บทเรียนพระธรรมดาเนียล บทที่ 12

กษัตริย์ผู้ยกตน(2)

พระธรรม        ดาเนียล 11:20-45

อ้างอิง              อสย.60:17;26:19;28:15;11:14;ยรม.9:5;ดนล.4:17;7:25;8:9-13;24-25;9:27;10:12;12:3,10

บทนำ

ความเย่อหยิ่งมักนำหน้าการล้มลง

ความทะนงมักนำความอับอายมาให้

ความไม่จริงใจ และความล่อลวง ก็มักนำผลลัพธ์ที่ไม่พึงปรารถนากลับมาเช่นกัน

ดังนั้น ขอให้เราเป็นคนที่ซื่อตรง  ถ่อมใจ และมีน้ำใจสร้างมิตร จะดีกว่า!

บทเรียน

 11:20 “แล้วจะมีผู้หนึ่งขึ้นมาแทนที่เขา ผู้นี้จะส่งเจ้าพนักงานเก็บส่วยให้ไปทั่วราชอาณาจักรอันรุ่งโรจน์ แต่ไม่กี่วันเขาก็ประสบหายนะ ไม่ใช่ด้วยความโกรธหรือสงคราม”

   (Then shall arise in his place one who shall send an exactor of tribute for the glory of the kingdom. But within a few days he shall be broken, neither in anger nor in battle.)

11:21 “จะมีคนน่าเกลียดคนหนึ่งตั้งตัวขึ้นแทนที่ โดยไม่มีผู้ใดมอบราชสมบัติให้ เขาจะยกเข้ามาโดยไม่บอกกล่าวแล้วชิงเอาราช‌      อาณาจักรนั้นด้วยเล่ห์กล”

        (In his place shall arise a contemptible person to whom royal majesty has not been given. He shall come in without warning and obtain the kingdom by flatteries. )

11:22 “กองทัพทั้งหลายจะถูกกวาดไปหมดให้พ้นหน้าเขา และถูกทำลาย ส่วนมหาปุโรหิตจะถูกทำลายด้วย

      (Armies shall be utterly swept away before him and broken, even the prince of the covenant. )

11:23 “ตั้งแต่เวลาที่เป็นพันธมิตรกับเขา เขาจะทำการล่อลวงอยู่เสมอ และเขาจะเข้มแข็งขึ้นด้วยคนจำนวนน้อย”

   (And from the time that an alliance is made with him he shall act deceitfully, and he shall become strong with a small people.)

11:24 “เขาจะยกเข้ามาในส่วนของมณฑลซึ่งอุดมที่สุดโดยไม่บอกกล่าว และเขาจะทำสิ่งที่ปู่ทวดหรือบรรพบุรุษของเขาไม่ทำ เขาจะเอาทรัพย์ที่ปล้นมา ของที่ริบมาได้ และข้าวของต่างๆ มาแจกกัน เขาจะออกอุบายต่อสู้กับที่กำบังเข้มแข็ง แต่ก็ชั่วเวลาหนึ่งเท่านั้น”

   (Without warning he shall come into the richest parts of the province, and he shall do what neither his fathers nor his fathers’ fathers have done, scattering among them plunder, spoil, and goods. He shall devise plans against strongholds, but only for a time.)

11:25 “และเขาจะปลุกปั่นกำลังของเขาและความกล้าหาญของเขาด้วยกองทัพมหึมา ยกไปสู้กับพระราชาแห่งถิ่นใต้ และพระ‍ราชาแห่งถิ่นใต้จะทำสงครามด้วยกองทัพเข้มแข็งมหึมายิ่งนัก แต่ท่านก็สู้ไม่ได้เพราะจะมีการปองร้ายท่าน” 

   (And he shall stir up his power and his heart against the king of the south with a great army. And the king  of the south shall wage war with an exceedingly great and mighty army, but he shall not stand, for plots shall be devised against him.)

11:26 “ถึงแม้ว่าผู้ร่วมรับประทานอาหารชั้นสูงของเขาก็จะหักหลังเขา กองทัพของเขาก็จะถูกกวาดไป ที่ถูกฆ่าฟันล้มตายจะมีมาก” 

  (Even those who eat his food shall break him. His army shall be swept away, and many shall fall down slain.)

