​ฟ้า‍ร้อง​กึก‍ก้อง​ว่า “ฮา‌เล‌ลู‌ยา เพราะ​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ทรง​ครอบ‍ครอง​อยู่ คือ​พระ‍เจ้า​ของ​เรา​ผู้​ทรง​ฤทธา‌นุ‌ภาพ​สูง‍สุด ขอ​ให้​เรา​ยินดี​และ​เปรม‍ปรีดิ์ และ​ถวาย​พระ‍เกียรติ​แด่​พระ‍องค์ เพราะ​งาน​อภิเษกสมรส​ของ​พระเมษโปดก​มา​ถึง​แล้ว และ​เจ้าสาว​ของ​พระองค์​ก็​เตรียมตัว​พร้อม​แล้ว และ​โปรด​ให้​เจ้าสาว​สวมใส่ ผ้าป่าน​เนื้อ​ละเอียด มันระยับ​และ​สะอาดเพราะว่า​ผ้าป่าน​เนื้อ​ละเอียด​นั้น​คือ​การ​ประพฤติ​อัน​ชอบธรรม​ของ​ธรรมิกชน” และ​ทูต‍สวรรค์​องค์​นั้น​บอก​ข้าพ‌เจ้า​ว่า “จง​เขียน​ลง‍ไป​ว่า ความ​สุข​มี​แก่​คน​ทั้งหลาย​ที่​ได้​รับเชิญ​มา​ใน​งาน​เลี้ยง​อภิเษกสมรส​ของ​พระเมษโปดก” และ​ท่าน​บอก​อีก​ว่า “ถ้อย‍คำ​เหล่า‍นี้​เป็น​คำ​ที่​สัตย์‍จริง​ของ​พระ‍เจ้า” (วว.19:6-9)

ดังนั้น ในเวลานี้ ขอให้ธรรมิกชนทุกคน (คริสตจักร) ต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเตรียมตัวเอง (ในฐานะเจ้าสาว) ให้พร้อมสำหรับพระคริสต์(ผู้เป็นเจ้าบ่าว) เพื่อพระองค์จะได้เจ้าสาวที่มีศักดิ์ศรีบริสุทธิ์ ไม่มีด่างพร้อย หรือมลทินใด ๆ

“เพื่อ​พระ‍องค์​จะ​ได้​คริสต‌จักร​ที่​มี​ศักดิ์‍ศรี ไม่‍มี​ด่าง‍พร้อย ริ้ว‍รอย หรือ​มลทิน​ใดๆ เลย แต่​บริ‌สุทธิ์​ปราศ‌จาก​ตำ‌หนิ”  

(so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish.)   (อฟ.5:27)

พระเยซูคริสต์ทรงเปรียบเหมือนเจ้าบ่าวผู้ได้เสด็จลงมาจากสวรรค์เพื่อผูกพันกับคริสตจักร (ผู้เป็นภรรยา) ซึ่งอาจารย์เปาโลกล่าวว่า นี่คือความล้ำลึกที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้โลกทราบผ่านทางคริสตจักร

 “เพราะ‍เหตุ‍นี้​เอง ผู้‍ชาย​จะ​ละ​บิดา​มารดา​ไป​ผูก‍พัน​อยู่​กับ​ภรรยา และ​เขา​ทั้ง‍สอง​จะ​เป็น​เนื้อ​เดียว‍กัน”ความ​ล้ำลึก​ใน​เรื่องนี้​สำคัญ และ​ข้าพเจ้า​เข้าใจ​ว่า​หมายถึง​พระคริสต์​และ​คริสตจักร อย่าง‍ไร​ก็​ดี พวก‍ท่าน​แต่‍ละ‍คน​จง​รัก​ภรรยา​ของ​ตน​เหมือน​รัก​ตัว​เอง และ​ภรรยา​ก็​จง​ยำ‌เกรง​สามี”   (อฟ.5:31-32)

