บทเรียนพระธรรมดาเนียลบทที่ 11

กษัตริย์ผู้ยกตน(1)

พระธรรม        ดาเนียล 11:1-19

อ้างอิง              ดนล.5:31;7:2;8:4,7-8,21-22,25;8:9;9:26;10:4,13,20-21;11:6,33;12:9,13

บทนำ              สงครามเกิดขึ้นเพราะความหลงในอำนาจ และในตนเองของผู้ปกครอง(อาณาจักร)

ดาเนียลได้รับการเปิดเผยถึงสมรภูมิแห่งอำนาจที่กำลังจะเกิดขึ้นจากกษัตริย์หลายองค์

อย่าให้คริสตจักรของเราต้องกลายเป็นสมรภูมิเพราะคนบางคนที่หลงในอำนาจจอมปลอมที่ไม่ยั่งยืนเลย!

 บทเรียน

 11:1 “ส่วนตัวเรานั้น ในปีที่หนึ่งแห่งรัชกาลดาริอัสชาวมีเดีย เรายืนขึ้นเพื่อเสริมกำลังและปกป้องมีคาเอล”

    (And as for me, in the first year of Darius the Mede, I stood up to confirm and strengthen him.) 

11:2 “และบัดนี้ เราจะสำแดงความจริงแก่ท่านคือ จะมีพระราชาอีกสามองค์ขึ้นครองเปอร์เซีย และองค์ที่สี่จะมั่งคั่งยิ่ง‍กว่าองค์อื่นทั้งหมด เมื่อท่านมีอำนาจด้วยความมั่งคั่งของท่านแล้ว ท่านก็จะปลุกปั่นให้ทุกคนต่อสู้กับราชอาณาจักรกรีก”

  (And now I will show you the truth. Behold, three more kings shall arise in Persia, and a fourth shall be far richer than all of them. And when he has become strong through his riches, he shall stir up  all against the kingdom of Greece.)

11:3 “แล้วจะมีพระราชาผู้เก่งกล้าขึ้นมา ท่านจะปกครองด้วยราชอำนาจยิ่งใหญ่ และทำตามความพอใจของตนเอง”

   (Then a mighty king shall arise, who shall rule with great dominion and do as he wills.) 

11:4 “และเมื่อท่านขึ้นมาแล้ว ราชอาณาจักรของท่านจะแตก และแบ่งแยกออกไปตามทางลมทั้งสี่แห่งฟ้าสวรรค์ แต่จะไม่ตกอยู่กับทายาทของท่าน และจะไม่มีราชอำนาจอย่างที่ท่านปกครองอยู่ เพราะว่าราชอาณาจักรของท่านจะถูกถอน และตกไปเป็นของผู้อื่น”

  (And as soon as he has arisen, his kingdom shall be broken and divided toward the four winds of heaven, but not to his posterity, nor according to the authority with which he ruled, for his kingdom shall be plucked up and go to others besides these.)

11:5 “แล้วพระราชาแห่งถิ่นใต้จะเข้มแข็ง แต่แม่ทัพของท่านคนหนึ่งจะเข้มแข็งกว่าท่าน และขยายอำนาจครอบครองมากกว่าท่าน”

   (Then the king of the south shall be strong, but one of his princes shall be stronger than he and  shall rule,  and his authority shall be a great authority)

11:6 “ต่อมาอีกหลายปี พระราชาทั้งสองจะเป็นพันธมิตรกัน และพระธิดาของพระราชาแห่งถิ่นใต้จะมาหาพระราชาแห่งถิ่นเหนือ เพื่อทำสัญญาไมตรี แต่เธอจะไม่รักษากำลังอำนาจของเธอ และอำนาจของพระราชาจะไม่ยั่งยืน เธอจะถูกทรยศ รวมทั้งบรรดาผู้ที่นำเธอมา ผู้ที่ให้กำเนิดเธอ และผู้ที่สนับสนุนเธอในเวลานั้น”

   (After some years they shall make an alliance, and the daughter of the king of the south shall come  to the king of the north to make an agreement. But she shall not retain the strength of her arm, and he and his arm shall not endure, but she shall be given up, and her attendants, he who fathered her, and he who supported her in those times.)

