บทเรียนพระธรรมกิจการของอัครทูต บทที่ 6

อย่าลองดีกับพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระธรรม        กิจการ 5:1-16

อ้างอิง             ยชว.7:11;ยน.4:48;10:23;กจ.2:43;4:32-37;5:3,5-6,10;19:12,17;มธ.4:10;8:16;ยน.13:2,27;ฉธบ.23:22;ลนต.6:2;สดด.5:6

บทนำ

พระเจ้าทรงรังเกียจความหน้าซื่อใจคด ความไม่จริงใจ และการหลอกลวงทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อกระทำออกมาภายใต้หน้ากากแห่งความเป็นคนดีมีน้ำใจ เราต้องเตือนตัวเองว่า เราจะหลอกลวงมนุษย์คนใดก็ได้โดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่า กำลังถูกเราหลอก แต่คำเตือนคือ เราไม่มีทางหลอกลวงหรือปิดบังพระเจ้าได้ ดังนั้น จงเลิกหลอกตัวเองและผู้อื่น!

บทเรียน

5:1 “แต่มีชายคนหนึ่งชื่ออานาเนียกับภรรยาชื่อสัปฟีราขายที่ดินของตน”

      (But a man named Ananias, with his wife Sapphira, sold a piece of property, )

5:2 “แล้วเก็บเงินค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้ ภรรยาของเขาก็รู้ด้วย อีกส่วนหนึ่งนั้นเขานำมาวางไว้ที่เท้าของพวกอัครทูต” 

       (and with his wife’s knowledge he kept back for himself some of the proceeds and brought only a part of it and  laid it at the apostles’ feet.) 

5:3 “เปโตรจึงถามว่า “อานาเนีย ทำไมซาตาน จึงควบคุมใจของเจ้าให้โกหกต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ และทำให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่วน หนึ่งไว้?” 

       (But Peter said, “Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself  part of the proceeds of the land?) 

5:4 “เมื่อที่ดินยังอยู่ก็เป็นของเจ้าไม่ใช่หรือ? เมื่อขายแล้วเงินก็ยังอยู่ในสิทธิอำนาจของเจ้าไม่ใช่หรือ? มีอะไรทำให้ใจของเจ้าคิดทำ อย่างนี้? เจ้าไม่ได้โกหกมนุษย์แต่โกหกพระเจ้า” 

      (While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not at your disposal? Why is it that you have contrived this deed in your heart? You have not lied to man but to God.)

5:5 “เมื่ออานาเนียได้ยินคำเหล่านั้นก็ล้มลงและสิ้นใจ ทุกคนที่รู้เรื่องก็เกิดความเกรงกลัวอย่างยิ่ง” 

      (When Ananias heard these words, he fell down and breathed his last. And great fear came upon all who heard of it. )

5:6 “พวกคนหนุ่มก็มาห่อศพเขาแล้วหามไปฝัง”

      (The young men rose and wrapped him up and carried him out and buried him.)

5:7 “หลังจากนั้นประมาณสามชั่วโมง ภรรยาของเขาซึ่งยังไม่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เข้าไป”

      (After an interval of about three hours his wife came in, not knowing what had happened.) 

5:8 “เปโตรถามนางว่า “เจ้าขายที่ดินได้ราคาเท่านั้นหรือ จงบอกข้าเถิด?” นางจึงตอบว่า “ได้เท่านั้นค่ะ” 

      (And Peter said to her, “Tell me whether you sold the land for so much.” And she said, “Yes, for so much.)

5:9 “เปโตรจึงถามนางว่า “ทำไมเจ้าสองคนถึงพร้อมใจกันทดลองพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเล่า? นี่แน่ะ เท้าของพวกคนที่ฝังศพสามีเจ้าอยู่ที่ประตู และพวกเขาจะหามศพของเจ้าออกไปด้วย” 

      (But Peter said to her, “How is it that you have agreed together to test the Spirit of the Lord? Behold, the feet of  those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out.)

5:10 “ทันใดนั้นนางก็ล้มลงสิ้นใจแทบเท้าของเปโตร เมื่อพวกคนหนุ่มเข้ามาพบว่านางตายแล้ว ก็หามศพออกไปฝังไว้ข้างสามีของนาง”

        (Immediately she fell down at his feet and breathed her last. When the young men came in they found her dead, and they carried her out and buried her beside her husband.) 

5:11 “ทั่วคริสตจักรและทุกคนที่ได้ยินเหตุการณ์นั้นก็เกิดความเกรงกลัวอย่างยิ่ง”

        (And great fear came upon the whole church and upon all who heard of these things.)

5:12 “มีหมายสำคัญและการอัศจรรย์หลายอย่างที่พระเจ้าทรงทำด้วยมือของบรรดาอัครทูตท่ามกลางประชาชน และพวกเขารวมกัน อยู่ที่เฉลียงของซาโลมอน” 

       (Now many signs and wonders were regularly done among the people by the hands of the apostles. And they were all together in Solomon’s Portico.) 

