พร้อมไปสวรรค์หรือยัง?

%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8

พร้อมไปสวรรค์หรือยัง?

เพราะว่าความยาก‍ลำ‌บากชั่ว‍คราวและเล็ก‍น้อยของเรา จะทำให้เรามีศักดิ์‍ศรีนิ‌รันดร์มาก‍มายอย่างไม่‍มีที่เปรียบ (2โครินธ์ 4:17)

มีบทเรียนที่เราเรียนในพายุชีวิตที่หาเรียนที่อื่นไม่ได้ เมื่อเปาโลและบารนาบัสไปเยี่ยมผู้เชื่อในเมืองลิสตรา อีโคนิยุม และอันติโอกในพิสิเดีย พระคัมภีร์บอกเราว่า

ท่านทั้ง‍สองทำให้บรร‌ดาสาวกมีจิต‍ใจเข้ม‍แข็งขึ้น และหนุนใจพวก‍เขาให้ดำรงอยู่ในความเชื่อ โดยกล่าวว่า เราจะต้องทนความยากลำบากหลายอย่างในการเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า (กิจการ 14:22)

ผมคิดว่ายากที่จะหาคนนำข้อพระคำนี้ไปแขวนไว้บนผนัง เพราะฟังดูคล้ายกับ “แท้‍จริงทุกคนที่ตั้ง‍ใจจะดำ‌เนินชีวิตตามทางพระ‍เจ้าในพระ‍เยซู‍คริสต์จะถูกข่ม‍เหง” (2ทิโมธี 3:12)

มีพระสัญญาบางข้อที่เราอยากลืม แต่นี่คือความจริงพอๆกับโรม 8:28 ซึ่งสัญญาว่า “เรารู้ว่าเหตุ‍การณ์ทุก‍อย่างร่วม‍กันก่อผลดีแก่คนที่รักพระ‍เจ้า คือแก่คนทั้ง‍หลายที่พระ‍องค์ทรงเรียกตามพระ‍ประ‌สงค์ของพระ‍องค์”

และเยเรมีย์  29:11  “พระ‍ยาห์‌เวห์ตรัสว่า… ‘เพราะเรารู้แผน‍งานที่เรามีไว้สำหรับพวก‍เจ้า เป็นแผน‍งานเพื่อสวัสดิ‌ภาพ ไม่‍ใช่เพื่อทำ‍ร้ายเจ้า เพื่อจะให้อนา‌คตและความหวังแก่เจ้า”  

ไม่มีสักคนที่รอดพ้นพายุชีวิตไปได้ พระเจ้าทรงทำงานของพระองค์ และนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจ – พระเจ้าทรงทำงานของพระองค์ พระองค์จะไม่ปล่อยให้ความเจ็บปวดของเราสูญเปล่า จะให้บางอย่างเกิดผลในชีวิตเรา และทรงคาดหวังผลตามที่พระองค์ปรารถนา

ตามที่ 2โครินธ์ 4:17 เตือน  “เพราะว่าความยาก‍ลำ‌บากชั่ว‍คราวและเล็ก‍น้อยของเรา จะทำให้เรามีศักดิ์‍ศรีนิ‌รันดร์มาก‍มายอย่างไม่‍มีที่เปรียบ” พระเจ้าจะนำสิ่งที่เราผ่านมาใช้เพื่อพระสิริของพระองค์ ในเวลาของพระองค์ คุณเพียงแต่ต้องรอคอยตามพระประสงค์ของพระองค์ ..

พระประสงค์เพื่อให้เราเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ยิ่งขึ้น และเตรียมเราไว้เพื่อแผ่นดินสวรรค์

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ zsazsabellagio.com)

 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.