บทเรียนพระธรรมดาเนียล บทที่ 5

เบลชัสซาร์ VS ลายพระหัตถ์บนผนังวัง

พระธรรม        ดาเนียล 5:1-30

อ้างอิง             ดนล.1:2,17;12:5-10,22,27,30,37-38,48;3:9;4:5-7;4:18,22,31; 5:14,30;6:28;7:1;8:1;9:1:11:1;

บทนำ             ไม่ว่าคุณจะยิ่งใหญ่ มีอำนาจบารมีมากเพียงใด หากคุณหยิ่งยะโส และลบหลู่พระเจ้า คุณอาจจะร่วงหลุดจากทุกสิ่งที่คุณครอบครองอยู่ภายในชั่วข้ามคืน  ดังนั้น จงเรียนรู้จักยำเกรงพระเจ้า และดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ แล้วคุณจะไม่ขาดสิ่งดีใด ๆ เลย

บทเรียน

5:1 “กษัตริย์เบลชัสซาร์ได้ทรงจัดงานเลี้ยงใหญ่แก่เจ้านายหนึ่งพันคน และเสวยเหล้าองุ่นท่ามกลางคนหนึ่งพันนั้น” 

   (King Belshazzar made a great feast for a thousand of his lords and drank wine in front of the thousand.)

5:2 “เมื่อเบลชัสซาร์เสวยเหล้าองุ่นแล้ว จึงทรงบัญชาให้นำภาชนะทองคำและเงิน ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์ราชบิดาได้ทรงกวาดมาจากพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม ออกมาให้พระราชาและบรรดาเจ้านายของพระองค์ทั้งมเหสีและนาง‍สนม เพื่อใช้ใส่เหล้าองุ่นดื่ม” 

  (Belshazzar, when he tasted the wine, commanded that the vessels of gold and of silver that Nebuchadnezzar his father had taken out of the temple in Jerusalem be brought, that the king  and his lords, his wives, and his concubines might drink from them. )

5:3 “เขาทั้งหลายจึงนำภาชนะทองคำซึ่งยึดมาจากพระวิหารคือพระนิเวศของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มออกมา และพระราชาและบรรดาเจ้านายของพระองค์ทั้งมเหสีและนางสนมก็ได้ดื่มจากภาชนะเหล่านั้น” 

  (Then they brought in the golden vessels that had been taken out of the temple, the house of God in Jerusalem, and the king and his lords, his wives, and his concubines drank from them.)

5:4 “เขาทั้งหลายดื่มเหล้าองุ่นและสรรเสริญพระที่ทำด้วยทองคำ เงิน ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ไม้ และหิน”

  (They drank wine and praised the gods of gold and silver, bronze, iron, wood, and stone.)

5:5 “ในทันใดนั้น นิ้วมือคนได้ปรากฏขึ้นและเขียนลงที่ผนังพระราชวังของกษัตริย์หน้าคันประทีป และกษัตริย์ก็ทอดพระเนตรมือที่เขียนนั้น” 

 (Immediately the fingers of a human hand appeared and wrote on the plaster of the wall of the king’s palace, opposite the lamp stand. And the king saw the hand as it wrote.)

5:6 “แล้วพระพักตร์ของกษัตริย์ก็ซีดไป พระองค์ตกพระทัย จนกระทั่งพระเพลาก็อ่อนเปลี้ย พระชานุก็สั่น” 

  (Then the king’s color changed, and his thoughts alarmed him; his limbs gave way, and his knees knocked  together.)

5:7 “กษัตริย์มีรับสั่งเสียงดังให้นำหมอดู คนเคลเดีย และหมอดูฤกษ์ยาม เข้ามาเฝ้า และกษัตริย์ตรัสกับพวกนักปราชญ์ของบาบิโลนว่า “ผู้อ่านข้อเขียนนี้และแปลความให้เราได้ เราจะให้ผู้นั้นสวมเสื้อสีม่วงและสวมสร้อยคอทองคำ และเราจะตั้งให้เป็นอุปราชตรีในราชอาณาจักรของเรา

   (The king called loudly to bring in the enchanters, the Chaldeans, and the astrologers. The king declared to the wise men of Babylon, “Whoever reads this writing, and shows me its interpretation,  shall be clothed with purple and have a chain of gold around his neck and shall be the third ruler in the kingdom.” 

