จะนำความรอดไปถึงผู้ใหญ่ของเราได้อย่างไร?

 จะนำความรอดไปถึงผู้ใหญ่ของเราได้อย่างไร?

พระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่า   “พวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน”   มาระโก 16:15 THSV11

And he said to them, “Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation.”  -Mark 16:15 ESV

เราต้องประกาศและนำคนอื่นๆ ให้มาหาพระเยซูคริสต์ เพื่อช่วยให้เขาได้รู้จักและรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกผู้ใหญ่!

แท้จริงแล้ว ในสังคมไทย และเอเชียโดยรวม ตั้งแต่ยุคโบราณมา หากหัวหน้าครอบครัวมีความเชื่อในศาสนาใด สมาชิกส่วนใหญ่ในครอบครัวก็มักจะเชื่อในศาสนานั้นตามไปด้วย แต่ปัจจุบัน โลกเริ่มเปลี่ยนแปลงไป แต่ละคนในครอบครัวเดียวกัน อาจเลือกเชื่อหรือศรัทธาในศาสนาที่แตกต่างกัน หรือบางทีเชื่อศรัทธาในพระเจ้าเดียวกัน แต่อาจเลือกไปโบสถ์หรือคริสตจักรที่แตกต่างกันก็ยังมี  อย่างเช่น ในบ้านของผมเองมีสมาชิกอยู่ 4 คน แต่ก็ไปเป็นสมาชิกกันถึงสี่คริสตจักร ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป  อย่างไรก็ตาม ผู้ใหญ่(ซึ่งเป็นที่เคารพรัก)ก็ยังคงเป็นจุดศูนย์รวมของสมาชิกในครอบครัวตามขนบประเพณีและวัฒนธรรมอย่างคนเอเชีย การเข้าหา เข้าถึงบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่อย่างถ่อมใจพร้อมข่าวประเสริฐด้วยความเข้าอกเข้าใจ จึงนับว่าเป็นสิ่งถูกต้องถูกทางที่พึงกระทำเป็นอย่างยิ่ง!

ขอให้วันนี้ เราผู้มีความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้า จะตั้งเป้า วางแผน จัดเวลา เยี่ยมเยียน หนุนใจ และสร้างสุขให้กับเหล่าผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสเหล่านั้นของเราหรือของชุมชนตามวาระเวลาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เราต้องทำให้บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ชื่อใจ และเปิดใจที่จะรับฟังข่าวประเสริฐ ด้วยการนำเสนอพระกิตติคุณด้วยความอ่อนสุภาพ ไม่ก้าวร้าว เปรียบเทียบหรือดิสเครดิตความเชื่อของศาสนาอื่น

ก่อนอื่นเราต้องรู้จักสังเกต เราต้องซื้อสิทธิในการพูดด้วยการจ่ายราคาในการฟัง!  เราต้องฟังคำถาม คำรำพึงรำพัน คำวิพากษ์วิจารณ์ หรือคำร้องทุกข์ของบรรดาผู้ใหญ่เหล่านั้นด้วยความตั้งใจและจริงใจ หากเราพร้อมเสมอที่จะตอบให้จุใจแก่ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ของเรา เราอาจคิดไม่ถึงว่าในท่ามกลางคนเหล่านั้น เราอาจจะได้ยินใครบางคนลุกขึ้นยืนและบอกว่า เขาเปิดใจและได้ต้อนรับพระคริสต์ด้วยความเชื่อ (ศรัทธา)ในข่าวประเสริฐแล้ว!

ดังนั้น ขอให้เรา –

  1. อธิษฐานเผื่อผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่เราปรารถนาให้ท่านเปิดใจต้อนรับพระคริสต์เป็นประจำ ทุกวัน และทูลขอพระเจ้าทรงใช้ตัวเราและคนอื่นๆ นำจิตวิญญาณอย่างมีศิลปะ
  2. เป็นพยาน และประกาศข่าวประเสริฐทุกวันเมื่อมีจังหวะและโอกาสที่ดี
  3. แสดงความรัก โดย การบรรเทา และช่วยเหลือท่านเหล่านั้น จนกว่าทุกคน จะเปิดใจรับความรอดจากพระคริสต์
  4. นำท่านเหล่านั้น เข้าสู่สามัคคีธรรมของคริสตจักร ตามทฤษฎี 3 ขาของคริสตจักรเพื่อดูแลเลี้ยงดูและเสริมกำลังฝ่ายจิตวิญญาณให้แก่พวกท่านอย่างต่อเนื่อง

โดยขอให้เรามีท่าทีประกาศ ดังนี้

1.ให้เราสารภาพถ่อมใจต่อพระเจ้า และพึ่งพระกำลังของพระองค์

2คร.3:5-6  “ไม่ใช่เพราะมีความสามารถในตัวเราเองที่จะถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากตัวเราเอง แต่ความสามารถนั้น มาจากพระเจ้า ผู้ประทานให้เราสามารถเป็นผู้ปรนนิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่ ที่ไม่ใช่เป็นไปตามตัวอักษรที่เขียนไว้แต่เป็นไปตามพระวิญญาณ ด้วยว่าตัวอักษรที่เขียนไว้นั้นทำให้ตาย แต่พระวิญญาณประทานชีวิต”

2.ให้เรามั่นใจในสิทธิอำนาจและพลังของพระเจ้าที่กระทำกิจผ่านตัวเรา

ฟป.4:13 “ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า”

3.ให้เราออกไปประกาศข่าวดีต่อจิตวิญญาณของผู้อื่นว่าพระคริสต์ตายไถ่บาปเขาแล้ว

2คร.5:15 “และพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน เพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อ พระองค์ที่สิ้นพระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย”

มธ.28:19 “เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระ นามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์” 

4.ให้เราไปบอกข่าวดีต่อพวกเขาด้วยใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาสงสารอย่างจริงใจ

มธ.9:36 “และเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรฝูงชนก็ทรงสงสารเขาทั้งหลาย เพราะพวกเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยง”
ลก.19:41
“เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้และทอดพระเนตรเห็นกรุงแล้ว ก็ทรงกันแสงสงสารกรุงนั้น”

5.ให้เราประกาศด้วยความห่วงใยอย่างมีสติปัญญา

ยก.1:5 “แต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญา ให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิ แล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอ” 

สภษ.11:30 “ผลของคนชอบธรรมคือต้นไม้แห่งชีวิตคนมีปัญญาย่อมได้คนจำนวนมาก

ฉะนั้น ขอให้เราเริ่มต้นอธิษฐาน และเป็นพยานกับคนใกล้ตัว ในครอบครัว วงศาคณาญาติของเรา และมิตรสหายที่ครอบคลุมถึงทุกคนที่เราพบปะหรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วยในชีวิต และบุคคลกลุ่มแรกที่เราควรคิดถึงและแนะนำพระคริสต์ไปให้กับพวกท่านเหล่านั้นรู้จักและรับ(เชื่อศรัทธา)ก็คือ ผู้ใหญ่อาวุโสในครอบครัวของเราทั้งครอบครัวฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายจิตวิญญาณ

เห็นด้วยไหมครับ?

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ have2post.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.