บทเรียนพระธรรมดาเนียล บทที่ 8

นิมิตเรื่องแกะและแพะผู้

พระธรรม        ดาเนียล 8:1-27

อ้างอิง     ดนล.1:17;2:46,34;4:23;5:1;7:2-7,16,20;8:1-2,19;9:21;10:5-9,14-18,20;11:3,11-16,23,31:37;12:6,11-12

บทนำ           คนบางคนอยากรู้อนาคต เพราะคิดว่า รู้แล้วจะได้ป้องกันหรือแก้ไขอะไรเพื่อตัวเองได้ แต่คนบางคนเมื่อรู้อนาคตแล้วก็ตกใจกลัวจนทำอะไรต่อไปไม่ได้ บางครั้งการที่ไม่รู้อนาคตอาจเป็นการต่อชีวิตของเรามากกว่าการได้รับรู้อนาคตที่เราเองไม่มีอำนาจใด ๆ จะไปแก้ไขหรือจัดการกับมันได้ดังนั้น การดำเนินชีวิตแบบวันต่อวันด้วยความใกล้ชิดและเชื่อฟังพระเจ้า ไม่ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร จึงน่าจะเป็นวิถีชีวิตที่น่าจะมีความสุขมากกว่า  จริงไหม?

บทเรียน

8:1 “ในปีที่สามแห่งรัชกาลกษัตริย์เบลชัสซาร์ มีนิมิตปรากฏแก่ข้าพเจ้าดาเนียล หลังจากนิมิตที่ปรากฏแก่ข้าพเจ้าครั้งแรกนั้น” 

  (In the third year of the reign of King Belshazzar a vision appeared to me, Daniel, after that which appeared to me at the first. )

8:2 “และในนิมิตนั้น ตามที่ข้าพเจ้าได้เห็น ปรากฏว่า ข้าพเจ้าอยู่ที่สุสาเมืองป้อม ซึ่งอยู่ในมณฑลเอลาม และข้าพเจ้าก็เห็นนิมิต ข้าพเจ้าอยู่ที่แม่น้ำอุลัย” 

 (And I saw in the vision; and when I saw, I was in Susa the citadel, which is in the province of Elam. And I saw in the vision, and I was at the Ulai canal.)

8:3 “ข้าพเจ้าเงยหน้าดู และเห็นแกะผู้ตัวหนึ่งยืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำ มีเขาสองเขา เขาทั้งสองก็ยาว แต่ข้างหนึ่งยาวกว่าอีกข้างหนึ่ง และเขาที่ยาวนั้นงอกมาทีหลัง” 

 (I raised my eyes and saw, and behold, a ram standing on the bank of the canal. It had two horns, and both horns were high, but one was higher than the other, and the higher one came up  last. )

8:4 “ข้าพเจ้าเห็นแกะผู้ตัวนั้นขวิดไปทางตะวันตก ทางเหนือ และทางใต้ ไม่มีสัตว์ตัวไหนสู้มันได้และไม่มีใครช่วยให้พ้นจากอำนาจของมันได้ มันทำตามใจชอบและก็พองตัวขึ้น”

  (I saw the ram charging westward and northward and southward. No beast could stand before (him, and there was no one who could rescue from his power. He did as he pleased and became great.)

8:5 “เมื่อข้าพเจ้ากำลังตรึกตรองอยู่ มีแพะผู้ตัวหนึ่งมาจากทิศตะวันตก เหาะข้ามพื้นพิภพมา ไม่แตะต้องพื้นดินเลย และแพะนั้นมีเขาเด่นอยู่ในระหว่างตาของมันเขาหนึ่ง”

 (As I was considering, behold, a male goat came from the west across the face of the whole earth, without touching the ground. And the goat had a conspicuous horn between his eyes.) 

8:6 “มันมาหาแกะผู้ที่มีเขาสองเขา ซึ่งข้าพเจ้าเห็นยืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำ มันวิ่งเข้าใส่แกะผู้ตัวนั้นด้วยความโกรธเกรี้ยว”

  (He came to the ram with the two horns, which I had seen standing on the bank of the canal, and he ran at him in his powerful wrath.)

