คำตักเตือนแบบไหนที่พระคริสต์ต้องการ?

ตักเตือนแบบไหนที่พระคริสต์ต้องการ?

พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย เรา​ขอ‍ร้อง​ท่าน​ให้​นับ‍ถือ​คน​ที่​ทำ‍งาน​อยู่​ท่าม‍กลาง​พวก‍ท่าน และ​ปก‍ครอง​ท่าน​และ​ตัก‍เตือน​ท่าน​ใน​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า  จง​เคารพ​และ​รัก​เขา​ให้​มาก​เพราะ​งาน​ที่​เขา​ได้​ทำ จง​อยู่​อย่าง​สงบ‍สุข​ด้วย‍กัน พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย ขอ​ให้​พวก‍ท่าน​ตัก‍เตือน​คน​ที่​เกียจ‍คร้าน หนุน​ใจ​ผู้​ที่​ขาด​ความ​กล้า‍หาญช่วย‍เหลือ​คน​ที่​อ่อน‍กำลัง และ​มี​ความ​อดทน​ต่อ​ทุก​คน” (1ธส.5:12-14)

คำว่า “ตักเตือน” หมายความว่า

.“สั่งสอนให้รู้สำนึกตัว”            

ข. “เตือน, พูดให้รู้ตัว, บอกล่วงหน้า”

ในพจนานุกรม ภาษาอังกฤษหลายฉบับแปลคำตักเตือนว่า

.“ว่ากล่าว, เตือน, ต่อว่า, ตำหนิ, ติเตียน”  

ข. “ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ, ทำให้ฉุกคิด”

ในการอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะในบ้าน ในโบสถ์ หรือในที่ทำงาน  เราต้องมีการเตือนสติ หรือตักเตือนกันอยู่เสมอ เพราะว่า เราแต่ละคนล้วนไม่สมบูรณ์ โอกาสที่จะคิดผิด พูดผิด ตัดสินใจผิด หรือทำผิด ฯลฯ อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  ดังนั้นหากว่ามีอาการใดบ่งบอกว่า เริ่มมีการคิดผิด  ตัดสินใจผิด  พูดผิด หรือทำผิด  เราก็ควรจะรีบช่วยกัน เตือน (สติ) กันให้รู้ตัวในทันที

 ในบ้าน ปกติก็เป็นหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัวที่จะดูแลทุกคนในบ้านให้อยู่กันอย่างเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันและรักกัน  ในโบสถ์ก็เช่นกัน พระเจ้าทรงแต่งตั้งคนบางคนหรือบางกลุ่มให้ทำหน้าที่ปกครองดูแลคริสตจักร (แต่ไม่ใช่อย่างเผด็จการที่รวบอำนาจ บังคับ ขืนใจ สมาชิก)    ผู้นำหรือผู้รับใช้ของคริสตจักรมักมีหน้าที่หลัก(ในตอนนี้) 3  ประการ คือ

ก.ทำงานอยู่ท่ามกลางสมาชิก    

ข. ปกครองสมาชิก     

ค.ตักเตือนสมาชิก ในองค์พระผู้เป็นเจ้า

 1. ในพระธรรม (1ธส.5:12ก) ตอนนี้ บอกว่าหน้าที่ของผู้นำ หรือผู้รับใช้ประการแรกคือ เป็นผู้ทำงานหนัก

           “พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย เรา​ขอ‍ร้อง​ท่าน​ให้​นับ‍ถือ​คน​ที่​ทำ‍งาน​อยู่​ท่าม‍กลาง​พวก‍ท่าน” (1ธส.5:12ก) เมื่อผู้นำหรือผู้รับใช้ทำงานท่ามกลางเราเช่นนี้ เราก็ควรจะนับถือให้เกียรติแก่พวกท่าน

 1. ในพระธรรมฮีบรู 13 : 7 และ 13:17 ก็บอกว่า หน้าที่ของผู้นำในคริสตจักรประการที่ 2 คือ กล่าวพระวจนะของพระเจ้าแก่พวกสมาชิก ดังนั้น ให้สมาชิก