ดังนั้น นับจากวันนี้เป็นต้นไป ขอให้เราตั้งเป้าที่จะเป็นคนที่บริสุทธิ์ ตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

“พระ‍ประ‌สงค์​ของ​พระ‍เจ้า​เป็น​อย่าง‍นี้​คือ ให้​พวก‍ท่าน​เป็น​คน​บริสุทธิ์ คือ​ให้​เว้น​จาก​การ​ล่วง‍ประ‌เวณี” (1ธส.4:3)

เพราะนี่คือการทรงเรียกของพระเจ้าให้เราเป็นเช่นนั้น

“เพราะ​พระ‍เจ้า​ไม่‍ได้​ทรง​เรียก​เรา​ให้​เป็น​คน‍ลา‌มก แต่​ทรง​เรียก​ให้​เป็น​คน​บริสุทธิ์” (1ธส.4:7)

เราจึงสมควรต้องเป็นคนบริสุทธิ์ โดยขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้สามารถดำเนินชีวิตเช่นนั้นได้

“ขอ​ให้​พระ‍เจ้า​แห่ง​สันติ‍สุข​ทรง​ชำระ​ท่านทั้งหลาย​ให้​เป็น​คน​บริสุทธิ์​หมดจด และ​ทรง​รักษา​ทั้ง​วิญ‌ญาณ จิต‍ใจ และ​ร่าง‍กาย​ของ​ท่าน​ไว้​ให้​ปราศ‌จาก​การ​ติ‍เตียน จน‍ถึง​วัน‍ที่​พระ‍เยซู‍คริสต์​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ของ​เรา​จะ​เสด็จ​มา”  (1ธส.5:23)

และหากเรารับการชำระ และการช่วยเหลือจากพระเจ้า เราก็จะสามารถกลายเป็นคนใหม่ที่บริสุทธิ์ แบบเอี่ยมอ่องอรทัย ได้ และทุกสิ่งที่เราคิด เราพูด และเราทำ ก็จะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ทั้งสิ้น

สำหรับ​บรรดา​คน​ที่​บริสุทธิ์​นั้น​ทุกสิ่ง​ก็​บริสุทธิ์ แต่​สำหรับ​คน​ที่​ชั่ว‍ช้า​และ​ไม่‍มี​ความ​เชื่อ​นั้น​ก็​ไม่‍มี​สิ่ง‍ใด​บริ‌สุทธิ์​เลย แต่​จิต‍ใจ​และ​มโน‌ธรรม​ของ​พวก‍เขา​เสื่อม‍ทราม” (ทต.1:15)

ฉะนั้นไม่ว่าคนรอบข้างเราหรือสังคมและโลกจะเป็นอย่างไร เราผู้เป็นธรรมิกชนของพระเจ้า จะต้องยังคงเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ของพระคริสต์ต่อไป จนกว่าวันนั้นจะมาถึง คือวันที่พระองค์ผู้เป็นเจ้าบ่าวจะเสด็จกลับมารับเราผู้เป็นเจ้าสาวของพระองค์ไปอยู่กับพระองค์

“จง​ให้​คน​อธรรม​ประ‌พฤติ​การ​อธรรม​ต่อ‍ไป จง​ให้​คน​โส‌มม​ประ‌พฤติ​การ​โส‌มม​ต่อ‍ไป จง​ให้​คน​ชอบ‍ธรรม​ทำ​การ​ชอบ‍ธรรม​ต่อ‍ไป​และ​จง​ให้​คน​บริสุทธิ์​เป็น​คน​บริสุทธิ์​ต่อไป” (วว.22:11)

แต่หากว่า วันนี้ คือวันที่พระคริสต์เสด็จกลับมา คุณคิดว่า คุณพร้อมที่จะเป็นเจ้าสาวที่เอี่ยมอ่องอรทัยสำหรับพระองค์แล้วหรือยัง?

 

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/ lifeanswer