8:7 “ข้าพเจ้าเห็นมันเข้ามาใกล้แกะผู้ มันโกรธและเข้าชนแกะผู้ ทำให้เขาทั้งสองของมันหักไปและแกะผู้ก็ไม่มีกำลังสู้มันได้ มันเหวี่ยงแกะผู้ลงที่ดินและเหยียบเสีย และไม่มีใครช่วยแกะผู้ให้พ้นอำนาจของมันได้”

  (I saw him come close to the ram, and he was enraged against him and struck the ram and broke his two horns. And the ram had no power to stand before him, but he cast him down to the ground and trampled on him.  And there was no one who could rescue the ram from his power. )

8:8 “แล้วแพะผู้ก็พองตัวขึ้นอย่างมาก แต่เมื่อมันแข็งแรงเต็มที่ เขาใหญ่ของมันก็หัก มีเขาเด่นอีกสี่เขางอกขึ้นแทนที่หันไปทางทิศลมทั้งสี่ของฟ้าสวรรค์”

 (Then the goat became exceedingly great, but when he was strong, the great horn was broken,  and instead of it there came up four conspicuous horns toward the four winds of heaven.)

8:9 “และมีเขาเล็กๆ เขาหนึ่งงอกออกมาจากเขาหนึ่งในบรรดาเขาเหล่านี้ ซึ่งงอกขึ้นใหญ่โตเหลือเกินขยายไปทางใต้ไปทางตะวันออก และไปยังแผ่นดินอันรุ่งโรจน์นั้น”

  (Out of one of them came a little horn, which grew exceedingly great toward the south, toward the east, and toward the glorious land.) 

8:10 “มันงอกขึ้นใหญ่โตถึงบริวารแห่งฟ้าสวรรค์ และเหวี่ยงบริวารคือดาวบางดวงลงมายังพื้นดิน แล้วเหยียบย่ำเสีย”

 (It grew great, even to the host of heaven. And some of the host and some of the stars it threw down to the ground and trampled on them.)

8:11 “มันโตขึ้นอีกจนถึงเจ้านายแห่งบริวาร และเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ก็ถูกชิงไปจากพระองค์ และสถานนมัสการของพระองค์ก็ถูกทำให้เสื่อม”

  (It became great, even as great as the Prince of the host. And the regular burnt offering was taken away from him, and the place of his sanctuary was overthrown.)

8:12 “เนื่องจากการละเมิด บรรดาประชากรของพระองค์และเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ก็ถูกยึด ความจริงก็ถูกเหวี่ยงลงพื้นดิน และเขานั้นก็เจริญขึ้นในกิจการของมัน”

   (And a host will be given over to it together with the regular burnt offering because of transgression, and it will throw truth to the ground, and it will act and prosper.)

8:13 “แล้วข้าพเจ้าได้ยินผู้บริสุทธิ์ท่านหนึ่งพูดอยู่ ผู้บริสุทธิ์อีกท่านหนึ่งมาพูดกับท่านที่พูดอยู่นั้นว่า “นิมิตที่เกี่ยวกับเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์จะอยู่อีกนานเท่าไร ทั้งเรื่องการละเมิดที่ทำให้เกิดการร้างเปล่า และเรื่องการยกสถานนมัสการให้ไป และเรื่องบริวารที่ถูกเหยียบย่ำลง?” 

 (Then I heard a holy one speaking, and another holy one said to the one who spoke, “For how long is the vision concerning the regular burnt offering, the transgression that makes desolate,  and the giving over of the sanctuary and host to be trampled underfoot?” )

8:14 “ท่านผู้นั้นตอบข้าพเจ้าว่า “อยู่นาน 2,300 เวลาเย็นและเวลาเช้า แล้วสถานนมัสการนั้นจะกลับสู่สภาพอันควร

 (And he said to me, “For 2,300 evenings and mornings. Then the sanctuary shall be restored to  its rightful state.)