11:7 “คนหนึ่งจากเชื้อสายของเธอจะขึ้นมาแทนที่พระราชาแห่งถิ่นใต้ ท่านจะยกมาต่อสู้กับกองทัพ และเข้าในป้อมของพระราชาแห่งถิ่นเหนือ และจะรบกับพวกเขาและจะชนะ”
   (And from a branch from her roots one shall arise in his place. He shall come against the army and  enter the fortress of the king of the north, and he shall deal with them and shall prevail.)

11:8 “ท่านจะขนเอาบรรดาพระ พร้อมทั้งรูปหล่อโลหะของพระทั้งหลาย และภาชนะมีค่าที่ทำด้วยเงินและทองคำ ไปเป็นของริบยังอียิปต์ และท่านจะอยู่ห่างจากพระราชาแห่งถิ่นเหนือหลายปี”

   (He shall also carry off to Egypt their gods with their metal images and their precious vessels of silver and gold, and for some years he shall refrain from attacking the king of the north.)

11:9 “แล้วพระราชาแห่งถิ่นเหนือจะเข้ามาในเขตพระราชาแห่งถิ่นใต้ แต่ก็จะกลับไปยังแผ่นดินของตนเอง”

  (Then the latter shall come into the realm of the king of the south but shall return to his own land.)

11:10 “บุตรทั้งหลายของเขาจะก่อสงครามและรวบรวมกำลังรบเป็นอันมากไว้ ซึ่งจะยกมาเหมือนน้ำท่วมและผ่านไปและจะทำสงครามอีกไกลไปจนถึงป้อมปราการของท่าน” 

  (His sons shall wage war and assemble a multitude of great forces, which shall keep coming and overflow and pass through, and again shall carry the war as far as his fortress.)

11:11  “แล้วพระราชาแห่งถิ่นใต้จะโกรธมาก จะยกออกมาต่อสู้กับพระราชาแห่งถิ่นเหนือผู้ซึ่งจะจัดกองทัพเป็นอันมากแต่พลมากมายนั้นก็จะถูกมอบไว้ในมือของศัตรู” 

   (Then the king of the south, moved with rage, shall come out and fight against the king of the north. And he shall raise a great multitude, but it shall be given into his hand.)

11:12 “และเมื่อกองทัพเหนือถูกรวบไปแล้ว จิตใจของพระราชาแห่งถิ่นใต้ก็ผยองขึ้น และท่านจะทำลายคนเป็นหมื่นๆแต่การชนะนั้นจะไม่ถาวร”

   (And when the multitude is taken away, his heart shall be exalted, and he shall cast down tens of thousands, but he shall not prevail.)

11:13 “เพราะว่าพระราชาแห่งถิ่นเหนือจะจัดกองทัพเป็นอันมาก ใหญ่โตกว่าครั้งก่อน ต่อมาอีกหลายปี เขาจะยกกองทัพใหญ่นั้นมาพร้อมกับเสบียงอุดมสมบูรณ์”

   (For the king of the north shall again raise a multitude, greater than the first. And after some years he shall come on with a great army and abundant supplies.)

11:14 “ในกาลนั้น หลายกลุ่มจะยกขึ้นต่อสู้กับพระราชาแห่งถิ่นใต้ และพวกหัวรุนแรงท่ามกลางชนชาติของท่านเองก็จะยกตัวขึ้นเพื่อจะทำให้นิมิตสำเร็จ แต่พวกเขาจะล้มเหลว”

   (In those times many shall rise against the king of the south, and the violent among your own  people shall lift themselves up in order to fulfill the vision, but they shall fail.)

