บทเรียนพระธรรมดาเนียล บทที่ 7

ความฝัน  VS สัตว์ 4 ชนิด

พระธรรม        ดาเนียล 7:1-28

อ้างอิง             ดนล.1:17;2:21,39-44;4:13-19;5:1;7:22;8:9,24;11:36

บทนำ

ไม่ว่าเราจะเชื่อพระเจ้ามาแล้วนานสักเพียงใด ก็ยังมีเรื่องที่เราไม่รู้และไม่เข้าใจในพระสติปัญญา และแผนการของพระองค์อยู่มากมาย เราจึงต้องจัดเวลาอย่างมีวินัยในการเรียนรู้จักความจริงและพระทัยของพระองค์ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกัน

ในพระคัมภีร์มีทั้งเรื่องราวที่เข้าใจง่าย ในขณะที่เดียวกันก็มีบางเรื่องที่เข้าใจยาก แต่สิ่งที่เราต้องมีก็คือ ความเชื่อฟังต่อพระวจนะของพระองค์ด้วยความศรัทธาอย่างวางใจ และทำตามนั้น เพราะนั่นคือ มาตรการที่ปลอดภัยที่สุดในชีวิตของเรา!

 บทเรียน

7:1 “ในปีที่หนึ่งแห่งรัชกาลเบลชัสซาร์กษัตริย์บาบิโลน ดาเนียลมีความฝันและนิมิตในศีรษะของท่าน เมื่อท่านนอนบนที่นอนท่านจึงบันทึกความฝันนั้นไว้ และบรรยายเนื้อเรื่องนั้น” 

 (In the first year of Belshazzar king of Babylon, Daniel saw a dream and visions of his head as he lay in his bed. Then he wrote down the dream and told the sum of the matter. )

7:2 “ดาเนียลกล่าวว่า “ในนิมิตเวลากลางคืน ข้าพเจ้าได้เห็น นี่แน่ะ ลมทั้งสี่ของฟ้าสวรรค์ได้ปลุกปั่นทะเลใหญ่นั้น” 

(Daniel declared, “I saw in my vision by night, and behold, the four winds of heaven were stirring up the  great sea.)

7:3 “และสัตว์มหึมา 4 ตัวได้ออกมาจากทะเล มีลักษณะต่างกัน”

 (And four great beasts came up out of the sea, different from one another.)

7:4 “ตัวแรกเหมือนสิงโตมีปีกนกอินทรี เมื่อข้าพเจ้ามองดูนั้น ปีกก็ถูกฉีกออกไป และมันถูกยกขึ้นจากแผ่นดิน ให้ยืนสองเท้าเหมือนมนุษย์ และใจของมนุษย์ถูกมอบให้มัน”

 (The first was like a lion and had eagles’ wings. Then as I looked its wings were plucked off, and it was lifted up from the ground and made to stand on two feet like a man, and the mind of a man was given to)

7:5 “แล้วมีสัตว์อีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่สองเหมือนหมี มันขยับตัวข้างหนึ่งขึ้น มีกระดูกซี่โครงสามซี่อยู่ในปากของมันระหว่างซี่ฟัน มีเสียงบอกมันว่า ‘จงลุกขึ้นกินเนื้อให้มากๆ’ 

  (And behold, another beast, a second one, like a bear. It was raised up on one side. It had three ribs in its mouth between its teeth; and it was told, ‘Arise, devour much flesh.’ )

7:6 “ต่อจากนั้น ข้าพเจ้าได้มองดู นี่แน่ะ สัตว์อีกตัวหนึ่งเหมือนเสือดาว บนหลังมีปีกนกสี่ปีก สัตว์นั้นมีหัวสี่หัว และอำนาจปกครองถูกมอบให้มัน”

 (After this I looked, and behold, another, like a leopard, with four wings of a bird on its back. And the beast had four heads, and dominion was given to it. )