11:27 “ส่วนพระราชาสององค์นั้น จิตใจต่างคิดปองร้าย เขาจะนั่งร่วมโต๊ะและพูดมุสากัน แต่ก็ไม่ได้ผล เพราะวาระสุดท้ายก็จะมาตามเวลากำหนด” 

    (And as for the two kings, their hearts shall be bent on doing evil. They shall speak lies at the same table, but to no avail, for the end is yet to be at the time appointed.) . 

11:28 “แล้วพระราชาแห่งถิ่นเหนือก็จะกลับเข้าบ้านเข้าเมืองพร้อมกับทรัพย์สมบัติมากมาย แต่จิตใจก็มุ่งร้ายต่อพันธสัญญาบริสุทธิ์ เขาจะลงมือทำตามใจชอบ และกลับเมืองของตน”

   (And he shall return to his land with great wealth, but his heart shall be set against the holy covenant.   And he shall work his will and return to his own land.)

11:29 “พอถึงเวลากำหนด เขาจะกลับมาที่ถิ่นใต้ แต่ครั้งนี้เหตุการณ์จะไม่เป็นไปอย่างครั้งก่อน”

   (At the time appointed he shall return and come into the south, but it shall not be this time as it was before)

11:30 “เพราะว่ากองทัพเรือของเมืองคิทธิมจะมาปะทะกับเขา เขาจะกลัวและกลับไป และจะเกรี้ยวกราดต่อพันธสัญญาบริสุทธิ์และลงมือปฏิบัติงาน เขาจะหันกลับมาสนใจบรรดาผู้ทิ้งพันธสัญญาบริสุทธิ์” 

  (For ships of Kittim shall come against him, and he shall be afraid and withdraw, and shall turn back and be enraged and take action against the holy covenant. He shall turn back and pay attention to those who forsake the holy covenant)

11:31 “กองทัพของเขาจะยกมาทำให้สถานนมัสการคือป้อมปราการเป็นมลทิน และจะให้เลิกเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์นั้นเสีย และพวกเขาจะตั้งสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน ซึ่งทำให้เกิดการร้างเปล่าขึ้น” 

  (Forces from him shall appear and profane the temple and fortress, and shall take away the regular burnt offering. And they shall set up the abomination that makes desolate.)

11:32 “เขาจะใช้เล่ห์กลล่อลวงผู้ละเมิดพันธสัญญา แต่บรรดาประชาชนที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าของตนจะยืนหยัดต่อสู้” 

   (He shall seduce with flattery those who violate the covenant, but the people who know their God shall stand firm and take action.)

11:33 “และคนเหล่านั้นที่ฉลาดจะทำให้คนเป็นอันมากเข้าใจ แม้ว่าเขาจะล้มลงด้วยดาบหรือด้วยเปลวไฟ ด้วยการเป็นเชลยหรือด้วยถูกปล้นสักระยะเวลาหนึ่งก็ตาม” 

   (And the wise among the people shall make many understand, though for some days they shall stumble by sword and flame, by captivity and plunder.)

11:34 “เมื่อเขาล้มลงนั้น เขาจะได้รับความช่วยเหลือเล็กน้อย และจะมีคนจำนวนมากที่เข้าร่วมอย่างไม่จริงใจ” 

     (When they stumble, they shall receive a little help. And many shall join themselves to them with  Flattery)

11:35 “คนฉลาดบางคนจะล้มลงเพื่อพวกเขาจะถูกถลุงและชำระให้หมดจด จนกว่าจะถึงวาระสุดท้าย เพราะวาระก็จะมาตามเวลากำหนด”

    (and some of the wise shall stumble, so that they may be refined, purified, and made white, until  the time of the end, for it still awaits the appointed time.)

11:36 “และพระราชาจะทำตามความพอใจของเขา เขาจะยกตนขึ้น และพองตัวขึ้นเหนือพระทุกองค์และจะพูดสิ่งที่น่าเกลียดต่อสู้พระเจ้าแห่งพระทั้งหลาย เขาจะเจริญขึ้นจนกว่าพระพิโรธจะครบถ้วนเพราะสิ่งใดที่ทรงกำหนดไว้จะต้องสำเร็จ”

   (“And the king shall do as he wills. He shall exalt himself and magnify himself above every god, and shall speak astonishing things against the God of gods. He shall prosper till the indignation is accomplished;  for what is decreed shall be done.)

11:37 “เขาจะไม่เชื่อฟังพระแห่งบรรพบุรุษของเขา หรือพระที่ผู้หญิงปรารถนา เขาจะไม่เชื่อพระองค์ใดเลย เพราะเขาจะถือว่าตัวเองใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่าง” 

   (He shall pay no attention to the gods of his fathers, or to the one beloved by women. He shall not pay attention to any other god, for he shall magnify himself above all.)