11:15 “แล้วพระราชาแห่งถิ่นเหนือจะมาล้อมและก่อเชิงเทินและยึดเมืองที่มีป้อมแข็งแรงได้เมืองหนึ่ง ส่วนกำลังกองทัพของถิ่นใต้จะสู้ไม่ไหว แม้ว่ากองทัพที่คัดเลือกแล้วก็ยังสู้ไม่ได้ เพราะไม่มีกำลังยืนหยัดอยู่ได้” 

   (Then the king of the north shall come and throw up siege works and take a well-fortified city. And the forces of the south shall not stand, or even his best troops, for there shall be no strength to stand.)

11:16 “แต่ผู้ยกมาต่อสู้กับท่านจะทำตามความพอใจของเขาเอง จึงไม่มีใครต่อสู้เขาได้ และเขาจะยั่งยืนอยู่ในแผ่นดินอันรุ่งโรจน์ และตลอดทั้งแผ่นดินก็จะตกอยู่ในอำนาจของเขา”

   (But he who comes against him shall do as he wills, and none shall stand before him. And he shall stand in the glorious land, with destruction in his hand.)

11:17 “เขาจะมุ่งหน้ามาด้วยกำลังทั้งหมดแห่งราชอาณาจักร และเขาจะนำหลักสันติภาพมาเสนอและทำตาม และเขาจะยกธิดาคนหนึ่งให้พระราชาแห่งถิ่นใต้ เพื่อให้ทำลายราชอาณาจักรนั้น แต่เธอจะไม่มั่นคงและไม่เป็นประโยชน์แก่เขาแต่อย่างใด” 

   (He shall set his face to come with the strength of his whole kingdom, and he shall bring terms of  an agreement and perform them. He shall give him the daughter of women to destroy the kingdom,  but it shall not stand or be to his advantage.)

11:18 “ภายหลังเขาจะมุ่งหน้าไปตามเมืองชายฝั่งทะเล และจะยึดได้หลายเมือง แต่แม่ทัพคนหนึ่งจะกำจัดความผยองของเขาเสีย และจะเอาความผยองนั้นมาสนองเขา” 

  (Afterward he shall turn his face to the coastlands and shall capture many of them, but a commander shall put an end to his insolence. Indeed, he shall turn his insolence back upon him.)

11:19 “แล้วเขาจะหันหน้ามุ่งตรงไปยังบรรดาป้อมปราการแห่งแผ่นดินของเขาเอง แต่เขาก็จะสะดุดและล้มลง หาตัวไม่พบอีกต่อไป”

  (Then he shall turn his face back toward the fortresses of his own land, but he shall stumble and  fall, and shall not be found.)

 

ข้อมูลมีประโยชน์

11:1     “ดาริอัสชาวมีเดีย” ( Darius the Mede) -5:31

1:2     “พระราชาอีกสามองค์ขึ้นครองเปอร์เชีย” (three more kings shall arise in Persia)  = หมายถึง

 1. คัมไบเสส (530-522 ก.ค.ศ)
 2. ซูโดสเมอร์ดิส หรือกัวมาตา (522 ก.ค.ศ.)
 3. ดาริอัสที่ 1 (522 – 486 ก.ค.ศ.)

“และองค์ที่สี่” (and a fourth)  = องค์ที่ 4 คือ เซอร์ซีส ที่ 1(486-465 ก.ค.ศ.) –อสธ.1:1

= ผู้ที่พยายามจะพิชิตกรีซในปี 480 ก.ค.ศ.

11:3     “พระราชาผู้เก่งกล้า” (a mighty king) บางฉบับแปลว่า “กษัตริย์เกรียงไกร” = อเล็กซานเดอร์มหาราช (336- 323 ก.ค.ศ.)

“ทำตามความพอใจของตนเอง” (do as he wills) –ดนล.8:4,21

11:4     “ไปตามทางลมทั้งสี่แห่งฟ้าสวรรค์” (toward the four winds of heaven) -7:2-3;7:4-7 (หัวทั้ง 4) ;8:22

“ราชอาณาจักรของท่านจะถูกถอน” (his kingdom shall be plucked up) = ถูกถอนรากถอนโคน

– ยรม.42:10

11:5     “พระราชาแห่งถิ่นใต้” (Then the king of the south ) –บางฉบับแปล = “กษัตริย์ฝ่ายใต้”

= หมายถึง “ทอเลมี ที่ 1 โซเทอร์” แห่งอียิปต์ (323-285 ก.ค.ศ.)

