จะหาอนุชนอย่างดาเนียลในคริสตจักรได้อย่างไร?

จะหาอนุชนอย่างดาเนียลในคริสตจักรได้อย่างไร?

“น้ำพระทัยของพระเจ้าจะไม่นำคุณให้ไปในที่ ๆ พระคุณของพระเจ้าจะไม่ปกป้องคุณ”

(The will of God will not take you where the grace of God will not protect you.)

เมื่อพระเจ้าทรงเรียก และเลือกเรา ไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยใด หรือในสภาพการณ์ใด พระองค์จะทรงนำเราและปกป้องคุ้มครองเราไปตลอดเส้นทางตามแผนการของพระองค์

 • ดาเนียลเป็นตัวอย่างที่ดียอดเยี่ยมของการเป็นคนที่มีจุดยืนให้พระเจ้าใช้ นับตั้งแต่เป็นอนุชนแล้ว
 • ดาเนียลเป็นอนุชนที่สามารถทำให้ผู้ใหญ่ที่ไม่เชื่อพระเจ้าต้องเอ็นดู
 • ดาเนียลเป็นอนุชนที่มีจิตสำนึกผิดชอบ  แยกแยะดีชั่วได้กระจ่างชัดมาตั้งแต่เยาว์วัย 

แม้เขาจะอยู่ภายใต้นโยบายล้างสมองหรือกลืนชาติกำเนิดของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ก็ตาม แม้เขาจะถูกเปลี่ยนชื่อจากดาเนียลที่ แปลว่า “พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษา”  ให้กลายมาเป็น “เบลเทซัสซาร์  (เทพเบล(บาอัล)ปกป้องกษัตริย์)

 • ดาเนียลเป็นอนุชนที่เชื่อมั่นในพระเจ้าของเขาอย่างซื่อสัตย์ โดยไม่มีข้อสงสัย
 • ดาเนียลเป็นอนุชนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ โดยที่เขาไม่สูญเสียจุดยืนของตนเอง
 • ดาเนียลเป็นอนุชนที่มีเป้าหมายชัดเจนในการมุ่งถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทุกสิ่งที่เขาทำ (รวมทั้งสิ่งที่เขากินดื่ม) แต่จะไม่ยอมให้ชีวิตของตนต้องเป็นมลทิน ไม่ว่าจะด้วยสิ่งใดก็ตาม
 • ดาเนียลเป็นอนุชนที่พลิกชีวิตของตัวเองและผู้อื่น(แม้แต่กษัตริย์และประเทศชาติ) โดยการพึ่งพระเจ้าอย่างสุดชีวิต
 • ดาเนียลเป็นอนุชนที่ไม่ยอมละทิ้งความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าของเขา ไม่ว่าจะต้องจ่ายราคาสูงสักเพียงใด หรือแม้แต่ชีวิตและความมั่นคงในชีวิตของตนเอง
 • ดาเนียลเป็นอนุชนที่กล้าพูดความจริง แม้ว่าจะต้องเสียอนาคตหรือเสียชีวิตหรือเสียทุก ๆ อย่างที่เขามี และกล้าเตือนแม้แต่กษัตริย์

ดนล.3:16-18 “ชัดรัค เมชาค และอาเบดเนโกทูลพระราชาว่า “ข้าแต่เนบูคัดเนสซาร์ ข้าพระบาททั้งหลายไม่จำเป็นจะต้องตอบฝ่าพระบาทในเรื่องนี้ 17ข้าแต่พระราชา ถ้าพระเจ้าของพวกข้าพระบาท ผู้ซึ่งพวกข้าพระบาทปรนนิบัตินั้น พอพระทัยจะช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นจากเตาที่ไฟลุกอยู่ พระองค์ก็จะทรงช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นจากพระหัตถ์ของฝ่าพระบาท 18ถึงแม้ไม่เป็นเช่นนั้น ข้าแต่พระราชา ขอฝ่าพระบาททรงทราบว่า พวกข้าพระบาทจะไม่ปรนนิบัติพระของฝ่าพระบาท หรือนมัสการปฏิมากรทองคำซึ่งฝ่าพระบาทได้ทรงตั้งขึ้น”