5:8 “แล้วพวกนักปราชญ์ของกษัตริย์ก็เข้ามาทั้งหมด แต่พวกเขาอ่านข้อเขียน หรือแปลความหมายให้กษัตริย์ไม่ได้”

   (Then all the king’s wise men came in, but they could not read the writing or make known to the king the interpretation.)

5:9 “แล้วกษัตริย์เบลชัสซาร์ก็ตกพระทัยมาก และพระพักตร์ของพระองค์ก็ซีดไป และเจ้านายทั้งหลายของพระองค์ก็สนเท่ห์”

   (Then King Belshazzar was greatly alarmed, and his color changed, and his lords were perplexed.)

5:10 “พระราชินีเสด็จเข้ามาในการเลี้ยง เพราะได้ยินถ้อยคำของกษัตริย์และเจ้านายทั้งหลาย และพระราชินีตรัสว่า “ข้าแต่พระราชา ขอทรงพระเจริญเป็นนิตย์ ขอฝ่าพระบาทอย่าได้ตกพระทัย หรือให้พระพักตร์ของพระองค์ซีด​ไป” 

   (The queen, because of the words of the king and his lords, came into the banqueting hall, and the queen declared, “O king, live forever! Let not your thoughts alarm you or your color change.)

5:11 “ในราชอาณาจักรของฝ่าพระบาทมีชายคนหนึ่งมีวิญญาณของบรรดาพระผู้บริสุทธิ์ในตัวเขา ในสมัยรัชกาลของพระราชบิดา ความสว่าง ความเข้าใจ และปัญญาเหมือนปัญญาของบรรดาพระทั้งหลายได้มีประจำอยู่ที่ชายคนนี้ และพระราชาเนบูคัดเนสซาร์ พระราชบิดาของฝ่าพระบาท ได้ทรงแต่งตั้งให้เขาเป็นหัวหน้าของพวกโหร หมอดู คนเคลเดีย และหมอดูฤกษ์ยาม” 

   (There is a man in your kingdom in whom is the spirit of the holy gods. In the days of your father,  light and understanding and wisdom like the wisdom of the gods were found in him, and King Nebuchadnezzar, your father—your father the king—made him chief of the magicians,  enchanters, Chaldeans, and astrologers, )

5:12 “เขาคือดาเนียล ซึ่งพระราชาประทานนามว่าเบลเทชัสซาร์ เขามีวิญญาณเลิศ มีความรู้และความเข้าใจที่จะแก้ความฝัน แก้ปริศนาและแก้ปัญหาต่างๆ ขอทรงเรียกดาเนียลให้เข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้ แล้วเขาจะแปลความหมายถวายฝ่าพระบาท

    (because an excellent spirit, knowledge, and understanding to interpret dreams, explain riddles, and solve problems were found in this Daniel, whom the king named Belteshazzar. Now let  Daniel be called, and he will show the interpretation.”)

5:13 “ดาเนียลจึงถูกเรียกให้เข้าเฝ้าพระราชา พระราชาตรัสถามดาเนียลว่า “ท่านคือดาเนียลคนนั้นในพวกที่ถูกกวาดเป็นเชลยมาจากยูดาห์ ที่พระราชาเสด็จพ่อของเรานำมาจากยูดาห์หรือ?” 

    (Then Daniel was brought in before the king. The king answered and said to Daniel, “You are that Daniel, one of the exiles of Judah, whom the king my father brought from Judah. )

5:14 “เราได้ยินว่าท่านมีวิญญาณของบรรดาพระในตัวท่าน และท่านมีความสว่าง ความเข้าใจ และปัญญาเลิศประจำตัว” 

   (I have heard of you that the spirit of the gods is in you, and that light and understanding and excellent wisdom are found in you.)

5:15 “พวกนักปราชญ์และพวกหมอดูถูกเรียกมาให้อ่านข้อความนี้ และแปลความหมายให้เรา แต่เขาแปลความหมายของเรื่องราวนี้ไม่ได้”

    (Now the wise men, the enchanters, have been brought in before me to read this writing and make known to me its interpretation, but they could not show the interpretation of the matter. )

5:16 “แต่เราได้ยินว่าท่านสามารถแปลและแก้ปัญหาได้ บัดนี้ถ้าท่านอ่านข้อความและแปลความหมายให้ได้ ท่านจะได้สวมเสื้อสีม่วงและสวมสร้อยคอทองคำ และเป็นอุปราชตรีในราชอาณาจักร

   (But I have heard that you can give interpretations and solve problems. Now if you can read the writing and make known to me its interpretation, you shall be clothed with purple and have a chain of gold around your neck and shall be the third ruler in the kingdom.)