“แม่ทัพของท่านคนหนึ่งจะเข้มแข็งกว่าท่าน” (one of his princes shall be stronger than he )

= เชลูคัส ที่ 1 ชื่อ นิคาเตอร์ (311-280 ก.ค.ศ.)

“ขยายอำนาจครอบครองมากกว่าท่าน” (his authority shall be a great authority) = จากบาบิโลน ก็ขยายอาณาเขตไปทั้งตะวันออกและตะวันตก

11:6     “พระธิดาของพระราชาแห่งถิ่นใต้” ( the daughter of the king of the south ) = เบเรนิส ธิดาของทอเลมี ที่ 2 ฟิลาเดลฟัส (284-246 ก.ค.ศ.) แห่งอียิปต์

“พระราชาแห่งถิ่นเหนือ” ( the king of the north) = พระราชาแห่งซีเรีย หมายถึงแอนทิโอคัสที่ 2 เธออส (ปี 261 – 246 ก.ค.ศ.)

“ทำสัญญาไมตรี” (to make an agreement) บางฉบับแปล = “ไปเจริญสัมพันธไมตรี”

= หมายถึง สนธิสัญญาที่เหนียวแน่น โดยที่เบเรนิส อภิเษกกับอันทิโอคัส

“แต่เธอจะไม่รักษากำลังอำนาจของเธอ” (But she shall not retain the strength of her arm)

คำว่า “กำลังอำนาจ” ภาษาฮีบรู แปลตรงตัวว่า “กำลังแขน”

“อำนาจของพระราชาจะไม่ยั่งยืน เธอจะถูกทรยศ” (she shall not retain the strength of her arm,

and he and his arm shall not endure, but she shall be given up) = เลาดีซ อดีตมเหสีของอันทิโอคัสวางแผนสังหารเบเรนิส กับอันทิโอคัส

“ผู้ที่ให้กำเนิดเธอ” (he who supported her in those times)  = บิดาของนาง หมายถึง ทอเลมี บิดาของเบเรนิส สิ้นพระชนม์ในเวลาไล่เลี่ยกัน

11:7     “คนหนึ่งจากเชื้อสายของเธอ” ( from a branch from her roots one) = คนหนึ่งในวงศ์ตระกูลของนางหมายถึง ทอเลมี ที่ 3 ยูเออร์เกเทส แห่งอียิปต์ พี่ชายของเบเรนิส (246 – 221 ก.ค.ศ.) ขึ้นมากำจัดเลาดีซ

“พระราชาแห่งถิ่นเหนือ” ( the king of the north) = เซลูคัส ที่ 2 คาลลินิคัส แห่งซีเรีย(246– 226 ก.ค.ศ.)

11:8     “ขนบรรดาพระ” (carry off to Egypt their gods) = ชิงรูปเทพเจ้าไป

= เทวรูปซึ่งเป็นเทพเจ้าของซีเรีย และของอียิปต์ด้วย ซึ่งคัมไบเลสแห่งเปอร์เซียขนไปหวังพิชิตอียิปต์ในปี 525 ก.ค.ศ.   –อสย.37:19;46:1-2  ;  “อียิปต์” (Egypt) –ยรม.43:12

11:10   “บุตรทั้งหลายของเขา” (His sons ) = เซลูคัส ที่ 3 เซรอนัส (226-223 ก.ค.ศ.) และอันทิโอคัส ที่ 3  (มหาราช) (223-187 ก.ค.ศ.) บุตรของเซลูคัส ที่ 2

“เหมือนน้ำท่วมและผ่านไป” (overflow and pass through) = ไม่มีใครต้านทานหรือยับยั้งได้ –อสย.8:8; ยรม.46:8;ดนล.9:26

“ป้อมปราการของท่าน” (his fortress) = ป้อมของทอเลมี ที่ ราเฟีย (ตะวันตกเฉียงใต้ของกาซา)

11:11   “พระราชาแห่งถิ่นใต้” (the king of the south) = ทอเลมีที่ 4 ฟิโลปาเทอร์แห่งอียิปต์ (221 – 203 ก.ค.ศ.)