ดนล. 4:19-27 “แล้วดาเนียล ผู้มีชื่อว่าเบลเทชัสซาร์ตะลึงอยู่ประเดี๋ยวหนึ่ง ความคิดของท่านก็ทำให้ท่านตกใจ กษัตริย์ตรัสว่า “เบลเทชัสซาร์เอ๋ย อย่าให้ความฝันหรือคำแก้ความฝันทำให้ท่านตกใจเลย” เบลเทชัสซาร์ทูลตอบว่า “เจ้านายของข้าพระบาท ขอให้ความฝันนั้นเป็นของบรรดาศัตรูของพระองค์เถิด และขอให้คำแก้ความฝันนั้นตกแก่พวกอริของพระองค์ 20ต้นไม้ที่ฝ่าพระบาททอดพระเนตร ซึ่งเติบโตขึ้นและแข็งแรง จนยอดขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ และแม้จะอยู่ถึงสุดปลายพิภพ ก็ยังมองเห็น 21ใบงดงามและผลก็อุดมสมบูรณ์ และจากต้นไม้นั้น มีอาหารให้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งปวง สัตว์ในท้องทุ่งอาศัยอยู่ใต้ร่มของมัน นกบนฟ้าก็ทำรังอยู่ที่กิ่งก้านของมัน 22ข้าแต่พระราชา นี่คือฝ่าพระบาทเอง ผู้ทรงเจริญและเข้มแข็ง ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้เจริญขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ และการครอบครองของพระองค์ไปถึงสุดปลายพิภพ 23และที่พระราชาทอดพระเนตรทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ลงมาจากฟ้าสวรรค์ และพูดว่า ‘โค่นต้นไม้นี้ลงและทำลายเสีย แต่จงปล่อยให้ตอรากติดอยู่ในดิน มีแถบเหล็กและทองสัมฤทธิ์ล่ามไว้ ให้อยู่ท่ามกลางหญ้าอ่อนในทุ่งนา ให้เปียกน้ำค้างจากฟ้าสวรรค์ ให้อยู่ร่วมกับสัตว์ในท้องทุ่ง และปล่อยให้อยู่อย่างนั้นจนครบเจ็ดวาระ’ 24ข้าแต่พระราชา ต่อไปนี้เป็นคำแก้พระสุบิน เป็นพระราชกฤษฎีกามาจากพระผู้สูงสุด ซึ่งมาถึงพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทว่า 25ฝ่าพระบาทจะทรงถูกขับไล่ไปจากท่ามกลางมนุษย์ และฝ่าพระบาทจะอยู่กับสัตว์ในท้องทุ่ง ฝ่าพระบาทจะต้องเสวยหญ้าอย่างกับโค และต้องเปียกน้ำค้างจากฟ้าสวรรค์ จะเป็นอยู่อย่างนั้นจนครบเจ็ดวาระ จนกว่าฝ่าพระบาทจะทราบว่า พระผู้สูงสุดนั้นทรงปกครองราชอาณาจักรของมนุษย์ และพระองค์จะประทานราชอาณาจักรนั้นแก่ผู้ที่พระองค์พอพระทัย 26และที่ทรงบัญชาให้เหลือตอรากต้นนั้นไว้ก็หมายความว่า ราชอาณาจักรจะยังเป็นของฝ่าพระบาท เมื่อฝ่าพระบาททรงยอมรับว่าการปกครองนั้นเป็นของสวรรค์ 27ข้าแต่พระราชา เพราะฉะนั้นขอทรงรับคำแนะนำของข้าพระบาท ขอฝ่าพระบาททรงเลิกทำบาปเสียโดยการทำความชอบธรรม และเลิกทำบาปชั่วโดยการสำแดงความกรุณาต่อผู้ถูกบีบบังคับ เผื่อว่าความเจริญของฝ่าพระบาทอาจจะยืดยาวไปอีกได้”

 • ดาเนียลเป็นอนุชนที่กลายมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีนิสัยวิงวอนอธิษฐานเผื่อผู้อื่นอยู่เสมอ

ดนล.9:20 “ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังพูด อธิษฐานสารภาพบาปของข้าพเจ้าและบาปของอิสราเอลประชากรของข้าพเจ้า และเสนอคำวิงวอนต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพเจ้าเพื่อภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์”
 

 • และดาเนียลเป็นคนกล้าทูลต่อพระเจ้า และขอพระองค์อภัยบาปผิดของชนชาติอิสราเอล

ดนล.9:19 “ข้าแต่องค์เจ้านาย ขอทรงฟัง ข้าแต่องค์เจ้านาย ขอทรงให้อภัย ข้าแต่องค์เจ้านาย ขอใส่พระทัยและทรงจัดการ ขออย่าทรงเนิ่นช้าเลยเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ เพราะว่านครของพระองค์ และประชากรของพระองค์ก็มีชื่อตามพระนามของพระองค์”

 •  ดาเนียลเป็นอนุชนที่กลายมาเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่หวั่นไหวกับการโจมตี วิพากษ์วิจารณ์ หรือการปองร้าย และสามารถยืนหยัดอย่างยืนยงมาจนนาทีสุดท้ายของชีวิต

ชีวิตของดาเนียลและสิ่งที่ดาเนียลเปิดเผย ได้ให้บทเรียนสำคัญ ๆ หลายประการดังนี้

 1. พระเจ้าทรงเป็นผู้ควบคุมเหนือสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งอาณาจักรและรัฐบาลทั้งหลายในโลกนี้
 2. พระเจ้าทรงประทานรางวัลให้แก่ผู้ที่ยังคงซื่อสัตย์ต่อพระองค์
 3. คนของพระเจ้าอาจเผชิญกับการกดขี่ข่มเหงหรือเรื่องไม่คาดคิดคาดฝันได้ตลอดเวลา
 4. คนของพระเจ้า(ไม่ว่าจะเป็นอนุชนหรือผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโส) สามารถฟันฝ่าช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้นานตราบเท่าที่พวกเขายังคงเชื่อและวางใจในพระองค์
 5. คนของพระเจ้าควรมั่นใจในพระเจ้าและรอคอยการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า (องค์พระเมสสิยาห์)

ดังนั้น ขอให้เรามาช่วยกันมองหาและสนับสนุนส่งเสริมอนุชนในคริสตจักรของเราเพื่อให้พวกเขาเป็น “ดาเนียล” ของพระเจ้า ในยุคนี้จะดีไหม? หรือหากว่าอนุชนคนใดที่อ่านบทความนี้ มีความพร้อมที่จะให้พระเจ้าทรงใช้เพื่อถวายพระสิริแด่พระเจ้าเป็นดุจดาเนียลของยุคนี้

….ก็จงก้าวออกมา

 

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ smartinwebmaster.org)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.