5:17 “แล้วดาเนียลทูลพระราชาว่า “ขอทรงเก็บของพระราชทานไว้เป็นของฝ่าพระบาทเถิด และขอประทานรางวัลแก่ผู้อื่น ส่วนข้าพระบาทจะขออ่านข้อเขียนถวายพระราชาและถวายคำแปลความหมายให้ฝ่าพระบาททรงทราบ” 

   (Then Daniel answered and said before the king, “Let your gifts be for yourself, and give your rewards to another. Nevertheless, I will read the writing to the king and make known to him the interpretation.)

5:18 “ข้าแต่พระราชา พระเจ้าสูงสุดได้ประทานราชอาณาจักร ความยิ่งใหญ่ ศักดิ์ศรี และบารมีแก่เนบูคัดเนสซาร์ราชบิดาของฝ่าพระบาท” 

   (O king, the Most High God gave Nebuchadnezzar your father kingship and greatness and glory and majesty.)

5:19 “และเพราะความยิ่งใหญ่ซึ่งพระองค์ประทานแก่เนบูคัดเนสซาร์ ชนทุกชาติทุกเผ่าทุกภาษาจึงสั่นสะท้านและเกรงขามพระราชา พระองค์จะทรงประหารผู้ใดก็ทรงประหารเสีย จะทรงให้ผู้ใดดำรงชีวิตอยู่ก็ทรงให้ดำรงชีวิต จะทรงแต่งตั้งผู้ใดก็ทรงแต่งตั้ง จะทรงทำให้ผู้ใดต่ำต้อยลงก็ทรงทำ” 

   (And because of the greatness that he gave him, all peoples, nations, and languages trembled and feared before him. Whom he would, he killed, and whom he would, he kept alive; whom he would, he raised up, and whom he would, he humbled. )

5:20 “แต่เมื่อพระทัยของราชบิดาผยองขึ้น จิตวิญญาณของพระองค์ก็แข็งกระด้างไป จึงทรงประกอบกิจด้วยความเห่อเหิม พระเจ้าทรงถอดพระองค์จากราชบัลลังก์ และทรงริบศักดิ์ศรีของพระองค์ไปเสีย

   (But when his heart was lifted up and his spirit was hardened so that he dealt proudly, he was brought down from his kingly throne, and his glory was taken from him.)

5:21 “พระเจ้าทรงขับไล่เนบูคัดเนสซาร์ไปจากท่ามกลางมนุษย์ และทรงทำให้พระทัยเป็นเหมือนใจสัตว์ป่า และทรงให้อยู่กับลาป่า ทรงให้เสวยหญ้าเหมือนโค และพระกายก็เปียกน้ำค้างจากฟ้าสวรรค์ จนกว่าจะทรงสำนึกว่า​พระเจ้าสูงสุดทรงปกครองราชอาณาจักรของมนุษย์ และทรงแต่งตั้งผู้ที่พระองค์จะทรงแต่งตั้งให้ปกครอง” 

   (He was driven from among the children of mankind, and his mind was made like that of a beast, and his dwelling was with the wild donkeys. He was fed grass like an ox, and his body was wet with the dew of heaven, until he knew that the Most High God rules the kingdom of mankind and sets over it whom he will.)

5:22 “ข้าแต่เบลชัสซาร์ ฝ่าพระบาทเป็นราชโอรส แม้ฝ่าพระบาททรงทราบสิ่งเหล่านี้แล้ว ก็ไม่ได้ถ่อมพระทัย” 

    (And you his son, Belshazzar, have not humbled your heart, though you knew all this) 

5:23 “แต่กลับทรงยกองค์ขึ้นสู้กับองค์เจ้านายแห่งสวรรค์ และทรงให้นำภาชนะแห่งพระนิเวศของพระองค์มาต่อพระพักตร์ฝ่าพระบาท แล้วฝ่าพระบาท พวกเจ้านายของฝ่าพระบาท ทั้งมเหสี และนางสนมของฝ่าบาทก็ดื่มเหล้าองุ่นจากภาชนะเหล่านั้น และฝ่าพระบาททรงสรรเสริญพระที่ทำด้วยเงิน ทองคำ ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ไม้ และหิน ซึ่งจะดูหรือฟังหรือเข้าใจก็ไม่ได้ แต่ฝ่าพระบาทไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ผู้ซึ่งลมปราณของฝ่าพระบาทอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ และทางทั้งสิ้นของฝ่าพระบาทก็ขึ้นอยู่กับพระองค์”