             ก) พิจารณาดูผลบั้นปลายชีวิตของพวกเขา  และ     ข)   ให้เลียนแบบความเชื่อของพวกเขา

        “จง​ระลึก‍ถึง​บรร‌ดา​ผู้‍นำ​ของ​พวก‍ท่าน ผู้​กล่าว​พระวจนะ​ของ​พระเจ้า​กับ​พวกท่าน จง​พิจาร‌ณา‍ดู​ผล​บั้น‍ปลาย​ชีวิต​ของ​พวก‍เขา แล้ว​จง​เลียน‍แบบ​ความ​เชื่อ​ของ​พวก‍เขา” (ฮบ.13:7)

      3. ให้นบนอบเชื่อฟังบรรดาผู้นำของคริสตจักร  ในพระธรรม 1ธส.5:12 ข  บอกว่า ผู้รับใช้และผู้นำคริสตจักรมีหน้าที่ประการที่ 3 คือ  ปกครองสมาชิก “และ​ปกครอง​ท่าน”  (1ธส.5:12ข)

       ซึ่งในพระธรรม ฮีบรู 13:17ข ก็ย้ำให้สมาชิกร่วมมือหนุนใจทำตามในสิ่งที่พวกผู้นำร้องขอหรือกำหนดไว้ เพื่อพวกเขาจะได้ทำงานนี้ได้อย่างชื่นชมยินดี ไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจ และจะกลับเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกคริสตจักรโดยรวม  เพราะพวกเขาดูแลรักษาจิตวิญญาณของสมาชิก และต้องถวายรายงานต่อพระคริสต์

“จง​นบ‌นอบ​เชื่อ‍ฟัง​บรร‌ดา​ผู้‍นำ​ของ​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย เพราะ​ว่า​พวก‍เขา​ดู‍แล​รักษา​จิต‍วิญ‌ญาณ​ของ​พวก‍ท่าน​อยู่​อย่าง​คน​ที่​ต้อง​ถวาย​ราย‍งาน จง​ให้​พวก‍เขา​ทำ‍งาน​นี้​ด้วย​ความ​ชื่น‍ชม​ยินดี ไม่​ใช่​ด้วย​ความ​เศร้า‍ใจ ซึ่ง​จะ​ไม่​เป็น​ประ‌โยชน์​แก่​พวก‍ท่าน​เลย” (ฮบ.13:17)

      4.ในพระธรรม 1ธส.5:12(ค) บอกให้เราทราบถึงหน้าที่ประการที่ 4 ของผู้นำ (ผู้ปกครองดูแลคริสตจักร) ว่า พวกเขามีหน้าที่ตักเตือนสมาชิกในองค์พระผู้เป็นเจ้า  “และ​ตักเตือน​ท่าน​ใน​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า” (1ธส.5:12ค)

= พวกเขาต้องเตือนสมาชิกอย่างที่พระผู้เป็นเจ้าประสงค์ให้เตือน ไม่ใช่อย่างที่ตัวผู้นำต้องการเตือน ปัญหาเกิดขึ้นในบางครั้ง เพราะผู้นำตักเตือนสมาชิกด้วยอารมณ์ ด้วยความคิดเห็นส่วนตัว ด้วยท่าทีอย่างไม่สมควร ทำให้บางครั้งแทนที่จะเกิดผลดี กลับเกิดผลเสียหาย ต่อทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกัน และต่อราชกิจของพระเจ้า ในตอนนี้  อ.เปาโล กำชับให้เรากระทำสิ่งต่อไปนี้เป็นการตอบสนองผู้นำและผู้รับใช้ของคริสตจักรที่ปกครองดูแลสั่งสอนและตักเตือนพวกเรา (ในคริสตจักร) ดังนี้ อ.เปาโลยังได้ขอให้สมาชิกคริสตจักร

