บทเรียนพระธรรมกิจการของอัครทูต บทเรียนที่ 17

จากบารนาบัส และเซาโล

กลายเป็น เปาโลและบารนาบัส (1)

พระธรรม        กิจการ   13:1-15

อ้างอิง            1:21;7:15;3:11,17;7:15;14:1;16:21,28,21:41;มธ.27:20,32;28:16; กจ.3:24; 4:36;6:6;8:9,29;9:15;

บทนำ           ไม่ว่าใครจะมาก่อนมาหลัง จะแซงเราไป หรือทิ้งเราไป ต่างก็ล้วนไม่สำคัญ เท่ากับว่า ใครพร้อมจะให้พระเจ้าทรงใช้ โดยไม่เกี่ยงไม่หนี และจะอยู่ทำหน้าที่ให้ดีอย่างสัตย์ซื่อตราบจนวันสุดท้ายของชีวิตหรือไม่? และหากผิดพลาดและล้มลงก็จะลุกขึ้นมาใหม่ คนอย่างนี้แหละคือคนที่พระเจ้าต้องการ แล้วคุณเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นหรือไม่?

บทเรียน

13:1 “เวลานั้นคริสตจักรที่อยู่ในเมืองอันทิโอกมีบางคนที่เป็นผู้เผยพระวจนะและอาจารย์ คือบารนาบัส สิเมโอนที่เรียกว่านิเกอร์ ลูสิอัสชาวเมืองไซรีน มานาเอนผู้ได้รับการเลี้ยงดูเติบโตขึ้นด้วยกันกับเฮโรดเจ้าเมือง และเซาโล” 

(Now there were in the church at Antioch prophets and teachers, Barnabas, Simeon who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen a lifelong friend of Herod the tetrarch, and Saul.)

13:2 “ระหว่างที่เขาทั้งหลายกำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหารอยู่นั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสสั่งว่า “จงตั้งบารนาบัสกับเซาโลไว้สำหรับงานที่เราเรียกให้พวกเขาทำนั้น”

(While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, “Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them.” )

13:3 “หลังจากถืออดอาหารและอธิษฐานแล้ว เขาทั้งหลายวางมือบนตัวบารนาบัสกับเซาโล แล้วส่งท่านทั้งสองไป”

(Then after fasting and praying they laid their hands on them and sent them off.)

13:4 “เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใช้ เพราะฉะนั้นท่านทั้งสองจึงลงไปที่เมืองเซลูเคีย และโดยสารเรือจากที่นั่นไปยังเกาะไซปรัส” 

(So, being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from there they sailed to Cyprus.)

13:5 “เมื่อมาถึงเมืองซาลามิส พวกท่านประกาศพระวจนะของพระเจ้าในธรรมศาลาของพวกยิว ยอห์นก็อยู่ช่วยด้วย” 

(When they arrived at Salamis, they proclaimed the word of God in the synagogues of the Jews. And they had John to assist them. )

13:6 “เมื่อเดินไปทั่วเกาะจนมาถึงเมืองปาโฟสแล้ว ก็พบชาวยิวคนหนึ่งซึ่งเป็นนักเล่นคาถาอาคมและเป็นผู้ทำนายเท็จชื่อบารเยซู”

(When they had gone through the whole island as far as Paphos, they came upon a certain magician, a Jewish false prophet named Bar-Jesus. )

13:7 “อยู่กับผู้สำเร็จราชการชื่อเสอร์จีอัส เปาลุสลซึ่งเป็นคนฉลาดรอบรู้ ท่านเชิญบารนาบัสกับเซาโลมาเพื่อจะฟังพระวจนะของพระเจ้า”

(He was with the proconsul, Sergius Paulus, a man of intelligence, who summoned Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. )

13:8 “แต่เอลีมาสนักเล่นคาถาอาคม (เพราะชื่อของเขามีความหมายอย่างนั้น) ต่อต้านบารนาบัสกับเซาโล พยายามจะไม่ให้ผู้สำเร็จราชการเชื่อ” 

(But Elymas the magician (for that is the meaning of his name) opposed them, seeking to turn the proconsul away from the faith. )

13:9 “แต่เซาโลที่มีอีกชื่อว่าเปาโลเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จ้องดูเอลีมาส”

(But Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him )

13:10 “แล้วพูดว่า “เจ้าเป็นคนเต็มด้วยอุบายและสิ่งเลวร้ายทุกอย่าง เป็นลูกของมารร้าย เป็นศัตรูต่อบรรดาความชอบธรรม เจ้าจะไม่หยุดความพยายามทำทางตรงของพระเจ้าให้เขวไปหรือ?” 