7:7 “ต่อจากนั้น ในนิมิตเวลากลางคืน ข้าพเจ้าได้เห็นสัตว์ตัวที่สี่มันร้ายกาจ น่ากลัว และแข็งแรงยิ่งนัก มันมีฟันเหล็กมหึมา มันกินและหักเป็นชิ้นๆ และกระทืบสิ่งที่เหลือกินนั้นเสีย มันต่างกับสัตว์อื่นทั้งหมดที่อยู่ก่อนมัน มันมีเขาสิบเขา” 

(After this I saw in the night visions, and behold, a fourth beast, terrifying and dreadful and exceedingly strong. It had great iron teeth; it devoured and broke in pieces and stamped what was left with its feet. It was different from all the beasts that were before it, and it had ten horns.)

7:8 “ขณะที่ข้าพเจ้าพิเคราะห์เรื่องเขาเหล่านั้น นี่แน่ะ มีเขาเล็กๆ อีกเขาหนึ่งงอกขึ้นมาท่ามกลางเขาเหล่านั้น เขารุ่นแรกสามเขา ได้ถูกถอนรากออกไปต่อหน้ามัน ในเขาอันนี้มีตาเหมือนตามนุษย์ มีปากพูดคุยโว”

  (I considered the horns, and behold, there came up among them another horn, a little one, before which three of the first horns were plucked up by the roots. And behold, in this horn were eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking great things.)

7:9 “ขณะที่ข้าพเจ้ายืนดูอยู่มีหลายบัลลังก์มาตั้งไว้ และผู้หนึ่งซึ่งเจริญด้วยวัยวุฒิมาประทับ ฉลองพระองค์ขาวอย่างหิมะพระเกศาบนพระเศียรเหมือนขนแกะขาวสะอาด พระบัลลังก์ของพระองค์เป็นเปลวเพลิง กงจักรของบัลลังก์นั้นเป็นไฟลุก”

  (“As I looked, thrones were placed, and the Ancient of Days took his seat; his clothing was white as snow,  and the hair of his head like pure wool; his throne was fiery flames; its wheels were burning fire.)

7:10 “ธารไฟพุ่งออก และไหลออกมาเฉพาะพระพักตร์พระองค์ คนนับแสนๆ ปรนนิบัติพระองค์ คนนับล้านๆ เข้าเฝ้าพระองค์ ผู้‍พิพากษาก็ขึ้นนั่งบัลลังก์ บรรดาหนังสือก็เปิดออก”

 (A stream of fire issued and came out from before him; a thousand thousands served him, and ten thousand times ten thousand stood before him; the court sat in judgment, and the books were  opened.)

7:11 “ข้าพเจ้าก็จ้องดู เพราะเขาเล็กนั้นคุยโว และเมื่อข้าพเจ้าจ้องดู สัตว์ตัวนั้นก็ถูกฆ่า และศพก็ถูกทำลายมอบให้เผาด้วยไฟ” 

(“I looked then because of the sound of the great words that the horn was speaking. And as I looked, the beast was killed, and its body destroyed and given over to be burned with fire.)

7:12 “ส่วนเรื่องสัตว์ที่เหลืออยู่นั้น อำนาจปกครองของพวกมันก็ถูกถอนไปเสีย แต่ชีวิตของพวกมันให้ยืดต่อไปถึงฤดูหนึ่ง และวาระหนึ่ง”

(As for the rest of the beasts, their dominion was taken away, but their lives were prolonged for a season and a time.)

7:13 “ข้าพเจ้าเห็นในนิมิตเวลากลางคืน นี่แน่ะ มีท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์มา พร้อมกับบรรดาเมฆของสวรรค์และท่านมา‍หาผู้เจริญด้วยวัยวุฒินั้น มีคนนำท่านมาเฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระองค์”

 (“I saw in the night visions, and behold, with the clouds of heaven there came one like a son of man, and he came to the Ancient of Days and was presented before him.)