8:15 “เมื่อข้าพเจ้าดาเนียลได้เห็นนิมิตนั้นแล้ว ข้าพเจ้าก็พยายามเข้าใจ และดูเถิด มีผู้หนึ่งเหมือนมนุษย์ยืนอยู่หน้าข้าพเจ้า”

  (When I, Daniel, had seen the vision, I sought to understand it. And behold, there stood before me one having the appearance of a man.)

8:16 “และข้าพเจ้าได้ยินเสียงของชายคนหนึ่งจากกลางแม่น้ำอุลัย และเสียงนั้นร้องว่า “กาเบรียลเอ๋ย จงทำให้ชายคนนี้เข้าใจนิมิตนั้นเถิด” 

  (And I heard a man’s voice between the banks of the Ulai, and it called, “Gabriel, make this man understand the vision.) 

8:17 “ดังนั้น ท่านจึงมาใกล้ที่ซึ่งข้าพเจ้ายืนอยู่ และเมื่อท่านมาแล้ว ข้าพเจ้าก็ตกใจซบหน้าลงถึงดิน แต่ท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “โอ มนุษย์เอ๋ย จงเข้าใจเถิดว่า นิมิตนั้นเป็นเรื่องของกาลอวสาน

  (So he came near where I stood. And when he came, I was frightened and fell on my face. But he said to me, “Understand, O son of man, that the vision is for the time of the end.)

18:18 “เมื่อท่านกำลังพูดอยู่กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ซบหน้าติดดินและสลบไป แต่ท่านแตะต้องข้าพเจ้า ให้ข้าพเจ้ายืนขึ้น”

   (And when he had spoken to me, I fell into a deep sleep with my face to the ground. But he touched me and made me stand up.)

18:19 “ท่านกล่าวว่า “นี่แน่ะ ข้าพเจ้าจะทำให้ท่านทราบถึงสิ่งซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังในช่วงเวลาแห่งพระพิโรธ เพราะมันเกี่ยวกับวาระกำหนดแห่งอวสาน”

    (He said, “Behold, I will make known to you what shall be at the latter end of the indignation, for it refers to the appointed time of the end.) 

18:20 “เรื่องแกะผู้มีสองเขาที่ท่านเห็นนั้นคือกษัตริย์ของคนมีเดียและคนเปอร์เซีย 

   (As for the ram that you saw with the two horns, these are the kings of Media and Persia.)

18:21 “และแพะผู้คือกษัตริย์ของกรีก และเขาใหญ่ระหว่างนัยน์ตาคือกษัตริย์องค์แรก

   (And the goat is the king of Greece. And the great horn between his eyes is the first king.) 

18:22  “ส่วนเขาที่หัก และมีอีกสี่ขางอกขึ้นแทนนั้น คืออาณาจักรสี่อาณาจักรจะเกิดขึ้นจากชาตินั้น แต่จะมีอำนาจน้อยกว่าเขาแรกนั้น”

   (As for the horn that was broken, in place of which four others arose, four kingdoms shall arise from his nation, but not with his power.)

18:23 “ตอนปลายรัชสมัยของเขาทั้งหลายนั้น เมื่อผู้ละเมิดได้ทำความชั่วเต็มขนาดแล้ว จะมีพระราชาพระพักตร์ดุร้ายองค์หนึ่งเกิดมา ท่านชำนาญในการคิดกลอุบาย”

    (And at the latter end of their kingdom, when the transgressors have reached their limit, a king of bold face, one who understands riddles, shall arise. )

18:24 “อำนาจของท่านจะใหญ่โตมาก และท่านจะทำให้เกิดความพินาศอย่างน่ากลัว ท่านก็เจริญขึ้นในงานที่ท่านทำ ท่านจะทำลายคนที่มีกำลังมาก และประชาชนของบรรดาผู้บริสุทธิ์”

   (His power shall be great—but not by his own power; and he shall cause fearful destruction and shall succeed in what he does, and destroy mighty men and the people who are the saints.)