    (but you have lifted up yourself against the Lord of heaven. And the vessels of his house have been brought in before you, and you and your lords, your wives, and your concubines have drunk wine from them. And you have praised the gods of silver and gold, of bronze, iron, wood, and stone, which do not see or hear or know, but the God in whose hand is your breath, and whose are all your ways, you have not honored.)

5:24 “ฉะนั้นจึงมีมือซึ่งรับใช้มาจากพระเจ้าได้จารึกข้อเขียนนี้ลงไว้” 

    (Then from his presence the hand was sent, and this writing was inscribed.)

5:25 “ต่อไปนี้เป็นข้อเขียนที่จารึกไว้คือเมเน เมเน เทเคล และ ฟารสิน” 

    (And this is the writing that was inscribed: Mene, Mene, Tekel, and Parsin.)

5:26 “ต่อไปนี้เป็นคำแปลข้อความนั้น เมเน พระเจ้าได้ทรงคำนวณวาระแห่งราชอาณาจักรของฝ่าพระบาทไว้แล้ว และทรงนำราชอาณาจักรนั้นมาถึงที่สิ้นสุด” 

    (This is the interpretation of the matter: Mene, God has numbered the days of your kingdom and  brought it to an end )

5:27 “เทเคลฝ่าพระบาทได้ถูกชั่งในตราชู ทรงเห็นว่ายังขาดอยู่” 

   (Tekel, you have been weighed in the balances and found wanting)

5:28 “เปเรส ราชอาณาจักรของฝ่าพระบาทถูกแบ่งออกให้แก่คนมีเดียและคนเปอร์เซีย

    (Peres, your kingdom is divided and given to the Medes and Persians.)

5:29 “แล้วเบลชัสซาร์ก็ทรงบัญชาให้ดาเนียลสวมเสื้อสีม่วงและสวมสร้อยคอทองคำ และทรงให้ประกาศเกี่ยวกับท่านว่า ท่านได้เป็นอุปราชตรีในราชอาณาจักร”

   (Then Belshazzar gave the command, and Daniel was clothed with purple, a chain of gold was put around his neck, and a proclamation was made about him, that he should be the third ruler in the kingdom.)

5:30 “ในคืนวันนั้นเอง เบลชัสซาร์พระราชาคนเคลเดียทรงถูกสังหาร 

   (That very night Belshazzar the Chaldean king was killed) 

5:31 “และดาริอัสชาวมีเดียก็ทรงรับราชอาณาจักรเมื่อมีพระชนมายุ 62 พรรษา”

   (And Darius the Mede received the kingdom, being about sixty-two years old.)

 

ข้อมูลมีประโยชน์

5:1-4     เหตุการณ์ที่ออกอาการสำเริงสำราญ สำมะเลเทเมา และหมิ่นประมาทพระเจ้าในงานเลี้ยงเช่นนี้ ได้รับการ

บันทึกโดยนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกโบราณ คือ เฮโรโดทัส และเซโนโฟน เช่นกัน

5:1       “กษัตริย์เบลชัสซาร์” (King Belshazzar) ชื่อ “เบลชัสซาร์” แปลว่า “ขอพระเบลคุ้มครององค์กษัตริย์”

-เขาเป็นโอรสและอุปราชของเนโบนีดัส เขาถูกเรียกว่า “โอรส” ของเนบูคัดเนสซาร์ (ข.22)

แต่คำภาษาอาราเมค ที่ใช้อยู่นี้ สามารถหมายถึง หลานหรือวงศ์วานหรือผู้สืบเชื้อสายได้ด้วย

5:2       “ภาชนะทองคำและเงิน ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์ราชบิดาได้ทรงกวาดมาจากพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม”

(the vessels of gold and of silver that Nebuchadnezzar his father had taken out of the temple in Jerusalem) = เนบูคัดเนสซาร์ ยึดมาในช่วงปีที่ 8 ที่พระองค์ครองราชย์ (ปี 597 ก.ค.ศ.) –2พกษ.24:12-13