7:14 “ราชอำนาจ ศักดิ์ศรี กับราชอาณาจักรทรงมอบไว้กับท่าน เพื่อชนทุกชาติทุกเผ่าทุกภาษา จะปรนนิบัติท่าน ราชอาณาจักรของท่านเป็นราชอาณาจักรนิรันดร์ซึ่งจะไม่มีที่สิ้นสุด และแผ่นดินของท่านเป็นแผ่นดิน ซึ่งจะไม่ถูกทำลายเลย”

  (And to him was given dominion and glory and a kingdom, that all peoples, nations, and Languages should serve him; his dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom one that shall not be destroyed.)

7:15 “ส่วนข้าพเจ้าคือดาเนียลจิตใจข้าพเจ้าเป็นทุกข์เพราะความฝันและนิมิตในศีรษะของข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้าตกใจ” 

  (“As for me, Daniel, my spirit within me was anxious, and the visions of my head alarmed me.)

7:16 “ข้าพเจ้าเข้าไปใกล้ท่านผู้หนึ่งที่ยืนอยู่ที่นั่น และถามความจริงของเรื่องราวนี้ ท่านก็บอกข้าพเจ้า และให้ข้าพเจ้ารู้ความ‍หมายของเรื่องเหล่านี้” 

 (I approached one of those who stood there and asked him the truth concerning all this. So he told me and made known to me the interpretation of the things.)

7:17 “‘สัตว์มหึมาทั้งสี่คือ กษัตริย์ 4 องค์ซึ่งเกิดมาจากแผ่นดินโลก”

 (‘These four great beasts are four kings who shall arise out of the earth.) 

7:18 “แต่บรรดาผู้บริสุทธิ์ขององค์ผู้สูงสุดจะรับราชอาณาจักร และถือกรรมสิทธิ์ราชอาณาจักรนั้นสืบๆ ไปเป็นนิตย์นิรันดร์’”

 (But the saints of the Most High shall receive the kingdom and possess the kingdom forever,  forever and ever.’)

7:19 “แล้วข้าพเจ้าก็อยากทราบความจริงเกี่ยวกับสัตว์ตัวที่สี่นั้นซึ่งผิดแปลกจากสัตว์อื่นๆ ทั้งสิ้น ร้ายกาจเหลือเกินมีฟันเหล็ก  และเล็บเท้าทองสัมฤทธิ์ ซึ่งกินและฉีกเป็นชิ้นๆ และกระทืบสิ่งที่เหลือนั้นเสีย” 

  (“Then I desired to know the truth about the fourth beast, which was different from all the rest, exceedingly  terrifying, with its teeth of iron and claws of bronze, and which devoured and broke in pieces and stamped  what was left with its feet, )

7:20 “และเกี่ยวกับเขาสิบเขา ซึ่งอยู่บนหัวของมัน และเขาอีกเขาหนึ่งซึ่งงอกขึ้นมาต่อหน้าเขารุ่นแรกสามเขาที่หลุดไป เขาซึ่งมีตาและมีปากที่พูดคุยโว และซึ่งดูเหมือนจะใหญ่โตกว่าเพื่อน” 

  (and about the ten horns that were on its head, and the other horn that came up and before which three of them fell, the horn that had eyes and a mouth that spoke great things, and that seemed greater than its companions.)

7:21 “เมื่อข้าพเจ้ามองดู เขานี้ทำสงครามกับบรรดาผู้บริสุทธิ์และชนะ” 

  (As I looked, this horn made war with the saints and prevailed over them, )

7:22 “จนกว่าผู้เจริญด้วยวัยวุฒิเสด็จมาถึง การพิพากษาถูกมอบให้แก่บรรดาผู้บริสุทธิ์ขององค์ผู้สูงสุดนั้น และเวลากำหนดได้มาถึงที่บรรดาผู้บริสุทธิ์จะรับราชอาณาจักร”

  (until the Ancient of Days came, and judgment was given for the saints of the Most High, and the time came when the saints possessed the kingdom.)