 1. เคารพ
 2. รัก พวกผู้นำ/ผู้รับใช้ในคริสตจักรให้มาก เพราะงานที่พวกเขาได้ทำ
 3. ให้อยู่อย่างสงบสุขด้วยกัน ทั้ง     ก) กับผู้นำ                 ข) กับสมาชิกคนอื่นๆ

       1ธส.5:13 “จง​เคารพ​และ​รัก​เขา​ให้​มาก​เพราะ​งาน​ที่​เขา​ได้​ทำ จง​อยู่​อย่าง​สงบ‍สุข​ด้วย‍กัน

       4.ตักเตือนสมาชิกด้วยกันเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกียจคร้าน

         “พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย ขอ​ให้​พวก‍ท่าน​ตัก‍เตือน​คน​ที่​ เกียจ‍คร้าน” (1ธส.5:14ก)

 1.    หนุนใจผู้ที่ขาดความกล้าหาญ(หรือท้อใจ) “หนุน​ใจ​ผู้​ที่​ขาด​ความ​กล้า‍หาญ”  (1ธส.5:14ข)
 2.    ช่วยเหลือคนที่อ่อนกำลัง  “ช่วย‍เหลือ​คน​ที่​อ่อน‍กำลัง”  (1ธส.5:14ค)
 3.    มีความอดทนต่อทุกคน “และ​มี​ความ​อดทน​ต่อ​ทุก​คน”  (1ธส.5:14ง)
 4.    ไม่ทำชั่วตอบแทนชั่ว แต่หาทางทำดีเสมอแก่ทุกคน “อย่า​ให้​คน​ใด​ทำ‍ชั่ว​ตอบ‍แทน​การ​ชั่ว แต่​จง​หา​ทาง​ทำ‍ดี​เสมอ​ต่อพวก‍ท่าน​เอง และ​ต่อ​คน​ทั่ว‍ไป​ด้วย”  (1ธส.5:15)
 5. ให้ชื่นบานอยู่เสมอ  “จง​ชื่น‍บาน​อยู่​เสมอ”  (1ธส.5:16)
 6. ให้อธิษฐานสม่ำเสมอ  “จง​อธิษ‌ฐาน​อย่าง​สม่ำ‌เสมอ” (1ธส.5:17)
 7. ให้ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี  “จง​ขอบ‍พระ‍คุณ​ใน​ทุก​กรณี เพราะ​นี่​แหละ​เป็น​พระ‍ประ‌สงค์​ของพระ‍เจ้า สำหรับ​พวก‍ท่าน​ใน​พระ‍เยซู‍คริสต์”(1ธส.5:18)
 8. ให้ไม่ขัดขวางพระวิญญาณ  “อย่า​ขัด‍ขวาง​พระ‍วิญ‌ญาณ”  (1ธส.5:19)
 9. ให้ไม่ดูหมิ่นถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะ “อย่า​ดู‍หมิ่น​ถ้อย‍คำ​ของ​ผู้‍เผย‍พระ‍วจนะ” (1ธส.5:20)
 10. ให้พิสูจน์ทุกสิ่ง สิ่งดีนั้นให้ยึดไว้ให้มั่น “จง​พิสูจน์​ทุก‍สิ่ง สิ่ง​ที่​ดี​นั้น​จง​ยึด‍ถือ​ไว้​ให้​มั่น”  (1ธส.5:21)
 11. ให้เว้นเสียจากสิ่งชั่วทุกอย่าง  “จง​เว้น​เสีย​จาก​สิ่ง​ที่​ชั่ว​ทุก‍อย่าง” (1ธส.5:22)

ขอให้ทั้งผู้นำและสมาชิกคริสตจักรต่างก็ปฏิบัติต่อกันตามที่ได้กำชับไว้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ร่วมมือกันเป็นพิเศษในการตักเตือนซึ่งกันและกันอย่างที่พระคริสต์ ทรงปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นในคริสตจักรของคุณ

ดีไหมครับ? 

 

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ v3 Churchplanting)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.