5:13 “ส่วนคนอื่นๆ ไม่กล้าเข้ามาร่วมกับพวกเขา แต่ประชาชนเคารพพวกเขามาก” 

        (None of the rest dared join them, but the people held them in high esteem)

5:14 “และชายหญิงจำนวนมากก็เชื่อถือและเข้ามาเป็นสาวกของพระเจ้ามากกว่าก่อน” 

        (And more than ever believers were added to the Lord, multitudes of both men and women) 

5:15 “จนเขาทั้งหลายต่างหามคนเจ็บป่วยออกไปที่ถนนโดยวางบนที่นอนและแคร่ เพื่อว่าเมื่อเปโตรเดินผ่านไป อย่างน้อยเงาของท่านจะได้ถูกพวกเขาบางคน” 

       (so that they even carried out the sick into the streets and laid them on cots and mats, that as Peter came by at  least his shadow might fall on some of them.) 

5:16 “ประชาชนจากเมืองที่อยู่รอบกรุงเยรูซาเล็มมารวมกัน และพาบรรดาคนป่วยและคนมีผีโสโครกเบียดเบียนมา และทุกคนก็หาย”

       (The people also gathered from the towns around Jerusalem, bringing the sick and those afflicted with unclean  spirits, and they were all healed.)

ข้อมูลมีประโยชน์

5:1    “อานาเนีย…สัปฟีรา” ( Ananias…Sapphira) = เป็นแบบอย่างไม่ดีของการให้ที่ตรงข้ามกับบารนาบัสที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการให้ -4:36

-ต่างก็ขายที่ดินของตน แต่บารนาบัสทำด้วยความใจกว้างอย่างจริงใจ แต่อานาเนียกับสัปฟีรา ทำอย่างเสแสร้งสร้างภาพเพื่อต้องการให้คนเยินยอ

5:2  “แล้วเก็บเงินค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้” (kept back for himself some) = การทำบาปครั้งแรกในวิถีชีวิตของ คริสตจักร

          -จริง ๆ แล้วเขามีสิทธิ์จะเก็บเงินจากการขายที่ของเขา  ประเด็นอยู่ที่ว่า เขาเก็บบางส่วนไว้ แต่แสร้งทำเป็นว่าได้ถวายทั้งหมด

          -การหลอกลวงพระเจ้า ตาม กท.6:7 ปท. ยชว.7:11

          “เขานำมาวางไว้ที่เท้าของพวกอัครทูต” (brought only a part of it and laid it at the apostles’ feet)

          –กจ.4:35,37

5:3       “ทำไมซาตานจึงควบคุมใจของเจ้า” (why has Satan filled your heart) –บางฉบับแปลว่า “เหตุใดซาตานจึง    ครอบงำใจของท่าน”  = ซาตานยังทำงานของมันอยู่เรื่อย ๆ  -ลก.22:3;ยน.13:2,27;1ปต.5:8;มธ.4:10

           “ควบคุมใจ” = ครอบงำใจ  – ยน.13:2,27

         “โกหกต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์” (to lie to the Holy Spirit) = มุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่สถิตอยู่กับบรรดาผู้เชื่อ – กจ.5:9

         “ทำให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้” (keep back for yourself part of the proceeds of the land?) = เก็บเงินค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้เพื่อตัวท่านเอง – ฉธบ.23:21

5:4     “เงินก็ยังอยู่ในสิทธิอำนาจของเจ้าไม่ใช่หรือ?” (And after it was sold, was it not at your disposal?)

              –ฉธบ.23:22

            “เจ้าไม่ได้โกหกมนุษย์ แต่โกหกพระเจ้า” (You have not lied to man but to God.) –ลนต.6:2

5:5        “ก็ล้มลงและสิ้นใจ” (fell down and breathed his last ) = ล้มลงสิ้นชีวิต – สดด.5:6;กจ.5:10

              “ก็เกิดความเกรงกลัวอย่างยิ่ง” (great fear came upon) = คนทั้งปวงที่ได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นก็ล้วนเกรงกลัวยิ่งนัก

             –กจ.5:1

5:6        “พวกคนหนุ่มก็มาห่อศพเขาแล้วหามไปฝัง” (The young men rose and wrapped him up and carried him out and buried him.) –ยน.19:40

5:8        “ได้เท่านั้นค่ะ” (Yes, for so much) –กจ.5:2

5:9        “ทำไมเจ้าสองคนถึงพร้อมใจกันทดลองพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเล่า?” (How is it that you have agreed together to test the Spirit of the Lord? )

             -พระเจ้าจำเป็นต้องสอนบทเรียนสำคัญเรื่องความไม่ซื่อสัตย์หลอกลวงและการหน้าซื่อใจคด เป็นอันตรายต่อชุมชนของพระเจ้าโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดว่าเราสามารถหลอกพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ – กจ.5:3

5:10      “ทันใดนั้นนางก็ล้มลงสิ้นใจแทบเท้าของเปโตร” (Immediately she fell down at his feet and breathed her last)        

              –กจ.5:5

               “ก็หามศพออกไปฝังไว้ข้างสามีของนาง” (they carried her out and buried her beside her husband.)