7:23 “ท่านผู้นั้นกล่าวดังนี้ว่า ‘เรื่องสัตว์ตัวที่สี่นั้น จะมีราชอาณาจักรที่สี่บนพิภพ ซึ่งจะผิดกับราชอาณาจักรทั้งสิ้นและจะกินทั้งพิภพนี้เสีย และเหยียบพิภพลง และทำให้เป็นชิ้นๆ”

  (“Thus he said: ‘As for the fourth beast, there shall be a fourth kingdom on earth, which shall be different  from all the kingdoms, and it shall devour the whole earth, and trample it down, and break it to pieces.)

7:24 “ส่วนเรื่องเขาสิบเขานั้น จากราชอาณาจักรนี้จะมีกษัตริย์ 10 องค์เกิดขึ้น และมีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งเกิดขึ้นภายหลังแตก‍ต่างจากกษัตริย์ที่มีมาก่อน และจะโค่นกษัตริย์เสีย 3 องค์”

 (As for the ten horns, out of this kingdom ten kings shall arise, and another shall arise after them; he shall be different from the former ones, and shall put down three kings.)

7:25 “ท่านจะพูดคำกล่าวร้ายองค์ผู้สูงสุด และจะข่มเหงบรรดาผู้บริสุทธิ์ขององค์ผู้สูงสุดนั้น และจะคิดเปลี่ยนแปลงวาระและธรรมบัญญัติต่างๆ และเขาทั้งหลายจะถูกมอบไว้ในมือของท่าน ตลอดหนึ่งวาระ สองวาระ กับครึ่งวาระ”

  (He shall speak words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and shall think to change the times and the law; and they shall be given into his hand for a time, times, and half a time.)

7:26 “แต่ผู้พิพากษาก็จะขึ้นนั่งบัลลังก์ และจะทรงนำเอาราชอำนาจของท่านไปเพื่อจะทรงเผาผลาญและทำลายเสียให้สิ้นสุด”

  (But the court shall sit in judgment, and his dominion shall be taken away, to be consumed and destroyed to the end.)

7:27 “และราชอาณาจักรกับราชอำนาจ และความยิ่งใหญ่แห่งบรรดาราชอาณาจักรภายใต้สวรรค์ทั้งสิ้น จะต้องถูกมอบไว้แก่บรรดาผู้บริสุทธิ์คือ ประชากรขององค์ผู้สูงสุดนั้น แผ่นดินของท่านเหล่านี้จะเป็นแผ่นดินนิรันดร์ และราชอาณาจักรทั้งสิ้นจะปรนนิบัติและเชื่อฟังท่านเหล่านี้’”

  (And the kingdom and the dominion and the greatness of the kingdoms under the whole heaven shall be  given to the people of the saints of the Most High; his kingdom shall be an everlasting kingdom, and all  dominions shall serve and obey him.’)

7:28 “เรื่องราวก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ ส่วนข้าพเจ้าคือดาเนียล ความคิดของข้าพเจ้าก็ทำให้ข้าพเจ้าตกใจมาก และหน้าของข้าพ‌เจ้าก็ซีดไป แต่ข้าพเจ้าก็เก็บเรื่องราวนี้ไว้ในใจ

 (“Here is the end of the matter. As for me, Daniel, my thoughts greatly alarmed me, and my color changed,  but I kept the matter in my heart.”)

 

ข้อมูลมีประโยชน์

7:1       “ในปีที่หนึ่งแห่งรัชกาลเบลชัสซาร์” (In the first year of Belshazzar king of Babylon) = ราว ๆ ปี 553 ก.ค.ศ. –ดนล.5:1

“ดาเนียลมีความฝันและนิมิต” (Daniel saw a dream and visions)= ฝันเห็นนิมิต–อสค.40:2;ดนล.1:17

“เมื่อท่านนอนบนที่นอน” (his head as he lay in his bed) = ขณะที่กำลังนอนหลับอยู่ – สดด.4:4; ดนล.4:13

“ท่านจึงบันทึกความฝันนั้นไว้” (he wrote down the dream) –ยรม.36:4

7:2       “ลมทั้งสี่ของฟ้าสวรรค์” (the four winds of heaven) = ลมทั้ง 4 ทิศจากฟ้าสวรรค์ – อสค.37:9;ดนล.8:8;วว.7:1