5:5       “ในทันใดนั้น” (Immediately) -4:31;สภษ.29:1;1ธส.5:3

5:7       “เราจะตั้งให้เป็นอุปราชตรีในราชอาณาจักรของเรา” (shall be the third ruler in the kingdom) = ให้ครองอำนาจเป็นที่ 3 ในราชอาณาจักร ผู้ที่เป็นที่ 1 คือ เนโบนีดัส    ที่ 2 คือเบลชัสซาร์

5:10     “พระราชินี” (The queen) พระนางอาจหมายถึง

 • มเหสีของเนบูคัดเนสซาร์ หรือ
 • ธิดาของเนบูคัดเนสซาร์ และเป็นมเหสีของเนโบนีดัส ด้วย
 • มเหสีของเนโบนีดัส (แต่ไม่ใช่ธิดาของเนบูคัดเนสซาร์)

5:11     “ในสมัยรัชกาลของพระราชบิดา” (In the days of your father) = เนบูคัดเนสซาร์ สิ้นพระชนม์ในปี 562 ก.ค.ศ.  แต่ตอนนี้คือปี 539 ก.ค.ศ.

5:16     “เป็นอุปราชตรีในราชอาณาจักร” (shall be the third ruler in the kingdom) = ให้ครองอำนาจเป็นที่ 3 (ข.7)

5:17     “ขอทรงเก็บของพระราชทานไว้เป็นของฝ่าพระบาทเถิด” (Let your gifts be for yourself)

–ปฐก.14:23;2พกษ.5:16

5:21     “ทรงทำให้พระทัยเป็นเหมือนใจสัตว์ป่า” (his mind was made like that of a beast) -4:25

“จนกว่าจะทรงสำนึกว่าพระเจ้าสูงสุดทรงปกครองราชอาณาจักรของมนุษย์” (until he knew that the Most High God rules the kingdom of mankind ) = จนกว่าพระองค์เรียนรู้ว่า พระเจ้าสูงสุดเป็นผู้ครอบครองเหนืออาณาจักรทั้งปวงของมนุษย์ – อสค.17:24;ดนล.4:16-17

5:22-23  -เบลชัสซาร์ ทำผิด 3 ประการ

 1. พระองค์ทำบาป – เพราะใจเย่อหยิ่ง (ข.22)
 2. พระองค์ลบหลู่พระเจ้า –โดยทำให้ภาชนะศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเป็นมลทิน (ข.23 ก)
 3. พระองค์สรรเสริญรูปเคารพ ไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า (ข.23ข)

5:23     “ทรงยกองค์ขึ้นสู้กับองค์เจ้านายแห่งสวรรค์ ทรงสรรเสริญพระที่ทำด้วยเงิน ทองคำ ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ไม้ และหิน” (you have lifted up yourself against the Lord of heaven…you have praised the gods of silver and gold, of bronze, iron, wood, and stone)  = เบลชัสซาร์ นมัสการพระเทียมเท็จ ที่แตกต่างจากพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวอย่างสิ้นเชิง ประเด็นเรื่องพระเที่ยงแท้กับพระเทียมเท็จ ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ตลอดมา –ดนล.3:29;อสย.41:5-10; 44:6-23;ยรม.10:1-16;อสค.8-9;ฮชย.13:18;ฮบก.2:18—20;สดด.115:5-8;135:15-18

5:24     “ฉะนั้น จึงมีมือซึ่งรับใช้มาจากพระเจ้า” (Then from his presence the hand was sent)

= พระเจ้าจึงทรงส่งมือ

= ดาเนียลรอจนจังหวะสุดท้ายจึงเปิดเผยว่า พระเจ้าเป็นผู้ที่ให้ข้อความบนผนังมา

5:25     “เมเน เมเน เทเคล…ฟารสิน” (Mene, Mene, Tekel… Parsin ) = ภาษาอารเมค ใช้คำว่า “อูปาร์ซิน”

(อูฟารสิน) ที่แปลออกมาว่า “และฟารสิน”

5:26     “เมเน” (Mene ) = นับ หรือมินา (เป็นหน่วยของเงินตรา) = พระเจ้านับวันเวลาแห่งรัชกาลและนำมาถึงจุดจบ

5:27     “เทเคล” (Tekel)  = ชั่ง หรือเชเขล (เป็นหน่วยเงินตรา) = ตราชั่งตามมาตรฐานของพระเจ้า (โยบ 31:6;สดด.62:9)