18:25 “ด้วยความฉลาดของท่าน ท่านจะทำให้การล่อลวงแพร่ขยายขึ้นด้วยน้ำมือของท่าน ท่านจะคิดว่าตัวท่านเองนั้นยิ่งใหญ่ท่านจะทำลายคนมากมายโดยไม่มีคำเตือนก่อน แล้วจะลุกขึ้นต่อสู้กับจอมเจ้านาย แต่ท่านจะต้องถูกหักทำลายไม่ใช่ด้วยมือมนุษย์”

  (By his cunning he shall make deceit prosper under his hand, and in his own mind he shall become great. Without warning he shall destroy many. And he shall even rise up against the Prince of princes, and he shall be broken—but by no human hand. )

18:26 “นิมิตเรื่องเวลาเย็นและเวลาเช้าซึ่งบอกเล่านั้นเป็นความจริง แต่จงปิดบังนิมิตนั้นไว้ เพราะเป็นเรื่องของอีกหลายวันข้างหน้า

    (The vision of the evenings and the mornings that has been told is true, but seal up the vision,  for it refers to many days from now.)

18:27 “และข้าพเจ้าดาเนียลก็อ่อนเพลีย และนอนป่วยอยู่หลายวัน แล้วข้าพเจ้าก็ลุกขึ้น ไปปฏิบัติราชการของพระราชาต่อไป แต่ข้าพเจ้าไม่สบายใจเพราะนิมิตนั้น และไม่เข้าใจเรื่องราวเลย”

    (And I, Daniel, was overcome and lay sick for some days. Then I rose and went about the king’s business, but I was appalled by the vision and did not understand it.)

 

ข้อมูลมีประโยชน์

8:1       “ในปีที่สามแห่งรัชกาลกษัตริย์เบลชัสซาร์” (In the third year of the reign of King Belshazzar)

= ประมาณปี 551 ก.ค.ศ.  -เหตุการณ์ในบทที่ 8 นี้เกิดก่อนบทที่ 5  –ปท.ดนล.5:1

“นิมิต” (            vision) = พระเจ้าให้ดาเนียลมีความสามารถในการเข้าใจนิมิตและความฝันต่าง ๆ –ดนล.1:17

“ครั้งแรก” (the first) = เมื่อสองปีก่อน (7:1)

8:2       “สุสาเมืองป้อม” (Susa the citadel) = ป้อมชั้นในเมืองสุสา – อสร.4:9;อสธ.2:8

“ในมณฑลเอลาม” (the province of Elam) –อสธ.1:2;ปฐก.10:22

8:3       “ข้าพเจ้าเงยหน้าดู” (I raised my eyes) –บางฉบับแปลว่า “ข้าพเจ้ามองไป” –ดนล.10:5

“แกะผู้” (a ram)  =อาณาจักรมีเดีย – เปอร์เซีย(ข.20) –วว.13:11

“ข้างหนึ่งยาวกว่าอีกข้างหนึ่ง” (one was higher than the other) = แสดงถึงการที่เปอร์เซียมีอำนาจมากกว่าอีกมีเดีย (7:5)

8:4       “ไม่มีใครช่วยให้พ้นจากอำนาจของมันได้”(there was no one who could rescue from his power)

–อสย.41:3

“มันทำตามใจชอบ” (He did as he pleased) –ดนล.11:3,16

8:5       “แพะผู้ตัวหนึ่ง…เหาะข้ามพื้นพิภพมา” (a male goat … across the face of the whole earth) =กรีซ

“มีเขาเด่นอยู่ในระหว่างตา” (had a conspicuous horn between his eyes) = อเล็กซานเดอร์มหาราชซึ่งเป็นกษัตริย์องค์แรก (ข.21)

8:7       “ทำให้เขาทั้งสองมันหักไป” (broke his two horns) = กรีช บดขยี้พิชิตมีเดียและเปอร์เซีย จนย่อยยับ