(and said, “You son of the devil, you enemy of all righteousness, full of all deceit and villainy, will you not stop making crooked the straight paths of the Lord? )

13:11 “บัดนี้จงฟัง พระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะลงโทษเจ้า เจ้าจะเป็นคนตาบอดไม่เห็นดวงอาทิตย์ไปชั่วระยะหนึ่ง” ทันใดนั้นความมืดมัวก็เกิดกับเอลีมาส เอลีมาสจึงคลำหาคนให้จูงมือไป”

(And now, behold, the hand of the Lord is upon you, and you will be blind and unable to see the sun for a time.” Immediately mist and darkness fell upon him, and he went about seeking people to lead him by the hand. )

13:12 “เมื่อผู้สำเร็จราชการเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็เชื่อ เพราะอัศจรรย์ใจในคำสอนเรื่ององค์พระผู้เป็นเจ้า”

(Then the proconsul believed, when he saw what had occurred, for he was astonished at the teaching of the Lord.)

13:13 “แล้วเปาโลกับพวกของท่านแล่นเรือออกจากเมืองปาโฟสไปยังเมืองเปอร์กาในแคว้นปัมฟีเลีย และยอห์นผละจากพวกเขาและกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม” 

(Now Paul and his companions set sail from Paphos and came to Perga in Pamphylia. And John left them and returned to Jerusalem, )

13:14 “แต่พวกเขาเดินทางต่อไปจากเมืองเปอร์กาถึงเมืองอันทิโอกในแคว้นปิสิเดีย แล้วเข้าไปนั่งในธรรมศาลาในวันสะบาโต” 

(but they went on from Perga and came to Antioch in Pisidia. And on the Sabbath day they went into the synagogue and sat down. )

13:15 “เมื่ออ่านธรรมบัญญัติกับคำของพวกผู้เผยพระวจนะแล้ว บรรดานายธรรมศาลาจึงส่งคนไปบอกบารนาบัสกับเปาโลว่า “พี่น้องเอ๋ย ถ้าพวกท่านมีคำหนุนใจที่จะให้กับคนทั้งปวง ก็เชิญกล่าวเถิด” 

(After the reading from the Law and the Prophets, the rulers of the synagogue sent a message to them, saying, “Brothers, if you have any word of encouragement for the people, say it.” )

ข้อมูลมีประโยชน์

13:1     “ผู้เผยพระวจนะ” (prophets) –11:27 อยู่ในลำดับ 2 รองจากอัครฑูต (2:17-18;1คร.12:28-29; 14:29-32;อฟ.2:20;3:5;4:11)

             “อาจารย์” (teachers)  -11:26;15:35;15:35;18:11;20;28:31;1คร.12:28-29;อฟ.4:11

             “บารนาบัส…เซาโล” (Barnabas… Saul) –การให้ความสำคัญในระยะเริ่มแรก บารนาบัสเป็นที่รู้จักและยอมรับมากกว่าเซาโล เขาถูกส่งมาที่อันทิโอก ตั้งแต่แรก (11:22) และเพิ่งกลับจากนำข้าวของบริจาคไปเยรูซาเล็ม (12:25) และเป็นผู้นำคริสตจักรที่อันทิโอก

           “สิเมโอน ที่เรียกว่านิเกอร์” (Simeon who was called Niger) = บ่งบอกถึงเบื้องหลังเป็นชาวยิว แต่อาจมีสีผิวคล้ำดำ เพราะ “นิเกอร์” เป็นภาษาลาติน แปลว่า “ดำ”

          “ลูสิอัส ชาวเมืองไซรีน” (Lucius of Cyrene ) –ชื่อลูซิอัส เป็นชื่อภาษาลาติน นักเทศน์กลุ่มสองที่มาอันทิโอก มีบางคนเป็นชาวไซรีน (11:20) เมืองหลวงของลิเบีย (6:9)

          “มานาเอน” (Manaen)  = อาจเป็นพี่น้องบุญธรรมหรือเป็นเพื่อนสนิทสนมกับเฮโรดอันทีพาส

13:2     “นมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหาร” (worshiping the Lord and fasting) = การเดินทางประกาศข่าวประเสริฐรอบแรกของเปาโลไม่ได้เป็นแผนของมนุษย์ส่งท่านไป แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เริ่มต้นนำให้แต่งตั้งเปาโลให้ไปทำหน้าที่