“ทะเลใหญ่นั้น” (the great sea) = โลกที่มีประเทศและชนชาติต่าง ๆ (ข.3,17)

7:3       “สัตว์มหึมา 4 ตัว” (four great beasts) –วว.13:1;17:8

7:4       “ตัวแรกเหมือนสิงโต” (first was like a lion ) –2พกษ.24:1;สดด.7:2;ยรม.4:7;วว.13:2

“มีปีกนกอินทรี” (had eagles’ wings) –อสค.17:3

= ภาพของเครูบ ซึ่งเล็งถึงอาณาจักรบาบิโลน (ปฐก.3:34)

          “ปีกก็ถูกฉีกออกไป…” (its wings were plucked off) = พรรณนาถึงความตกต่ำของเนบูคัดเนสซาร์ ที่บันทึกไว้ในบทที่ 4

7:5       “ตัวที่สองเหมือนหมี มันขยับตัวข้างหนึ่งขึ้น” (a second one, like a bear. It was raised up on one side) = เปอร์เซียที่กำลังเข้าสู่สภาวะอันยิ่งใหญ่ในกลุ่มพันธมิตรมีเดีย – เปอร์เซีย

“มีกระดูกซี่โครง 3 ซี” (It had three ribs) = วลีนี้สามารถแปลได้อีกว่า “มีงาสามกิ่ง”

= อาจหมายถึง 3 อาณาจักรใหญ่ที่เปอร์เซีย พิชิตได้แก่  ลิเดีย (546 ก.ค.ศ.) , บาบิโลน (539 ก.ค.ศ.) และอียิปต์ (525 ก.ค.ศ.)

“จงลุกขึ้นกินเนื้อให้มาก ๆ” (‘Arise, devour much flesh) =  บางฉบับแปลว่า “ลุกขึ้นเถิด จงกินเนื้อให้อิ่ม” –ดนล.2:39

7:6       “สัตว์อีกตัวหนึ่งเหมือนเสือดาว” (another, like a leopard) = หมายถึง อเล็กซานเดอร์มหาราช (กรีก) (334-330 ก.ค.ศ.)

“บนหลังมีปีกนกสี่ปีก” (with four wings of a bird on its back) = ความรวดเร็วในการพิชิตศึกของกรีกเหมือนพยัคฆ์ติดปีก

“มีหัวสี่หัว” (the beast had four heads) = เล็งถึงอาณาจักรกรีกที่ต่อมาแตกออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆ หลังอเล็กซานเดอร์สิ้นพระชนม์ก่อน เวลาอันควรในปี 323 ก.ค.ศ. (8:22)

ดินแดนทั้ง 4 คือ

 1. มาเซดอน และกรีก (ปกครองโดยอันทิพาเทอร์ และคาสซันเดอร์)
 2. เธรส และเอเชียน้อย (ปกครองโดยไลซิมาคัส)
 3. ซีเรีย (ปกครองโดยเซลูคัสที่ 1)
 4. อียิปต์ (ปกครองโดย ทอเลมี ที่ 1)

“อำนาจปกครองถูกมอบให้มัน” (dominion was given to it.) –วว.13:2

7:7       “ในนิมิตยามกลางคืน” (the night visions)  -อสค.40:2

“สัตว์ตัวที่สี่ มันร้ายกาจ น่ากลัว และแข็งแรงยิ่งนัก” (a fourth beast, terrifying and dreadful and exceedingly strong) = จักรวรรดิโรม ที่มีพลังอำนาจด้วยกองทัพที่แข็งแกร่งกว่าทุกอาณาจักรที่มาก่อนหน้า (ปท.11:30) ;  “มีฟันเหล็กมหึมา” (It had great iron teeth) –ดนล.2:40-43