“มันเหวี่ยงแกะผู้ลงที่ดินและเหยียบเสีย”(he cast him down to the ground and trampled on him)

= แพะเหยียบย่ำแกะ และไม่มีใครช่วยแกะได้ -ดนล.7:7;11:11,16

8:8       “เขาใหญ่ของมันก็หัก” (the great horn was broken) = การตายของอเล็กซานเดอร์มหาราช ในขณะที่พระองค์กำลังรุ่งเรืองที่สุด (ราว ๆ  ปี 323 ก.ค.ศ.) – 2พศด.26;16-21;ดนล.5:20

          “มีเขาเด่นอีกสี่เขางอกขึ้นแทนที่” (instead of it there came up four conspicuous horns)

= ตรงกับสี่หัวใน 7:6

          “หันไปทางทิศลมทั้งสี่ของฟ้าสวรรค์” (toward the four winds of heaven)  -ดนล.7:2;วว.7:1

8:9       “และมีเขาเล็กๆ เขาหนึ่งงอกออกมาจากเขาหนึ่งในบรรดาเขาเหล่านี้” (Out of one of them came a little horn) –ดนล.7:8

“เขาเล็กๆ” ในที่นี้ ไม่ได้เกิดออกมา เขาซึ่งเป็นอาณาจักรที่สี่ (เหมือนใน 7:8) แต่เกิดจาก 1 ใน 4 เขาของอาณาจักรที่ 3

-เขาที่เริ่มงอกออกมาเล็ก ๆ นี้หมายถึง อันทิโอคัส (ที่4) เอปิฟาเนส ซึ่งเป็นผู้ที่พยายามทำลายล้างความเชื่อศรัทธาของชาวยิวในปลาย ๆ รัชสมัยของพระองค์ (168-164 ก.ค.ศ.)

-พระองค์เป็นต้นแบบของสัตว์ร้ายที่โหดเหี้ยมกว่านี้มากกว่าในปลายยุคสุดท้าย ที่เรียกว่า “ปฏิปักษ์ของพระคริสต์” ซึ่งใน 7-8 ก็เอ่ยถึงว่าเป็น “เขาเล็ก ๆ” ด้วย

“แผ่นดินอันรุ่งโรจน์”(the glorious land) –ในบางฉบับแปลว่า “ดินแดนอันงดงาม” –อสค.20:6;

ดนล.11:16  = อิสราเอล (ข.9;ยรม.3:19)

8:10     “มันงอกขึ้นใหญ่โต …เหวี่ยงบริวารคือ ดวงบางดวงลงมา” (It grew great… some of the host and some of the stars it threw down) –อสย.14:13   = อันทิโอคัส จะแผ่อำนาจมาเหนืออิสราเอล และกวาดล้างผู้ที่ดำเนินอยู่ในทางของพระเจ้า (บริวารแห่งฟ้าสวรรค์)ที่นั่น

          “เหยียบย่ำเสีย” (trampled on them ) = ซึ่งจะทำให้หลายคนต้องตายเพราะความเชื่อศรัทธา

– วว.8:10;12:4;ดนล.7:7

8:11     “มันโตขึ้นอีกจนถึงเจ้านายแห่งบริวาร” (It became great, even as great as the Prince of the host) = ตัวของอันทิโอคัสจะฮึกเหิมยกตนเสมอพระเจ้า (ข.11) และสั่งให้หยุดถวายเครื่องบูชาประจำวันแด่พระเจ้า (อสค.46:13-14)

          “ถูกทำให้เสื่อม” (was overthrown) = ทำให้สถานนมัสการพระเจ้าตกต่ำลง (ดนล.11:31;12:11)

= เป็นเหตุให้ในเวลาต่อมายูดาส มัคคาบีนำกำลังเข้ายึดเยรูซาเล็มคืนและอุทิศถวายวิหารต่อพระเจ้าอีกครั้ง (ข.14) ในราวเดือนธันวาคม 165 ก.ค.ศ. ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเทศกาลฮานุคคาห์ (ปท. ยน.10:22)  ซึ่งชาวยิวเฉลิมฉลองมาจนถึงทุกวันนี้