13:3     “วางมือบนตัวบารนาบัสกับเซาโล” (laid their hands on them) = มีจุดมุ่งหมายเพื่อแยกคนทั้ง 2 ไว้สำหรับงานที่พระเจ้าและคริสตจักรกำหนดไว้ให้ทำ (14:26) ในการแต่งตั้งครั้งนี้ มีการอดอาหาร และอธิษฐานแต่งตั้งด้วย (14:23;ปท.ลก.2:37)

 13:4-14:28 = การเดินทางประกาศครั้งแรกของเปาโล

 13:4     “เซลูเคีย” (Seleucia) = เมืองท่าของอันทิโอก ห่างไปทางตะวันตกประมาณ 25.72 กิโลเมตร และ 8 กิโลเมตรจากปากแม่น้ำโอรอนเทส

            “เกาะไซปรัส” (  Cyprus) = มีคนอาศัยอยู่มากและข่าวประเสริฐได้ประกาศไปถึงที่นั่นแล้ว (11:19-20)

13:5     “ซาลามิส” (Salamis) = เมืองบนชายฝั่งตะวันออก ของที่ราบตอนกลางของเกาะไซปรัส (ใกล้ฟามากัสตาในปัจจุบัน)

          “ยอห์น” (John)= ยอห์น มาระโก (ลูกพี่ลูกน้องของบารนาบัส) –กจ.12:25;คส.4:10 (ปท.กจ.26:16;ลก.1:21)

13:6    “ปาโฟส” (Paphos) = อยู่ทางตะวันตกสุดของไซปรัส ห่างจากซาลามิสเกือบ 160 กิโลเมตร เป็นสำนักงานใหญ่ทางการปกครองของโรม

          “บารเยซู” (Bar-Jesus) “บาร์” (เป็นภาษาอารเมค) แปลว่า “บุตรของ” “เยซู” (Jesus) = คำกรีกของ “โยชูวา” (มธ.1:21)

13:7     “ผู้สำเร็จราชการ” (the proconsul) = ผู้ตรวจการ  ไซปรัสเป็นแคว้นแห่งสภาปกครองของโรม จึงแต่งตั้งผู้ตรวจการประจำขึ้นมา

13:8     “เอลีมาส” (Elymas)  = เป็นชื่อ เซเมติก แปลว่า “นักคาถาอาคม”  หรือ “นักเวทย์มนตร์” หรือ “ผู้ปราดเปรื่อง”

13:9     “เซาโลที่มีอีกชื่อว่า เปาโล” (Saul, who was also called Paul)  = เซาโล มีความหมายว่า “ขอมา (จากพระเจ้า)” เปาโล มีความหมายว่า “เล็กน้อย”

            -จากนี้ไปในพระธรรมกิจการ เซาโลจะถูกเรียกว่า เปาโล จาก “บารนาบัสกับเซาโล” จะเป็น “เปาโลกับบารนาบัส” แต่เมื่อกลับไปที่คริสตจักรเยรูซาเล็ม  ลำดับก็ยังคงเปลี่ยนกลับมาเป็น “บารนาบัสกับเปาโล” (15:12)

13:11   “พระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (the hand of the Lord) –11:21

           “เจ้าจะเป็นคนตาบอด” (you will be blind) = เปรียบเทียบกับประสบการณ์ของเปาโลใน กจ.9:8-18

13:12   “เชื่อ” (believed ) = เขาได้รับความเชื่อมั่นจากการอัศจรรย์และพระกิตติคุณ(ข่าวประเสริฐ)

13:13   “เมืองเปอร์กาในแคว้นปัมฟีเลีย” (to Perga in Pamphylia.)

           = “เปอร์กา” เป็นเมืองหลวงของปัมฟีเลีย ซึ่งเป็นแคว้นชายฝั่งทะเลของเอเชียน้อย ระหว่าง แคว้นลิเซีย และซิลีเซีย มีระยะ 8 กิโลเมตรจากชายฝั่ง และห่างจากเมืองอัททาลิยา ซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญไปทางตะวันออกราว 24 กิโลเมตร

           “ยอห์น ผละจากพวกเขา” (John left them ) –สาเหตุที่ยอห์นจากไปอาจ

 1. ยอห์น มาระโก คิดถึงบ้าน
 2. เปาโลไม่สบายจึงต้องเปลี่ยนแผนการเดินทางไปกาลาเทียแทน
 3. มีการเปลี่ยนผู้นำจากบารนาบัสเป็นเปาโล