11:38 “เขาจะยกย่องพระของบรรดาป้อมปราการแทนสิ่งเหล่านี้ พระอีกองค์หนึ่งที่บรรพบุรุษของเขาไม่รู้จัก เขาก็จะให้เกียรติด้วยทองคำและเงิน ด้วยเพชรนิลจินดาและของถวายอันมีค่า” 

   (He shall honor the god of fortresses instead of these. A god whom his fathers did not know he shall honor with gold and silver, with precious stones and costly gifts.)

11:39 “เขาจะสู้รบกับป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดด้วยความช่วยเหลือของพระต่างด้าว ใครๆ ที่นับถือเขา เขาก็พอกพูนศักดิ์ศรีให้ เขาจะแต่งตั้งให้ครอบครองคนเป็นอันมาก และเขาจะแบ่งที่ดินให้เป็นสิ่งตอบแทน”

   (He shall deal with the strongest fortresses with the help of a foreign god. Those who acknowledge him he shall load with honor. He shall make them rulers over many and shall divide the land for a price.)

11:40 “พอถึงวาระสุดท้าย พระราชาแห่งถิ่นใต้จะมาสู้กับเขา และพระราชาแห่งถิ่นเหนือจะพุ่งเข้าใส่ท่านอย่างลมบ้าหมู พร้อม‍ด้วยรถรบ พลม้า และเรือรบเป็นอันมาก เขาจะเข้าประเทศต่างๆ แล้วไหลผ่านเหมือนน้ำท่วม” 

    (At the time of the end, the king of the south shall attack him, but the king of the north shall rush upon him like a whirlwind, with chariots and horsemen, and with many ships. And he shall come into countries and shall overflow and pass through.)

11:41 “เขาจะเข้ามาในแผ่นดินอันรุ่งโรจน์ และประชาชนจะตายเป็นหมื่นๆ แต่เอโดม โมอับ และส่วนใหญ่ของคนอัมโมนจะพ้นจากมือของเขา” 

   (He shall come into the glorious land. And tens of thousands shall fall, but these shall be delivered out of his hand: Edom and Moab and the main part of the Ammonites. )

11:42 “เขาจะยืดมือออกต่อประเทศต่างๆ และแผ่นดินอียิปต์ก็จะพ้นไปไม่ได้” 

   (He shall stretch out his hand against the countries, and the land of Egypt shall not escape.)

11:43 “เขาจะครอบครองทรัพย์สมบัติที่เป็นทองและเงิน และสิ่งมีค่าทั้งหลายของอียิปต์ คนลิเบีย และคนคูชก็จะตามเขาด้วย”

   (He shall become ruler of the treasures of gold and of silver, and all the precious things of Egypt, and the Libyans and the Cushites shall follow in his train.)

11:44 “แต่ข่าวจากทิศตะวันออกและทิศเหนือจะทำให้เขาตกใจ และเขาจะยกออกไปด้วยความเคียดแค้นอย่างยิ่ง มุ่งจะทำลาย และล้างผลาญคนเป็นอันมากอย่างสิ้นซาก” 

   (But news from the east and the north shall alarm him, and he shall go out with great fury to destroy and devote many to destruction.)

11:45 “และเขาจะกางเต็นท์หลวงระหว่างทะเลและภูเขาบริสุทธิ์รุ่งโรจน์ แล้วก็จะสิ้นชีวิตโดยไม่มีใครช่วยเขาเลย

   (And he shall pitch his palatial tents between the sea and the glorious holy mountain. Yet he shall come to his end, with none to help him.)

ข้อมูลมีประโยชน์

 11:20   “ผู้หนึ่งขึ้นมาแทนที่เขา” (arise in his place one who)  = ผู้ครองราชย์สืบต่อจากเขา

ในที่นี้หมายถึง เซลูคัสที่ 4 ฟิโลปาเทอร์ (187-175 B.C) ผู้เป็นโอรสและผู้สืบราชสมบัติของอันทิโอคัส (ที่3) มหาราช

“เจ้าพนักงานเก็บส่วย” (an exactor of tribute) = เก็บภาษีในทีนี้หมายถึง เฮลิโอโดรัส รัฐมนตรีคลังของเซลูคัส ที่ 4 เพื่อรักษาฐานะทางการเงินของตนให้มั่นคง – อสย.60:17