8:12     “ความจริงก็ถูกเหวี่ยงลงพื้นดิน” (and it will throw truth to the ground) – อสย.48:1

8:13     “ผู้บริสุทธิ์ท่านหนึ่ง” (holy one speaking) = ทูตสวรรค์

“นิมิต…จะอยู่อีกนานเท่าไร” (For how  long is the vision) = อีกนานแค่ไหน นิมิตเรื่องการละเมิดกบฏต่อพระเจ้า และการเหยียบย่ำประชากรของพระองค์จะเกิดขึ้นตามกำหนด –อสย.28:18;ลก.21:24;วว.11:2;ดนล.12:6

8:14     “อยู่นาน 2300 เวลาเย็นและเวลาเช้า” (For 2,300 evenings and mornings) = ปกติจะมีการเผาเครื่องบูชาประจำวันอยู่ 2 อย่าง -9:21;อพย.29:38-39 ซึ่งแสดงถึงการยกโทษบาปต่อชนชาติอิสราเอลทั้งหมด

คำว่า “2300” นี้ น่าจะหมายถึงจำนวนเครื่องบูชาที่ถวาย 1150 วัน ซึ่งเป็นช่วงเวลา(ระหว่างวัน) ที่อันทิโอคัส ทำให้แท่นบูชาของพระเจ้าเป็นมลทิน จนถึงวันที่ยูดาสมัคคาบีอุทิศถวายวิหารใหม่ในวันที่ 25 เดือนคิสเลฟ ปี 165 ก.ค.ศ.

8:15     “เมื่อข้าพเจ้าดาเนียลให้เห็นนิมิตนั้นแล้ว” (When I, Daniel, had seen the vision) –ดนล.8:1

“ผู้หนึ่งเหมือนมนุษย์” (  one having the appearance of a man) –อสค.2:1;ดนล.10:16-18

8:16     “แม่น้ำอุลัย” (the banks of the Ulai) –ดนล.8:2

“กาเบรียลเอ๋ย” (Gabriel) =ทูตสวรรค์ (ลก.1:19;ดนล.9:21)

“จงทำให้ชายคนนี้เข้าใจนิมิตนั้นเถิด” (make this man understand the vision) –ดนล.7:16

8:17     “ตกใจซบหน้าลงถึงดิน” (I was frightened and fell on my face  ) = ตกใจกลัว และล้มตัวลงกราบ

– อสค.1:28;44:4;ดนล.2:46;วว.1:17

“นิมิตนั้นเป็นเรื่องของการอวสาน” (that the vision is for the time of the end) –ดนล.8:19;ฮบก.2:3

8:18     “ซบหน้าติดดิน” (my face to the ground) –ดนล.10:9

“แตะต้องข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้ายืนขึ้น” (touched me and made me stand up) = พยุงให้ยืนขึ้น

–อสค.2:2;ดนล.10:16-18;ศคย.4:1

8:19     “ช่วงเวลาแห่งพระพิโรธ” (the latter end of the indignation) –อสย.10:25

“วาระกำหนดแห่งอวสาน” (the appointed time of the end) –สดด.102:13;ฮบก.2:3

8:20     “กษัตริย์ของคนมีเดียและคนเปอร์เซีย” (the kings of Media and Persia.) –อสค.27:10

8:21     “กษัตริย์ของกรีก”(the king of Greece) –ดนล.10:20;  “กษัตริย์องค์แรก” (the first king) –ดนล.11:3

8:23-25 = เนื้อหาที่บรรยายถึงลักษณะของอันทิโอคัสที่ 4 และการใช้กลอุบายขึ้นสู่การครอบครองอำนาจ เพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นผู้มีสิทธิ์สืบทอดบัลลังก์โดยตรงของราชวงศ์เซลูซิด

8:24     “จะทำลายคนที่มีกำลังมาก และประชากรของบรรดาผู้บริสุทธิ์” (destroy mighty men and the people who are the saints.) ดนล.7:25;11:36

