คุณจะศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตัวเองอย่างไรเพื่อจะไม่อดตาย?

คุณจะศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตัวเองอย่างไรเพื่อจะไม่อดตาย?

“จงศึกษาพระคัมภีร์เพื่อที่จะฉลาด จงเชื่อพระคัมภีร์ เพื่อจะปลอดภัย จงปฏิบัติตามพระคัมภีร์ เพื่อจะบริสุทธิ์”

(Study the Bible to be wises; Believe it to be safe; Practice it to be holy.)

โดยปกติขั้นตอนการศึกษาพระคัมภีร์มี 3 ขั้นตอนพื้นฐาน คือ

 1. สังเกตดี (Observation)
 2. ตีความถูก (Interpretation)
 3. ประยุกต์เหมาะ (Application)

I  ในขั้นตอนการสังเกต (Observation)

    เวลาอ่านพระคัมภีร์ เราจะดูให้รู้ว่า “พระคัมภีร์ตอนนั้นพูดอะไรและพูดอย่างไร?”  เราจะมองดูที่คำศัพท์ (terms)

 • โครงสร้าง (structure) หรือย่อหน้า (paragraph)
 • การเน้น (Emphasis)
 • การพูดซ้ำ (Repetition)
 • ความสัมพันธ์ของแนวความคิด (Relationship between ideas)
 • เหตุและผล (cause – and – effect)
 • เงื่อนไข (ifs and thens)
 • คำถาม และคำตอบ (questions and answers)
 • การเปรียบสิ่งที่เหมือน และสิ่งที่ต่าง (comparisons and contrasts)
 • รูปแบบวรรณกรรม (Literary form)
 • บรรยากาศ (Atmosphere)

ในขั้นตอนนี้ เราต้องรู้จักใช้คำถามว่า

 • ใคร?
 • ทำอะไร?
 • ที่ไหน?
 • เมื่อไร?
 • กับใคร?

      หรือ   6)  อย่างไร?

II ในขั้นตอนการตีความ (Interpretation)

เวลาอ่านเราจะมองหา “ความหมาย” ของเนื้อหาพระคัมภีร์ตอนที่อ่านนั้น เราจะค้นหา ความคิดหรือแนวคิดหลักของผู้เขียน โดยการ

 1. อ่านบริบท (Context) ให้ถี่ถ้วน
 2. โยงกับตอนอื่น (Cross-reference)
 3. เข้าใจวัฒนธรรมประเพณี (Culture)
 4. สรุปความหมาย (Conclusion)
 5. หาความรู้คำอธิบาย (จากผู้รู้) (Consultation)

 III ในขั้นตอนการประยุกต์ใช้ (Application)

หลังจากอ่าน สังเกต และตีความหมายเป็นที่เข้าใจแล้ว เราต้องนำความจริงนั้นมาประยุกต์ ปฏิบัติใช้ในชีวิตจริง ด้วยความเชื่อฟังพระเจ้า เพื่อจะเติบโตขึ้นเหมือนพระเยซูคริสต์ เราอาจถามคำถามต่อไปนี้

 1. ความจริง (บทเรียน) ที่รับการเปิดเผยนี้ ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าอย่างไร?
 2. ความจริงนี้ ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นอย่างไร?
 3. ความจริงนี้ส่งผลกระทบต่อตัวของฉันอย่างไร?
 4. ความจริงนี้ ส่งผลกระทบต่อการตอบสนองของฉันต่อปัญหาหรือการทดลองอย่างไร?

หากว่าคุณรู้จักวิธีอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ ก็เหมือนกับคุณรู้วิธีทำอาหาร ดังนั้น หากตราบใดยังมีวัตถุดิบ (พระคัมภีร์) ตราบนั้น คุณจะไม่มีวันอดตาย (ในฝ่ายจิตวิญญาณ) อย่างแน่นอน

…เชื่อผมเถอะ!

 

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.