“กระทืบสิ่งที่เหลือกินนั้นเสีย” ( stamped what was left with its feet) –ดนล.8:7,10 = เหยียบย่ำจนแหลกลาญ

“มันมีเขาสิบเขา” (it had ten horns) = แสดงถึงอำนาจอันยิ่งใหญ่ไพศาลของอาณาจักรโรม  –วว.12:3;13:1   = ตรงนิ้วเท้าทั้งสิบใน  ดนล.2:41-42

7:8       “มีเขาเล็ก ๆ อีกเขาหนึ่งงอกขึ้นมา” (them another horn, a little one) = นักวิชาการส่วนหนึ่งตีความว่า นี่เล็กถึงปฏิปักษ์ของพระคริสต์ (หรือมหาอำนาจของโลกซึ่งมีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์)

“มีตาเหมือนตามนุษย์” (eyes like the eyes of a man) –วว.9:7

“มีปากพูดคุยโว” (a mouth speaking great things) –วว.13:5-6;ดนล.11:36;2ธส.2:4;สดด.12:3

7:9       “มีหลายบัลลังก์มาตั้งไว้” (thrones were placed) –วว.20:4

“ผู้หนึ่งซึ่งเจริญด้วยวัยวุฒิมาประทับ” (the Ancient of Days took his seat) = ในบางฉบับแปลว่า

“องค์ผู้ดำรงอยู่ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ ประทับที่บัลลังก์ของพระองค์”  -ดนล.7:22

= หมายถึงพระเจ้า –1พกษ.22:19;2พศด.18:18;มธ.19:28;วว.4:2;20:4

“ฉลองพระองค์ขาวเหมือนหิมะ” (his clothing was white as snow)  = เสื้อผ้า –มธ.28:3

“พระเกศา” (the hair)  = ผม

“เหมือนขนแกะขาวสะอาด” (his head like pure wool) –วว.1:14;อสค.1:15;10:6

“บัลลังก์….กงจักร” (his throne …wheels) –อสค.1:15-21,26-27 -กงจักรในที่นี้คือ ล้อ

7:10    “ธารไฟ” (stream of fire) = แม่น้ำเพลิง –สดด.50:3;97:3;อสย.30:27

“เฉพาะพระพักตร์พระองค์” (came out from before him) = เบื้องพระพักตร์ของพระองค์ –ฉธบ.33:2; สดด.68:17;ยด.1:14;วว.5:11

          “คนนับแสน  ๆ …คนนับล้าน ๆ“ (a thousand thousands …ten thousand)  –วว.20:12;1ซมอ.18:7

= บรรดาเหล่าทูตสวรรค์ทั้งหลาย

“ผู้พิพากษาก็ขึ้นบัลลังก์ บรรดาหนังสือก็เปิดออก” (the court sat in judgment, and the books were opened) = การพิจารณาคดีเริ่มขึ้น –วว.20:12

7:11     “เขาเล็กนั้นคุยโว” (the horn was speaking) = พูดโอ้อวด –วว.13:5-6

“สัตว์ตัวนั้นก็ถูกฆ่า และศพก็ถูกทำลายมอบให้เผาด้วยไฟ” (the beast was killed, and its body destroyed and given over to be burned with fire) –วว.19:20

7:13     “มีท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์มา” (there came one like a son of man) –มธ.24:30;26:64;มก.8:31; 13:26;14:62;ลก.21:27;วว.1:7,13;14:14

= นี่เป็นครั้งแรกที่กล่าวถึงพระเมสสิยาห์ว่า เป็นมนุษย์ (ซึ่งต่อมาองค์พระเยซูคริสต์ทรงใช้เรียกพระองค์เอง นักวิชาการพระคัมภีร์กลุ่มหนึ่งเชื่อว่า พระคริสต์จะได้ประทับบนบัลลังก์ปกครองโลกนี้  และอาณาจักรของพระองค์จะไม่มีวันถูกทำลาย(เหมือนอาณาจักรอื่น ๆ ที่มาก่อนหน้า) –ข.14

