ข่าวประเสริฐคืออะไร?

%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%90

ข่าวประเสริฐ (Good News) คืออะไร?

ฉันอยากรู้ว่า ข่าวประเสริฐคืออะไร?

 1. โดยทั่วไป คำว่า “ข่าวประเสริฐ” มาจากคำว่า Gospel” ที่หมายความว่า “คำสอนและการสำแดงของพระเยซูคริสต์” หรือ  “ชีวประวัติของพระเยซูและคำสอนของพระองค์(ในพระกิตติคุณ 4 เล่ม)”
 1. ในพระคัมภีร์ คำว่า gospel เป็นคำที่แปลมาจาก
 • คำนามภาษากรีก “euangelion” ปรากฏ 76 ครั้งที่แปลว่า “ข่าวดี” (Good News)   และ
 • คำกริยาภาษากรีก euangelizo” ปรากฏ 54 ครั้งที่มีความหมายว่า “นำข่าวดีมาหรือประกาศข่าวดี” (to bring or announce good news)
 • ทั้ง 2 คำนี้ มาจากคำนาม angelos” (messenger) หรือผู้นำสาร (ทูต)
 1. ในกรีกคลาสสิคโบราณ –ผู้นำสาร (euangelos) คือ คนที่นำข่าวชัยชนะหรือข่าวทางการเมืองหรือข่าวส่วนตัวอื่น ๆ ที่นำเอาความยินดีมาสู่ผู้ฟัง และคำกรีกอีกคำ คือ euangelizomai” มีความหมายว่า  “พูดในฐานะผู้นำข่าวสารแห่งความยินดีมาหรือมาประกาศข่าวดี” (to speak as a messenger of gladness , to proclaim good news)
 1. ดังนั้น “ข่าวประเสริฐ” (Gospel) ของคริสเตียนก็คือ

“ข่าวดีจากสวรรค์ที่ประกาศให้มนุษย์ทั้งปวงทั่วโลกได้รับรู้ถึงความรอดและชัยชนะเหนือบาปและความตายที่พระเจ้ามอบให้แก่มนุษย์ทั้งปวง ผ่านทางกิจแห่งการไถ่บาปด้วยการสละชีวิตของพระเยซูคริสต์ บนไม้กางเขน จากนั้น พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากตาย เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และมนุษย์จะรับความรอดนี้ได้โดยทางความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ และยอมรับการไถ่บาปของพระองค์ และผู้เชื่อเช่นนั้นจะได้อยู่กับพระเจ้าในสวรรค์นิรันดร์ เมื่อองค์พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จกลับมารับเรา!”

 1. สรุป – อ.เปาโล สรุป แก่นของข่าวประเสริฐ (Gospel) บางทีเรียกว่า “พระกิตติคุณ” ไว้ในพระธรรม 1โครินธ์ 15:1-8 พูดถึงการถูกตรึงตาย ถูกฝัง และเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์

สาระหลักของข่าวประเสริฐ คือ ข่าวสารที่มีคำประกาศความเชื่อ 2 ประการ

 1. พระคริสต์ตายเพื่อ(รับโทษแทน) บาปของเรา
 2. พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายในวันที่ 3 (ปท.สดด.16:10;อสย.53:8-10)

ข่าวประเสริฐแห่งความรอดจากสวรรค์นี้ คือ ของขวัญที่เราทุกคนควรแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น ผ่านการประกาศออกไปให้คนรอบตัวของเราทุกคนได้ยินและรับไว้ด้วยความเชื่อ เพื่อว่า พวกเขาทุกคนจะได้รับความรอดอย่างเดียวกับเราอย่างเท่าเทียม

คำถาม:    แล้วเราจะประกาศข่าวประเสริฐนี้ออกไปได้อย่างไร?

วิธีที่ง่ายที่สุดคือ ขอให้เราเป็นพยานให้คนอื่น ๆ ฟังอย่างง่าย ๆ ดังนี้ 4 ขั้นตอน

 1. ก่อนฉันได้ยินข่าวประเสริฐชีวิตนั้นของฉันเป็นอย่างไร?
 • เป็นคนอย่างไร?
 • ฉันทำอะไรไว้บ้าง?
 1. ฉันได้ยินเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร? ใครประกาศให้ฟัง?
 2. ฉันประกาศตัวว่าเชื่อพระคริสต์และข่าวประเสริฐได้อย่างไร? (ที่ไหน? และเมื่อไร?)
 3. ฉันมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตบ้างหลังจากฟังข่าวประเสริฐ และต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิต?

หากเราเป็นพยานให้คนทั้งหลายได้ยินและได้เห็นถึงฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐที่นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเราแบบที่คนรอบตัวของเราสังเกตเห็นได้ อย่างชัดเจน… ข่าวประเสริฐที่เราประกาศก็จะกลายเป็นคำตอบที่สังคมและโลกนี้ต้องการ!

คุณพร้อมที่จะเป็นพยานและประกาศข่าวประเสริฐนี้แล้วหรือยัง?

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ Faithoncampus)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.