-การจากไปของยอห์น ทำให้เปาโลไม่พอใจมาก (กจ.15:37-39)

13:14-41 –เปาโลกับบารนาบัส อยู่ในธรรมศาลาในอันทิโอก แคว้นฟิลิเดีย (ปท. ลก.4:16-21)

13:14   “เมืองอันทิโอก” (Antioch) = เมืองที่ตั้งชื่อตามพระนามของอันทิโอคัส กษัตริย์แห่งซีเรียหลังจากอเล็กซานเดอร์มหาราชสิ้นพระชนม์

            -อยู่ห่างจากเมืองเปอร์กา ราว 177 กิโลเมตร สูงประมาณ 1 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเล และอยู่ตรงศูนย์รวมของถนนหนทางและการค้าขายที่ดี

            -เมืองนี้มีพลเมืองชาวยิวเป็นจำนวนมาก เป็นอาณานิคมของโรม มีกองทหารปลดประจำการประจำอยู่ที่นั่น  คนเหล่านี้ได้รับที่ดินและเป็นพลเมืองของโรมพร้อมสิทธิพิเศษทุกออย่าง

            “แคว้นปิสิเดีย” (Pisidia) -14:24

            “ธรรมศาลา” (the synagogue)  -กิจวัตรของเปาโลคือ เทศนาในธรรมศาลาตราบเท่าที่พวกยิวยอมให้เข้าไป (ข.5;14:1;17:1,10,17;18:4,19;19:8)

           -ธรรมศาลาเป็นที่เอื้อต่อการเทศนา ทั้งเรื่องอาคาร กำหนดการพบปะสม่ำเสมอ มวลสมาชิกรู้พระคัมภีร์เดิม และเป็นธรรมเนียมที่จะเชิญแขกมาเยี่ยมเยียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เป็นรับบี (เช่น เปาโล) มากล่าวแก่ผู้ฟัง

13:15   “ธรรมบัญญัติ กับคำของผู้เผยพระวจนะ” (the Law and the Prophets) = เปาโลอ่านบางตอนจากพระคัมภีร์เดิม และอรรถาธิบายพร้อมกับให้กำลังใจ

           “นายธรรมศาลา” (the synagogue) –มก.5:22

คำถามนำอภิปราย 

 1. คริสตจักรของคุณเคยแต่งตั้งและส่งผู้ใดออกไปประกาศหรือตั้งคริสตจักรบ้างหรือไม่? ใคร? ที่ไหน? เมื่อไร ?อย่างไร?  และผลลัพธ์คืออะไร?
 2. คุณเคยได้รับการวางมือ และแต่งตั้งให้ทำหน้าที่อะไรบ้างหรือไม่? อย่างไร? เมื่อไร?
 3. คุณเคยมีความมั่นใจว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใช้คุณให้ทำอะไร หรือไปที่ไหน อย่างชัดเจนหรือไม่? อย่างไร? (แบ่งปัน)
 4. คุณเคยมีประสบการณ์กับการทำงานเป็นทีม ที่มีคนช่วยงานอย่างใกล้ชิดบ้างหรือไม่? เรื่องอะไร? แล้วผลเป็นอย่างไร?
 5. คุณเคยพบกับคนฉลาดรอบรู้ที่ต้องการรู้เรื่องของพระเจ้า หรือพระวจนะของพระเจ้าบ้างหรือไม่? เขาเป็นใคร? ที่ไหน แล้วคุณอธิบายหรือเป็นพยานอย่างไร? ได้ผลหรือไม่?
 6. คุณเคยประจันหน้ากับพวกผู้ทำนายเท็จหรือพวกนักเล่นคาถาอาคมที่ต่อต้านคุณบ้างหรือไม่? แล้วคุณรับมืออย่างไร? ได้ผลอย่างไรบ้าง?
 7. คุณเคยเห็นการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าอย่างชัดเจนบ้างหรือไม่? เรื่องราวเป็นอย่างไร? แล้วส่งผลอะไรต่อใครอย่างไรบ้าง?
 8. คุณเคยผิดหวังที่ถูกใครบางคนทิ้งคุณบ้างหรือไม่? เรื่องอะไรแล้วคุณตอบสนองอย่างไร? ส่งผลอะไรต่อคุณ หรืองานที่คุณทำอย่างไรบ้าง?
 9. คุณมีโอกาสหนุนใจผู้อื่นทุกสัปดาห์หรือไม่? ที่ไหน? อย่างไร? แล้วเกิดอะไรขึ้น?

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์- twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.