“พร้อมกับบรรดาเมฆของสวรรค์” (with the clouds of heaven) = เสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆแห่งฟ้าสวรรค์  –มก.14:62;วว.1:7

“ผู้เจริญด้วยวัยวุฒิ” (he came to the Ancient of Days) = พระเจ้าผู้ดำรงอยู่ตั้งแต่ดึงดำบรรพ์

7:14     “ราชอำนาจ ศักดิ์ศรี กับราชอาณาจักร ทรงมอบไว้กับท่าน” (given dominion and glory and a kingdom) = บางฉบับแปลว่า “พระองค์ได้รับสิทธิอำนาจ เกียรติสิริและอำนาจปกครองสูงสุด”

–มธ.28:18

          “เพื่อชนทุกชาติทุกเผ่าทุกภาษาจะปรนนิบัติท่าน” (that all peoples, nations, and languages should serve him) –วว.11:15  = บางฉบับแปลว่า “ชาวโลกทุกชาติทุกภาษา นมัสการพระองค์”

“ราชอาณาจักรของท่านเป็นราชอาณาจักรนิรันด์ซึ่งจะไม่มีที่สิ้นสุด” (his kingdom one that shall not be destroyed) =จะไม่มีวันถูกทำลาย (ข.14) –ดนล.2:44;ฮบ.12:28;วว.11:15

7:15     “ทำให้ข้าพเจ้าตกใจ” (alarmed me) = ทำให้ข้าพเจ้าว้าวุ้นสับสน –โยบ 4:15;ดนล.4:19

7:16     “ผู้หนึ่งที่ยืนอยู่ที่นั่น” (who stood there) = ทูตสวรรค์

“ทำให้ข้าพเจ้ารู้ความหมายของเรื่องเหล่านี้” (made known to me the interpretation of the things)

= อธิบายความหมายของสิ่งทั้งปวงนี้ให้เข้าใจ –ดนล.8:16;9:22;ศคย.1:9

7:17     “สัตว์มหึมาทั้งสี่คือกษัตริย์สี่องค์” (These four great beasts are four kings) ในบางฉบับแปลว่า

สัตว์มหึมาทั้งสี่คืออาณาจักรทั้งที่จะรุ่งเรืองขึ้นในโลก” -2:38-43

“แผ่นดินโลก” (the earth)  = ประเทศและชนชาติต่าง ๆ เปรียบเป็น “ทะเลใหญ่” ในข้อ 2-3

7:18     “แต่บรรดาผู้บริสุทธิ์ขององค์สูงสุด” (But the saints of the Most High ) = ผู้ที่เชื่อศรัทธาและติดตามพระคริสต์ – สดด.16:3

“จะรับราชอาณาจักรและถือกรรมสิทธิ์ราชอาณาจักรนั้นสืบ ๆ ไปเป็นนิตย์นิรันดร์“ ( shall receive the kingdom and possess the kingdom forever) = จะได้ชื่นชมกับสิทธิพิเศษในอาณาจักรของพระเมสสิยาห์   -มธ.19:28-29;ลก.22:29-30;วว.1:6;20:2-6;สดด.49:14

“เป็นนิตย์นิรันดร์” (forever and ever) –อสย.60:12-14;ลก.12:32;ฮบ.12:28;วว.2:26;20:4

7:20     “เขาสิบเขา” ( the ten horns) = เขาทั้งสิบ –วว.17:12

“มีปากที่พูดคุยโว” (a mouth that spoke great things) –วว.13:5-6

7:21    “และชนะ” (prevailed) = ได้ชัยชนะ –วว.13:8

7:22     “จะรับราชอาณาจักร” (possessed the kingdom) = ได้ครอบครองอาณาจักร –มก.8:35

7:23     “เหยียบพิภพลงและทำให้เป็นชิ้น ๆ” (trample it down, and break it to pieces) = เหยียบย่ำและบดขยี้ให้แหลกลาญ –ดนล.2:40

