ฉันจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได้อย่างไร

ฉันจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได้อย่างไร? (How can I live a holy life?)

“อุดมคติของคริสเตียนแท้  ไม่ใช่การมีความสุข แต่คือการบริสุทธิ์ (อย่างที่พระเจ้าทรงประสงค์)”

(The true Christian Ideal is not to be happy. But to be Holy.)

คำว่า “บริสุทธิ์” (holy) หมายความว่า “แยกออกมาจากบาปและความชั่ว เพื่อให้พระเจ้าทรงใช้” ดังนั้น หากเราต้องการดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์

 1. เราต้องกลับใจและต้อนรับพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอด และให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับในชีวิตของเรา

อฟ.1:13 “ในพระคริสต์ ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นด้วย คือเมื่อพวกท่านได้ยินสัจวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่าน และวางใจในพระองค์แล้ว พวกท่านก็ได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้”

 1. เราต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้สถิตอยู่ในเรา เติมเต็มเราด้วยความบริสุทธิ์ของพระองค์เสมอ

อฟ.5:18 “และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ” 

 1. เราต้องตระหนักว่า พระเจ้าทรงเรียกเราให้เป็นคนบริสุทธิ์อย่างที่พระองค์บริสุทธิ์

1ปต.1:16 “เพราะมีคำเขียนไว้แล้วว่า “พวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราเองบริสุทธิ์” 
ลนต.19:2“จงกล่าวแก่ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดว่า เจ้าทั้งหลายต้องบริสุทธิ์ เพราะเรายาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์”

 1. เราต้องแยกตัวเราเองออกมาจากทุกอย่างที่ชั่วร้ายและดำเนินชีวิตให้บริสุทธิ์ตามพระทัยของพระเจ้า

1ธส.4:3 “พระประสงค์ของพระเจ้าเป็นอย่างนี้คือ ให้พวกท่านเป็นคนบริสุทธิ์ คือให้เว้นจากการล่วงประเวณี”

ฟป.1:9-10 “และข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอให้ความรักของท่านทวียิ่งๆ ขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกด้าน 10เพื่อท่านทั้งหลายจะสังเกตเห็นได้ว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุด เพื่อท่านจะได้เป็นคนบริสุทธิ์ เป็นคนไม่มีที่ติได้ในวันแห่งพระคริสต์” 

แล้วเราจะดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ได้อย่างไร?

 1. เราต้องเชื่อและมั่นใจว่า เราเป็นคนบริสุทธิ์ชอบธรรมแล้ว โดยความเชื่อ

รม.5:1 “เพราะฉะนั้น เมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อแล้ว เราจึงอยู่อย่างสงบสุขเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”

 1. เราต้องชำระตัวให้บริสุทธิ์ ควบคุมร่างกายตัวเองและห่างไกลจากความผิดศีลธรรมทางเพศ

1ธส.4:4-8 “4ให้ท่านทุกคนรู้จักบังคับร่างกายของตนในทางบริสุทธิ์ และในทางที่มีเกียรติ5ไม่ใช่ด้วยราคะตัณหาเหมือนอย่างคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้า 6อย่าล่วงเกินและทำผิดต่อพี่น้องในเรื่องนี้เลย เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นผู้ทรงลงโทษคนที่ทำผิดอย่างนั้น เหมือนอย่างที่เราได้เตือนสอนและบอกไว้ก่อนแล้ว 7เพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเราให้เป็นคนลามก แต่ทรงเรียกให้เป็นคนบริสุทธิ์ 8เหตุฉะนั้นคนที่ปฏิเสธคำสอนนี้ไม่ได้ปฏิเสธมนุษย์เท่านั้น แต่ได้ปฏิเสธพระเจ้า ผู้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้แก่ท่าน”

 1. เราต้องเชื่อฟังพระเจ้าและเป็นคนบริสุทธิ์ในทุกด้านของชีวิต

1ปต.1:14-16 “เช่นเดียวกับบุตรที่เชื่อฟัง อย่าประพฤติตามกิเลสตัณหา อันเกิดจากความโง่เขลาของพวกท่านในอดีต15แต่พระองค์ผู้ทรงเรียกพวกท่านนั้นบริสุทธิ์อย่างไร พวกท่านเองก็จงเป็นคนบริสุทธิ์ในชีวิตทุกด้านอย่างนั้น 16เพราะมีคำเขียนไว้แล้วว่า “พวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราเองบริสุทธิ์”