“พระราชาแห่งถิ่นเหนือ” (the king of the north) = อันทิโอคัสที่ 3

“จะถูกมอบไว้ในมือของศัตรู” (it shall be given into his hand) = จะพ่ายแพ้ – ดนล.8:7-8 –ที่ราเฟีย ในปี 217 ก.ค.ศ.

11:12   “ทำลายคนเป็นหมื่นๆ” (he shall cast down tens of thousands) = บางฉบับแปลว่า ”ประหาร คนหลายพันคน” แต่โพลีบิอัส นักประวัติศาสตร์ ชาวกรีก บันทึกว่าอันทิโอคัส เสียไพร่พลไปเกือบหมื่นคนที่ราเฟีย

11:14  “พระราชาถิ่นใต้” ( the king of the south) = กษัตริย์ฝ่ายใต้ คือ อียิปต์ หมายถึง เทอเลมี ที่ 5 เอปิเฟเนส (203-181 ก.ค.ศ.)

“พวกหัวรุนแรงท่ามกลางชนชาติของท่านเอง” (the violent among your own people) = พวกชาวยิวซึ่งเข้าร่วมกองกำลังของอันทิโอคัส

“แต่พวกเขาจะล้มเหลว” (they shall fail)  = ไม่สำเร็จ เพราะสโคปาส แม่ทัพของทอเลมี ทำลายพวกกบฏย่อยยับในปี 200 ก.ค.ศ.

11:15   “จะมาล้อมและก่อเชิงเทินและยึดเมือง” (shall come and throw up siege works and take a well- fortified city)   -อสค.4:2

“ยึดเมืองที่มีป้อมแข็งแรงได้เมืองหนึ่ง” (take a well-fortified city.) = ไซดอน เมืองทางของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

11:16   “ผู้ยกมาต่อสู้กับท่าน” (who comes against him) = ผู้รุกราน  หมายถึง อันทิโอคัส ผู้ปกครองดูแลปาเลสไตน์ (เยรูซาเล็ม) มาจนถึงปี 197 ก.ค.ศ.

“จะทำตามความพอใจของตนเอง” (who comes against him) -ดนล.8:4 = ทำอะไรตามใจชอบ

“จึงไม่มีใครต่อสู้กับท่าน” (none shall stand before him)  = โดยไม่มีใครยับยั้งได้ –ยชว .1:5;ดนล.8:7

“แผ่นดินอันรุ่งโรจน์” (the glorious land) -บางฉบับแปลว่า “ดินแดนอันงดงาม”   -ดนล.8:9-12

“ตกอยู่ในอำนาจของเขา” (the glorious land)= เขามีอำนาจจะทำลายมันลงได้  -ดนล.8:9

11:17   “เขาจะยกธิดาคนหนึ่งให้พระราชาแห่งถิ่นใต้” (He shall give him the daughter of women to destroy the kingdom)= ยกธิดาให้สมรสด้วย

= อันทิโอคัส ยก คลีโอพัตราที่ 1 ผู้เป็นธิดาให้อภิเษกสมรสกับ ทอเลมี ที่ 5 ในปี 194 ก.ค.ศ.

“แต่เธอจะไม่มั่นคง”(it shall not stand or be to his advantage)= จะไม่ประสบความสำเร็จ -สดด.20:4

11:18   “เขา” (he) = อันทิโอคัส

“มุ่งหน้าไปตามเมืองชายฝั่งทะเล” (turn his face to the coastlands)  -อสย.66:19;ยรม.25:22

= เอเชียน้อยและอาจรวมกรีซแผ่นดินใหญ่ด้วย

“แม่ทัพคนหนึ่ง” (commander) = ลูสิอัส โครเนลิอัส สคิปิโอ อาเซียทิคัส ผู้เป็นกงสุลโรมัน ซึ่งมีชัยชนะอันทิโอคัสที่แมกนีเซียในเอเชีย ในปี 190 ก.ค.ศ.