“แต่ไม่กี่วันเขาก็ประสบความหายนะ” (  a few days he shall be broken ) = ถูกทำลาย  นั่นคือเฮลิโอโดรัส สมรู้ร่วมคิดออกอุบายกำจัด เซลูคัส ที่ 4

11:21   “คนน่าเกลียดคนหนึ่ง” (a contemptible person ) = คนที่น่าเหยียดหยาม คือ อันทิโอคัสที่ 4 เอปิฟาเนส ผู้เป็นอนุชาของเซลูคัส ที่ 4 (175-164 B.C)

“ตั้งตัวขึ้นแทนที่ โดยไม่มีผู้ใดมอบราชสมบัติให้” (to whom royal majesty has not been given.  )

= ไม่มีสิทธิในราชบัลลังก์

= อันทิโอคัสที่ 4 ชิงอำนาจในขณะที่รัชทายาทผู้เป็นโอรสของเซลูคัส ที่ 4  (ต่อมาคือ ดีมีตริอัสที่ 1) ที่ยัง

อ่อนพระชันษามาก

“ชิงเอาราชอาณาจักร” (He shall come in without warning and obtain the kingdom)

= ซีเรีย – ปาเลศไตน์

11:22   “กองทัพทั้งหลายจะถูกกวาดไปหมดให้พ้นหน้าเขา” (Armies shall be utterly swept away before him ) –อสย.28:15

“มหาปุโรหิต” (the prince of the covenant) = ภาษาฮีบรู แปลตรงตัวว่า “เจ้านายแห่งพันธสัญญา”

= อาจหมายถึงมหาปุโรหิตโอนิอัสที่ 3 ซึ่งถูกฆาตกรรมใน 170 B.C

ถ้าภาษาฮีบรูวลีนี้แปลว่า “เจ้านายสหพันธ์” ก็หมายถึง ทอเลมีที่ 6 ฟิโลมีเทอร์ (181-146 B.C) แห่งอียิปต์ –ดนล.8:10-11

11:23   “เขา” (him) = อันทิโอคัส ที่ 4

“ทำการล่อลวงอยู่เสมอ” (act deceitfully) =ใช้เล่ห์เพทุบาย –ดนล.8:25

11:24   “มณฑลที่อุดมที่สุด” (the richest parts of the province) = แว่นแคว้นที่มั่นคั่งที่สุด

= หมายถึง ดินแดนอิสราเอล (เยรูซาเล็ม) ที่เรียกว่า ดินแดนศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ก็คือ อียิปต์

“ข้าวของต่างๆ มาแจกกัน” (scattering among them plunder, spoil, and goods)= แจกพรรคพวกกัน

“ป้อม” = ป้อมที่อยู่ในอียิปต์ หรือแปลว่า “ที่กำบังเข้มแข็ง”

11:25   “พระราชาแห่งถิ่นใต้” ( the king of the south    ) = ทอเลมีที่ 6

11:26   “กองทัพของเขา” (His army)  = กองทัพของทอเลมี ที่ 6

11:27   “พระราชาสององค์นั้น” (the two kings)= อันทิโอคัสที่ 4 กับทอเลมี ที่ 6 (ซึ่งกำลังถูกอันทิโอคัสกักตัวไว้)

          “จิตใจต่างคิดปองร้าย” (their hearts shall be bent on doing evil.) = คิดชั่วทั้งคู่ – สดด.64:6

          “พูดมุสากัน” (They shall speak lies) –สดด.12:2;ยรม.9:5

          “วาระสุดท้ายก็จะมาตามเวลากำหนด” (for the end is yet to be at the time) –ฮบก.2:3

11:28   “แต่จิตใจก็มุ่งร้ายต่อพันธสัญญาบริสุทธิ์” (but his heart shall be set against the holy covenant.)

–ในปี 169 B.C. อันทิโอคัสปล้นพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม ตั้งกองกำลังรักษาการประจำที่นั่น แล้วเข่นฆ่าประชาชนชาวยิวไปมากมาย

11:30   “กองทัพเรือของเมืองคิทธิม” (For ships of Kittim) –ภาษาฮีบรู “แห่งคิทธิม” นี้แปลว่า

“แห่งชายฝั่งตะวันตก”   -ปฐก.10:4

ในฉบับภาษากรีก บางฉบับใช้คำว่า “พวกโรมัน”