 1. เราต้องทูลขอพระเจ้าช่วยปกป้องและแยกผู้เชื่อให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง

ยน.17:15-17 “5ข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาพวกเขาออกไปจากโลก แต่ขอให้ปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้าย 16พวกเขาไม่ใช่ของโลก เหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกขอทรงแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง” 

 1. เราต้องรักษาวิถีทางของเราให้บริสุทธิ์ โดยการสะสมพระดำรัสของพระเจ้าไว้ในชีวิต

สดด.119:9-11 “คนหนุ่มจะรักษาวิถีทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร? ก็โดยปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ 10ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ ขออย่าให้ข้าพระองค์หลงไปจากพระบัญญัติของพระองค์ 11ข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์”

 1. เราต้องถวายตัวของเราเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตแด่พระเจ้า

รม.12:1-2 “ดังนั้น พี่น้องทั้งหลาย โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิต และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่าน 2อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม”

 1. เราต้องถวายพระเกียรติสิริแด่พระเจ้าด้วยการเป็นภาชนะบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงใช้ให้เกิดประโยชน์

2ทธ.2:20-21 “ในบ้านหลังใหญ่ไม่ได้มีแต่ภาชนะทองและภาชนะเงินเท่านั้น แต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วย บางอย่างนั้นเป็นภาชนะพิเศษ บางอย่างก็เป็นภาชนะธรรมดา21ถ้าใครชำระตัวเองให้พ้นจากความชั่วเหล่านี้ เขาก็จะเป็นภาชนะพิเศษ ซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้ว เหมาะที่เจ้าของจะใช้เป็นประโยชน์ และพร้อมสำหรับการดีทุกอย่าง”

 1. เราต้องหลีกหนีจากตัณหา และมุ่งมั่นในความชอบธรรมกับพี่น้องด้วยใจบริสุทธิ์

2ทธ.2:22” เพราะฉะนั้นท่านจงหลีกหนีจากตัณหาของคนหนุ่ม และจงมุ่งมั่นในความชอบธรรม ความเชื่อ ความรัก และสันติสุขร่วมกับพวกที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์” 

เราต้องตระหนักว่า การที่จะเชื่อฟังพระเจ้าไม่ใช่เรื่องง่าย และแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะพยายามทำตัวให้บริสุทธิ์ โดยพึ่งอาศัยแต่กำลังของตัวเราเอง และหากเรามีใจทะนงคิดว่าจะสู้รบกับมาร บาป หรือการทดลองด้วยพลกำลังของเราเอง  เราอาจจะล้มคะมำลงแบบไม่เป็นท่าก็ได้

      “เพราะเหตุนี้คนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้ว ก็จงระวังไม่ให้ล้มลง”  (1คร.10:12)

เราต้องเตือนสติตัวเองอยู่เสมอว่า… เราเป็นของพระเจ้าแล้ว และโดยพระเจ้าเราจะมีชัยเหนือเครื่องพันธนาการทั้งสิ้นที่เคยผูกมัดเราอยู่ เพราะว่าเรามาจากพระเจ้าและพึ่งพระองค์ ผู้ทรงยิ่งใหญ่กว่ามารซาตาน

      “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก”  (1ยน.4:4)

เราต้องเข้าใกล้พระเจ้าทุก ๆ วัน และมีเวลานิ่ง ๆ กับพระองค์ และยอมให้พระวิญญาณของพระเจ้าค่อยๆ ชำระและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้บริสุทธิ์ และมีคุณลักษณะเหมือนอย่างพระคริสต์ให้มากขึ้นในทุกๆ ด้าน

      “แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ แล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง”  (กท.5:16)

 วันนี้ ขอให้เรามาดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์อย่างที่พระเจ้าต้องการ พร้อมๆ กันเลย

 จะดีไหมครับ?

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ Nuisri)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.