อะไรคือหัวใจของพระคัมภีร์?

หัวใจของพระคัมภีร์

อะไรคือหัวใจของพระคัมภีร์?

พวกยิวขอเห็นหมายสำคัญ และพวกกรีกเสาะหาปัญญา แต่พวกเราประกาศเรื่องพระคริสต์ผู้ทรงถูกตรึงที่กางเขนนั้น อันเป็นสิ่งที่ให้พวกยิวสะดุด และให้พวกต่างชาติถือว่าเป็นเรื่องโง่ แต่สำหรับผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกนั้น ทั้งพวกยิวและพวกกรีก ต่างถือว่า พระคริสต์ทรงเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้า (1โครินธ์ 1:22-24)

ผมกำลังย้อนคิดถึงการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศิษยาภิบาลของคริสตจักรแห่งหนึ่ง มีตัวแทนคณะกรรมการเดินทางไปทั่วประเทศ มองหาผู้สมัครมาเป็นศิษยาภิบาลประจำของคริสตจักร ผมถามเขาว่าการคัดสรรเป็นอย่างไรบ้าง และต้องตกใจในคำตอบ

เขาตอบว่า “รู้มั้ยท่านศิษยาภิบาลเกรแฮม เราค้นหาไปทั่วประเทศ นั่งฟังคำเทศนาหลายร้อยครั้งจากผู้สมัครที่น่าสนใจ แม้จะฟังคำเทศนามากมาย แต่แทบไม่เคยได้ยินใครเทศนาเรื่องพระเยซู

น่าเศร้า ปัญหานี้ไม่ได้จำกัดวงอยู่แค่ที่นี่ แต่เป็นไปทั่วโลก ศิษยาภิบาลที่มีของประทานและครูสอนพระคัมภีร์ที่เปิดพระวจนะของพระเจ้า แต่มองข้ามหรือพลาดเรื่องพระเยซูไปอย่างน่าเสียดาย เหมือนกับกำลังพูดเรื่องอับราฮัม ลินคอล์นโดยไม่พูดถึงสงครามกลางเมือง

สิ่งที่คริสตจักรต้องการในทุกวันนี้คือผู้เทศนา ผู้สอนที่เปิดพระคัมภีร์ และปลูกฝังสั่งสอนเรื่องพระเยซูคริสต์

คุณอาจเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้น ดังนั้นเมื่อสอนพระวจนะ จงสอนเรื่องพระเยซูคริสต์ อย่าพลาดหรือมองข้ามหัวใจหลักของพระคัมภีร์นะครับ ปลูกฝังและสั่งสอนพระคริสต์ก่อนอื่นและเหนือสิ่งอื่นใด!

อย่าพลาดหัวใจหลักของพระคัมภีร์ เปิดพระวจนะ ปลูกฝังและสั่งสอนพระวจนะโดยให้พระคริสต์อยู่ในทุกหน้าของพระวจนะ

 

โดย Pastor Jack Graham

อนุญาตโดย Jack Graham Power Point Ministry : www.jackgraham.org

(Cr. ภาพ nuisri)