8:25     “ทำให้การล่อลวงแพร่ขยายขึ้น” (make deceit prosper  ) –ดนล.11:23

“คิดว่าตัวเองนั้นยิ่งใหญ่” (his own mind he shall  become great) = ถือว่าตัวเองเหนือกว่าผู้อื่น

-อันทิโอคัส 4 เรียกตัวเองว่า เอปิเฟเนส (พระเจ้าสำแดง)

                    “จอมเจ้านาย” (Prince of princes) = พระเจ้า

“จะถูกหักทำลาย ไม่ใช่ด้วยมือมนุษย์” (shall be broken—but by no human hand) = อันทิโอคัสตายในปี 164 ก.ค.ศ. ที่เมืองทาแบในเปอร์เซีย เพราะโรคร้ายหรืออุบัติเหตุซึ่งพระเจ้าใช้ในการทำลายเขา

8:26     “นิมิตเรื่องเวลาเย็นและเวลาเช้าซึ่งบอกเล่านั้นเป็นความจริง” ( The vision of the evenings and the mornings that has been told is true) –ดนล.10:1

          “จงปิดบังนิมิตนั้นไว้” (seal up the vision) = บางฉบับแปลว่า “จงประทับตราเก็บไว้”

–อสย.8:16;29:11;วว.10:4;22:10

“เป็นเรื่องของอีกหลายวันข้างหน้า” (for it refers to many days from now) = บางฉบับแปลว่า “เกี่ยวกับอนาคตอันไกล” –ดนล.10:14

8:27     “อ่อนเพลียและนอนป่วย” (was overcome and lay sick) –ดนล.10:8

“ปฏิบัติราชการของพระราชา” (about the king’s business) = ปฏิบัติหน้าที่ถวายกษัตริย์ –ดนล.2:48

          “ไม่สบายใจ” (appalled) = วิตกกังวล –อสย.21:3;ดนล.4:19

คำถามนำอภิปราย

  1. คุณเคยได้รับหรือเห็นนิมิตมากกว่า 1 ครั้ง หรือไม่? เรื่องอะไรบ้าง? แล้วคุณทำอะไรตอบสนองบ้าง?
  2. คุณจดจำนิมิตเรื่องอะไรได้ชัดเจนที่สุดในชีวิตของคุณ และความทรงจำนั้นส่งผลอะไรต่อชีวิตของคุณในปัจจุบันนี้บ้าง?
  3. การที่คุณได้รับรู้หรือเรียนรู้ว่า ไม่มีใครใหญ่ค้ำฟ้าได้ตลอดไป สอนบทเรียนอะไรแก่คุณเป็นพิเศษในการทำงาน และการดำเนินชีวิต?
  4. ความหยิ่งผยองมักนำเอาความหายนะมาสู่ตัวเองและคนรอบตัว คุณเคยเสียใจ เจ็บปวด หรือเสียหายเพราะความหยิ่งผยองของคุณบ้างหรือไม่? เรื่องอะไร?
  5. คุณเคยเสียหายหรือเจ็บปวดเพราะความหยิ่งผยองของคนอื่นบ้างหรือไม่? ในเรื่องอะไร? อย่างไร?
  6. คุณเคยมีประสบการณ์กับการได้พบทูตสวรรค์หรือคนบางคนที่เหมือนทูตสวรรค์ในชีวิตจริงของคุณบ้างหรือไม่? (แบ่งปัน)
  7. คุณเคยตกใจกลัวจนมือไม้หรือเข่าอ่อนบ้างไหม? เรื่องอะไร? แล้วคุณผ่านมาได้อย่างไร?
  8. คุณกระตือรือร้นอยากทราบเหตุการณ์ในอนาคต(ไกล)บ้างหรือไม่? ทำไม?
-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

 

  • คุณเคยถูกหลอกลวงหรือเห็นใครถูกหลอกเพราะคนบางคนที่อ้างว่ารู้อนาคตบ้างหรือไม่? อย่างไร?

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.