               –กจ.5:6

5:11      “คริสตจักร” (church) =ในพระธรรมกิจการใช้คำว่า “คริสตจักร” เป็นครั้งแรกในข้อนี้ ซึ่งหมายถึงกลุ่มผู้เชื่อในท้องถิ่น (8:1;11:22;13:1) หรือคริสตจักรสากล (20:28) คำภาษากรีกที่ใช้นี้ (เอกคลีเซีย) โดยทั่วไปใช้ในความหมายทางการเมือง และการประชุมต่าง ๆ (19:32,40) และในพระคัมภีร์เดิมฉบับภาษากรีกที่เรียกว่า เซบทัวจิ้น ในคำนี้กับการที่ชาวอิสราเอลมาชุมนุมกันทางศาสนา

                “เกิดความเกรงกลัวอย่างยิ่ง” ( great fear) –กจ.5:5;19:17

5:12      “มีหมายสำคัญและการอัศจรรย์หลายอย่าง” (Now many signs and wonders) –ยน.4:48;กจ.2:43

               “พวกเขารวมกันอยู่” ( they were all together ) –กจ.4:32

               “ที่เฉลียงของซาโลมอน” (in Solomon’s Portico) –ยน.10:23;กจ.3:11

5:13      “ส่วนคนอื่น ๆ ไม่กล้าเข้ามาร่วมกับพวกเขา” (None of the rest dared join them)

               = เพราะตัวอย่างการลงโทษอานาเนียกับสัปฟีรา ทำให้หลายคนที่เสแสร้งหรือมีสองจิตสองใจไม่กล้าเสี่ยงเข้าร่วมกับผู้เชื่อ (ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีใครมาร่วมกับชุมนุมชนของคริสเตียน)

5:14       “ชายหญิงจำนวนมากก็เชื่อถือและเข้ามาเป็นสาวกของพระเจ้ามากกว่าก่อน” (And more than ever believers were added to the Lord, multitudes of both men and women)

              –กจ.4:4, ในที่นี้เป็นครั้งแรกที่บันทึกเจาะจงว่า มีผู้หญิงมาเชื่อ (ปท.8:3,12;9:2;13:50;16:1,13-14;17:4,12,34; 18:2;21:51;ปท.1:14)

5:15      “เงาของท่าน” (his shadow) = ในทำนองเดียวกันผ้าเช็ดหน้าของเปาโล ใน 19:12 และชายฉลองของพระเยซูคริสต์ ใน มธ.9:20  ไม่ใช่ว่า สิ่งเหล่านี้มีฤทธิ์อำนาจในตัวมันเอง แต่แสดงถึงการได้สัมผัสกับพระเยซูหรืออัครทูตโดยตรง

คำถามนำอภิปราย

  1. คุณเคยพบคนที่ดูเป็นคนดีมีใจกว้างน่านับถือ แต่ภายหลังพบว่าเขามิได้เป็นคนเช่นนั้นบ้างหรือไม่? เรื่องราวเป็นอย่างไร?  ส่งผลกระทบอะไรต่อคุณหรือส่วนรวมบ้างหรือไม่? อย่างไร?
  2. คุณเคยคิดหลอกลวงตัวเองหรือหลอกลวงพระเจ้าบ้างหรือไม่? เรื่องอะไร?  แล้วตอนหลังเป็นอย่างไร?
  3. คุณเป็นนายของเงินทองทรัพย์สินของคุณ หรือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นนายของคุณ? คุณรู้ได้อย่างไร? และส่งผลต่อชีวิตและการรับใช้ของคุณอย่างไร?
  4. คุณเคยประสบกับเรื่องใดที่ทำให้คุณรู้สึกเกรงกลัวหรือยำเกรงพระเจ้าอย่างจับใจบ้างหรือไม่? แบ่งปัน
  5. คุณเคยเห็นการอัศจรรย์หรือหมายสำคัญประการใด (ไม่ว่าจะเกิดกับตัวของคุณหรือคนอื่น) ที่ส่งผลต่อชีวิตของคุณมากบ้างหรือไม่? เรื่องอะไร? และอย่างไร?
  6. คุณเคยเห็นคนหายไปจากโบสถ์และคนเข้ามาเพิ่มขึ้นในโบสถ์มากขึ้นหรือไม่? อะไรเป็นสาเหตุ? เหตุการณ์เหล่านั้นสอนอะไรคุณบ้าง?

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.