= กองเรือโรมันภายใต้การบัญชาการของโปฟิเลียส แลนาส

“เขาจะกลัว” (he shall be afraid            ) = เสียขวัญ –1ซมอ.17:32

“เกรี้ยวกราด” (be enraged)= ระบายโทสะ – โยบ 15:13

          “บรรดาผู้ทิ้งพันธสัญญาบริสุทธิ์” (who forsake the holy covenant) = ยิวที่ละทิ้งศาสนาของตน (ข.32)
11:31   “ให้เลิกเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์นั้นเสีย” (shall take away the regular burnt offering) = การถวายเครื่องบูชาประจำวัน  – ฮชย.3:4

“สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน ซึ่งทำให้เกิดการร้างเปล่าขึ้น” (the abomination that makes desolate)

–ดนล.9:27;12:11;มธ.24:15;มก.13:14

= แท่นบูชาเทพเจ้าซุส ซึ่งอันทิโอคัส  ที่ 4 เอปิเฟเนส ตั้งขึ้นในปี 168 ก.ค.ศ. (เล็งถึงสิ่งน่าสะอิดสะเอียนที่คล้ายกับที่พระเยซูทำนายไว้ว่า จะต้องถูกตั้งขึ้น (มธ.24:15;ลก.21:20)

= เป็นเหตุให้เกิดความวิบัติ –ยรม.19:4;ดนล.8:11-13

11:32   “ที่ซื่อสัตย์ต่อ(พระเจ้า)” (the people who know their God) = ในภาษาฮีบรูตรงกับคำว่า “ที่รู้จัก” (พระเจ้า)

“ยืนหยัดต่อสู้” = ต่อต้าน

คำนี้ภาษาฮีบรูแปลตรงตัวว่า “แสดงพลังและทำ” –มคา 5:7-9

11:33   “คนเหล่านั้นที่ฉลาด” (the wise among) = บรรดาผู้มีปัญญา

= พวกยิวผู้ที่ศรัทธาพระเจ้า ซึ่งเป็นผู้นำการต่อต้าน ที่มีชื่อเรียกว่าพวกฮาสิดิม

“จะทำให้คนเป็นอันมากเข้าใจ” (the people shall make many understand) = จะแนะนำสั่งสอน

-ดนล.12:3;มคล.2:7

“จะล้มลงด้วยดาบหรือด้วยเปลวไฟด้วยการเป็นเชลยหรือด้วยถูกปล้น” (though for some days

they shall stumble by sword and flame, by captivity and plunder ) –ฮบ.11:32-38;มธ.24:9;ยน.16:2

11:34   “จะได้รับความช่วยเหลือเล็กน้อย” (they shall receive a little help) = ความสำเร็จขั้นต้นของการรบแบบกองโจร นำ โดยมัทธิอัส และยูดาสแมคคาบี ผู้เป็นบุตร (ช่วง 168 ก.ค.ศ.) ซึ่งเกิดขึ้นที่โมเดอิน ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ราว 27 กิโลเมตร

-ต่อมา แท่นบูชาในพระวิหารได้รับการชำระถวายแด่พระเจ้าอีกครั้งในเดือนธันวาคม ปี 165 ก.ค.ศ.

“ที่เข้าร่วมอย่างไม่จริงใจ” (many shall join themselves to them with flattery) –มธ.7:15;รม.16:18

11:35   “จะถูกถลุงและชำระให้หมดจด” (so that they may be refined, purified, and made white) –คำว่า “ชำระให้หมดจด” ในภาษาฮีบรูแปลตรงตัวว่า “ขาว”

          “วาระสุดท้าย” (            the time of the end) –ข.40ว;12:4,9

ดาเนียลสรุปคำพยากรณ์ของเขาเกี่ยวกับอันทิโอคัส ที่ 4  เอปิเฟเนส และเริ่มพยากรณ์เกี่ยวกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง

11:36   -เริ่มจากข้อนี้จนสิ้นบทที่ 11 กล่าวถึงปรปักษ์ของพระคริสต์ (7:8;9:27) แต่รายละเอียดของส่วนนี้ไม่สอดคล้องกับข้อมูลเกี่ยวกับอันทิโอคัส เอปิเฟเนส –2ธส.2:3-4;วว.13:5-8

“ทำตามความพอใจของเขา เขาจะยกตนขึ้นและพองตัวขึ้นเหนือพระทุกองค์” (“And the king shall do as he wills. He shall exalt himself and magnify himself above every god) –ยดา.1:16;วว.13:5-6

          “พระเจ้าแห่งพระทั้งหลาย” (against the God of gods) = พระเจ้าสูงสุด –ฉธบ.10:17;อสย.14:13-14;ดนล.7:25;8:11-12,25;2ทธ.2:4