5:28     “เปเรส” (Peres) = เป็นรูปเอกพจน์ของปาร์ซิน หรือ ฟารสิน แปลว่า “แบ่งแยก” หรือ เปอร์เซีย หรือครึ่งมินาหรือครึ่งเชเขลก็ได้

= ดาเนียลใช้การเล่นคำ “แบ่งแยก เปอร์เซีย”  – มีเดียและเปอร์เซีย คือ อาณาจักรที่ 2 จาก 4 อาณาจักรที่ทำนายในบทที่ 2

5:26-28  -ดังนั้น ในตอนนี้ คำที่เขียนจึงหมายถึงมาตราชั่งทั้ง 3 คือ มินา – เชเขล และครึ่ง (มินา/เชเขล) ซึ่งเล็งถึงผู้ปกครองทั้ง  3 เรียงลำดับได้ดังนี้

 1. เนบูคัดเนสซาร์
 2. เอวิลเมโรดัก (2พกษ.25:27)

หรือ ไม่ก็ เนโบนีดัส

 1. เบลชัสซาร์

5:29     “สวมสร้อยคอทองคำ” (a chain of gold was put around his neck) –ปฐก.41:42

= สัญลักษณ์ของสิทธิอำนาจ

5:30     “ในคืนวันนั้นเอง” (That very night) –สภษ.6:15;ลก.12:20

5:31     “ดาริอัสชาวมีเดีย” ( Darius the Mede) = อาจเป็นอีกชื่อหนึ่งของกูบารุ ที่ถูกกล่าวถึงในจารึกของบาบิโลนว่า เป็นผู้ว่าการซึ่งไซรัสตั้งให้ดูดินแดนที่บาบิโลนพิชิตได้ในภายหลัง หรือ “ดารอัสแห่งมีเดีย” อาจเป็นพระนามอย่างเป็นทางการ ซึ่งไซรัสได้รับจากการบรมราชาภิเษก ในบาบิโลน (6:28;1พศด.5:26)

“รับราชอาณาจักร” (received the kingdom) = ยึดบาบิโลนได้ในปี 539 ก.ค.ศ.

= เวลานี้ไม่มีศีรษะทำด้วยทองคำอีกต่อไป (2:38) ตามที่ดาเนียลทำนายฝันไว้ใน 2:39

 

คำถามนำอภิปราย

 1. คุณเคยเดือดร้อนเพราะความทรนงฮึกเหิม หรือหยิ่งยะโสเกินไปหรือไม่? อย่างไร? ผลที่เกิดขึ้นคืออะไร?
 2. คุณเคยเจอปัญหาไม่คาดฝัน เพราะการกินดื่มหรือรื่นเริงของคุณบ้างหรือไม่? (แบ่งปัน)
 3. คุณเคยไหว้รูปเคารพหรือไม่? (แบ่งปัน) แล้วคุณเลิกกราบไหว้บูชาได้อย่างไร?  เมื่อไร?
 4. คุณเคยประสบกับเหตุการณ์ที่ทำให้คุณ “ช็อคมาก” แบบไม่คาดฝันบ้างไหม? อย่างไร?
 5. คุณเคยมีปัญหาใหญ่หรือคำถามสำคัญที่ไม่มีใครตอบได้บ้างหรือไม่? แล้วคุณได้คำตอบมาจากไหน? อย่างไร?
 6. คุณเคยมีผู้ที่ช่วยเตือนสติคุณหรือช่วยคุณไม่ให้สติแตกบ้างไหม? เขา/เธอเป็นใคร? และเหตุการณ์เป็นอย่างไร? (แบ่งปัน)
 7. คุณเคยได้รับการเสนอรางวัลหรือการมอบสิ่งที่มีค่ามาก แต่คุณปฏิเสธบ้างหรือไม่? เป็นอย่างไร (แบ่งปัน) ทำไม?
 8. คุณมีประสบการณ์กับการรับใช้(พระเจ้า/ผู้อื่น) โดยไม่หวังผลตอบแทนที่คุณหรือคนอื่นประทับใจแบบไม่รู้ลืมบ้างหรือไม่? อย่างไร?
 9. คุณเคยเห็นการขึ้นและการลงจากอำนาจของผู้มีตำแหน่งสูงที่คุณรู้จักบ้างไหม? และมีบทเรียนอะไรสอนใจคุณบ้าง?

ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์