เราควรรักใคร?

 เราควรรักใคร? “มีเพียงความสุขเดียวในชีวิตนี้ คือ … อ่านเพิ่มเติม เราควรรักใคร?