“พระพิโรธ” (prosper till the indignation) –อสย.10:25;26:20

“ทรงกำหนดไว้” (what is decreed) อสค.35:13;ดนล.8:24

11:37   “พระที่ผู้หญิงปรารถนา” (to the one beloved by women) = หมายถึง “เทพเจ้าที่ทำให้ผู้หญิงสามารถมีบุตรได้”

ปกติมักตีความว่า หมายถึง “พระทัมมุส” (อสค.8:14) หรือ “พระเมสสิยาห์” (ฮกก.2:7)

11:40-45  -มีการตีความว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์กับศัตรู (ทางการเมือง) ของเขาจะขัดแย้งกัน และเขาจะพบจุด

จบที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์อันงดงาม (ภูเขาบริสุทธิ์รุ่งโรจน์) ซึ่งหมายถึง ภูเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับสงคราม อารมาเกดโดน (วว.16:13-16)

11:40   “พระราชาแห่งถิ่นใต้” ( the king of the south) = กษัตริย์ฝ่ายใต้ – อสย.21:1

“จะพุ่งเข้าใส่อย่างลมบ้าหมู พร้อมด้วยรถรบ”(shall rush upon him  like a whirlwind, with chariots)  -อสย.5:28

“ไหลผ่านเหมือนน้ำท่วม” (shall overflow) = กวาดล้างไปทั่วเหมือนน้ำท่วม –อสย.8:7;อสค.38:4

11:41   “แผ่นดินอันรุ่งโรจน์” (the glorious land            ) –บางฉบับแปลว่า “ดินแดนอันงดงาม” -8:9-12;อสค.20:6; มลค. 3:12

“เอโอม” (Edom ) –อสย.11:14

“โมอับ” (Moab)  -ยรม.48:47

11:43   “อียิปต์” (Egypt ) –อสค.30:4

“คนลิเบีย” (the Libyans) 2พศด.12:3;นฮม.3:9

11:45   “ภูเขาบริสุทธิ์โรจน์” (the glorious holy mountain) –ภูเขาศักดิ์สิทธิ์อันงดงาทม – อสย.2:2,4;ดนล.8:9

 

คำถามนำอภิปราย

  1. คุณเคยทำอะไรเพื่อความอยู่รอด โดยสร้างปัญหาหรือความยุ่งยากให้แก่ผู้อื่นบ้างหรือไม่? อย่างไร? แล้วผลที่เกิดขึ้นคืออะไร?
  2. คุณเคยถูกผู้ใดสร้างภาระหรือความยากลำบากให้แก่คุณ เพื่อความอยู่รอด หรือความมั่งคั่งหรือความสำเร็จของตัวเขาบ้างหรือไม่? อย่างไร? แล้วเกิดอะไรตามมา?
  3. คุณเคยได้รับในสิ่งที่ไม่สมควรได้รับบ้างหรือไม่? เรื่องอะไรและอย่างไร?
  4. คุณเคยพบผู้ใดที่ใช้เล่ห์เพทุบายเพื่อได้ในสิ่งที่เขาต้องการ (อย่างไม่เหมาะสม) บ้างหรือไม่? อย่างไร?
  5. คุณเคยถูกคนรุมเล่นงานบ้างหรือไม่? ใคร? เรื่องอะไร? แล้วผลเป็นอย่างไร?
  6. คุณเคยเห็นคนเจรจาหรือร่วมมือกันอย่างไม่จริงใจบ้างไหม? ใคร? เรื่องอะไร? แล้วเกิดอะไรขึ้น?
  7. คุณเคยโดนหางเลขจากคนที่ผิดหวังในบางเรื่องแล้วมาพาลใส่คุณบ้างไหม? เรื่องอะไร? และอย่างไร?
  8. คุณเคยถูกสบประมาท ลบหลู่อย่างสุดทนต่อไปได้บ้างหรือไม่? เรื่องอะไร? แล้วคุณโต้ตอบอย่างไร?
  9. คุณเคยเป็นหรือเคยเห็นคนทำอะไรตามใจตัวและลบหลู่พระเจ้าแล้วพบจุดจบอย่างน่าเวทนาบ้างไหม? อย่างไร?
  10. คุณเคยประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วตกวูบลงหรือพบจุดจบอย่างไม่คาดฝันบ้างไหม? เรื่องอะไร? (แบ่งปัน)

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.