7:24     “เขาสิบเขา” (the ten horns) –วว.17:12

“กษัตริย์ 10 องค์”  (this kingdom ten kings)  = อำนาจทางการเมืองทั้งสิ้น (1:12;วว.17:12-14)

–ซึ่งจะเกิดจากอาณาจักรที่ 4 แต่ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน (2:44)

“โค่นกษัตริย์เสีย 3 องค์” (shall put down three kings) = เลข 3 ในที่นี่เป็นตัวเลขแสดงจำนวนน้อย หรือสั้น  โดยไม่ได้จำกัดจำนวนตายตัว (ดู อพย.3:18;ปฐก.22:4,) (ปท. ปฐก.30:36;อพย.5:3;8:27;15:22;กดว.10:33; 33:8;ยชว.9:16;ยนา.1:17;3:3)

7:25     “พูดคำกล่าวร้ายองค์ผู้สูงสุด” (speak words against the Most High) –อสย.37:23;ดนล.11:36

“ข่มเหงบรรดาผู้บริสุทธิ์ขององค์ผู้สูงสุดนั้น” (shall wear out the saints of the Most High) –วว.16:6

“ตลอดหนึ่งวาระสองวาระกับครึ่งวาระ” (for a time, times, and half a time.) –วว.11:2;12:14;13:5-6;ดนล.8:24;12:7         = บางฉบับแปลว่า “หนึ่งปี สองปีและครึ่งปี”

7:26     “ทรงเผาผลาญและทำลายเสียให้สิ้นสุด” (to be consumed and destroyed to the end) –วว.19:20

7:27     “ความยิ่งใหญ่แห่งราชอาณาจักร” ( he greatness of the kingdoms) –อสย.14:2

“จะต้องถูกมอบให้แก่” (shall be given) –พระเจ้าและพระเมสสิยาห์จะเป็นผู้ปกครองประชากรของพระองค์เพื่อประโยชน์ของพวกเขา –วว.19-22

“บรรดาผู้บริสุทธิ์คือประชากรขององค์ผู้สูงสุดนั้น” (the people of the saints of the Most High)

–1คร.6:2;ปฐก.14:18

คำถามนำอภิปราย

 1. พระเจ้าเคยสำแดงหรือเปิดเผยนิมิตอะไรแก่คุณทางความฝันบ้างหรือไม่? เรื่องอะไร?
 2. คุณเคยได้รับนิมิต แต่ไม่เข้าใจบ้างหรือไม่? แล้วใครช่วยให้คุณเข้าใจ? แล้วคุณทำตามนิมิตนั้นหรือไม่? ผลที่ตามมาเป็นอย่างไร?
 3. คุณเคยตกใจหรือเป็นทุกข์กับการเปิดเผยของพระเจ้าต่อคุณเรื่องใดมากที่สุด? ทำไม?
 4. การเปิดเผยของพระเจ้าในพระคัมภีร์ที่ครอบคลุมเวลายาวไกลเช่นนี้ ส่งผลต่อความเชื่อศรัทธาของคุณต่อ พระเจ้าอย่างไรบ้าง? ทำไม? และอย่างไร?
 5. การมาศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันที่คริสตจักรช่วยให้คุณเข้าใจแผนการของพระเจ้าหรือความลับลึกของพระเจ้าที่มีต่อโลกนี้และต่อชีวิตของคุณอย่าไรบ้าง? (แบ่งปัน)
 6. การที่คุณรู้ว่า พระเจ้าทรงทราบเหตุการณ์ในอนาคตล่วงหน้าหมดแล้ว รวมทั้งจุดจบของโลกนี้แล้ว ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายชีวิตและการดำเนินชีวิตของคุณอย่างไรบ้าง? (แบ่งปัน)
 7. การที่คุณยังไม่รู้หรือไม่เข้าในพระคัมภีร์บางข้อบางตอน(ที่เข้าใจยาก) ส่งผลกระทบอะไรแก่คุณบ้าง?โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเชื่อศรัทธาที่คุณมีต่อพระเจ้าและต่อพระคัมภีร์

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.