“เอาความผยองนั้นมาสนองเขา” (shall put an end to his insolence) = อันทิโอคัสจะถูกทำให้สิ้นความผยองและถอยทัพกลับไปด้วยอับอาย –ฮชย .12:14

11:9     “เขาก็จะสะดุดและล้มลง” (he shall stumble and fall) = อันทิโอคัส จะพ่ายแพ้ และสิ้นพระชนม์ในปี 187 ก.ค.ศ. ขณะพยายามปล้นวิหารในแคว้นเอลีไมส์ –สดด.27:2-46:2

“หาตัวไม่พบอีกต่อไป” (shall not be found) = ไม่มีใครเห็นเขาอีก –สดด.37:36;อสค.26:21

 

คำถามนำอภิปราย

 1. ในชีวิตของคุณ เคยเผชิญกับความยากลำบากและได้ต่อสู้มาจนมีชัยชนะและคิดว่าคงจะจบหรือได้พักแล้ว แต่กลับต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือต้องทำศึกต่อไปอีกบ้างหรือไม่? อย่างไร? (แบ่งปัน)
 2. คุณเคยเห็นการรุ่งเรืองและการตกต่ำของคนใดหรืออาณาจักรใดบ้างหรือไม่? (อาจเป็นอาณาจักรทางธุรกิจการค้าหรือการเมือง ฯลฯ) อย่างไร? สอนอะไรคุณบ้าง?
 3. คุณเคยเห็นคนที่ยิ่งใหญ่หรือประสบความสำเร็จแล้วทำอะไรตามใจก่อนที่จะถึงจุดจบหรือย่อยยับบ้างหรือไม่? อย่างไร? (แบ่งปัน)
 4. คุณเคยเห็นคนที่ทุ่มเทเพื่อจะได้บางสิ่งมา แต่หลังจากที่ได้มาแล้ว ตัวเองกลับไม่ได้มีชีวิตอยู่ชื่นชมกับสิ่งเหล่านั้นที่ครอบครองไว้บ้างไหม (และทุกอย่างที่มีอยู่กลับตกไปเป็นของคนอื่นหมดสิ้น) ? สอนอะไรคุณ?
 5. คุณเคยเห็นคนวางแผนไว้อย่างดี แต่ไม่ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้บ้างหรือไม่? เรื่องอะไร? (แบ่งปัน)
 6. คุณเคยเห็นการต่อสู้ที่เดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะสลับกันไปมาไม่รู้จบของผู้ใดหรือใครบ้างหรือไม่? (แบ่งปัน)
 7. คุณเคยเห็นคนที่ได้ชัยชนะ แต่อยู่ได้ไม่นานบ้างไหม? เรื่องราวเป็นอย่างไร? ทำไมจึงอยู่ได้ไม่นาน? (แบ่งปัน)
 8. คุณเคยเห็นความพยายามของคนบางคนหรือบางกลุ่มที่จะก่อการทำบางอย่าง แต่กลับล้มเหลวและย่อยยับบ้างไหม? ทำไม?
 9. คุณเคยเห็นคน/กลุ่มคนที่พ่ายแพ้ ทั้ง ๆ ที่มีทีมหรือกองกำลังที่ดีที่สุดอยู่ในมือบ้างไหม? ทำไม? (แบ่งปัน)
 10. คุณเคยผยองแล้วจบลงด้วยความอับอายบ้างไหม? (แบ่งปัน) หรือเคยเห็นคนบางคนที่มั่นใจในตัวเองและหยิ่งผยอง แต่จบลงที่ความอับอายพ่ายแพ้ หรือหายนะบ้างไหม? (แบ่งปัน)

 

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

– twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.