พระธรรมกิจการ บทเรียนที่ 21

ปัญหาหนึ่งไป ปัญหาใหม่มา

พระธรรม        กิจการ 15:22-41

อ้างอิง          กจ. 6:9;9-23-25;11:19;12:12;13:4,13-14,48;30;14:19;15:1;20-23,27,32, 40-41;16:19,25,29;21:25

บทนำ           การรับใช้พระเจ้า ไม่ได้เกิดผลง่ายๆ หรือมีสภาวะสงบสุขเสมอไป บางครั้งอาจต้องเผชิญกับความขัดแย้ง หรือความยากลำบากอย่างไม่คาดคิด แต่ที่บั่นทอนจิตใจเรามากที่สุดก็คือความขัดแย้งของคนในทีมที่ต้องจบลงด้วยการแยกจากกันไป

บทเรียน

15.22 “ขณะนั้นพวกอัครทูตและพวกผู้ปกครองกับทุกคนในคริสตจักร เห็นชอบที่จะเลือกบางคนไปยังเมืองอันทิโอกพร้อมกับเปาโลและบารนาบัส พวกเขาเลือกยูดาสผู้ที่มีอีกชื่อว่าบารซับบาส และสิลาส ทั้งสองคนนี้เป็นคนสำคัญในพี่น้อง” 

    (Then it seemed good to the apostles and the elders, with the whole church, to choose men from among them and send them to Antioch with Paul and Barnabas. They sent Judas called Barsabbas, and Silas, leading men among the brothers,) 

15:23 “พวกเขาเขียนจดหมายฝากท่านทั้งสองไปว่า “พี่น้องที่เป็นอัครทูตและผู้ปกครอง ขอส่งคำทักทายมายังพี่น้องชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองอันทิโอก อยู่ในแคว้นซีเรีย และอยู่ในแคว้นซิลีเซีย” 

    (with the following letter: “The brothers, both the apostles and the elders, to the brothers who are of the Gentiles in Antioch and Syria and Cilicia, greetings.) 

15:24 “เนื่องจากเราได้ยินว่ามีบางคนในเรา แม้ว่าจะไม่ได้รับคำสั่งจากเราก็ตาม ได้ไปพูดให้ท่านทั้งหลายเกิดความไม่สบายใจและทำให้ความคิดของท่านสับสนวุ่นวาย” 

    (Since we have heard that some persons have gone out from us and troubled you with words, unsettling your minds, although we gave them no instructions, )

15:25 “เราจึงเห็นพ้องกันที่จะเลือกบางคนไปหาพวกท่านพร้อมกับบารนาบัสและเปาโลผู้เป็นที่รักของเรา” 

     (it has seemed good to us, having come to one accord, to choose men and send them to you with our beloved Barnabas and Paul, )

15:26 “และเป็นผู้อุทิศชีวิตเพื่อพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”

    (men who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ. )

15:27 “เพราะฉะนั้นเราจึงส่งยูดาสกับสิลาสมา พวกเขาจะเล่าเรื่องเดียวกันนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังด้วยวาจา” 

     (We have therefore sent Judas and Silas, who themselves will tell you the same things by word of mouth. )

15:28 “เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราเห็นชอบที่จะไม่วางภาระบนพวกท่านเว้นแต่สิ่งต่างๆ ที่จำเป็น” 

     (For it has seemed good to the Holy Spirit and to us to lay on you no greater burden than these requirements: )

15:29 “คือให้ละเว้นการกินอาหารที่ถูกนำไปบูชารูปเคารพ การกินเลือด การกินเนื้อสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และการล่วงประเวณี ถ้าพวกท่านละเว้นจากสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับท่านได้ทำสิ่งที่ดี ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเถิด

     (that you abstain from what has been sacrificed to idols, and from blood, and from what has been strangled, and from sexual immorality. If you keep yourselves from these, you will do well. Farewell.”)

15:30 “เมื่อลาจากกันแล้ว ท่านเหล่านั้นก็ลงไปยังเมืองอันทิโอก และเมื่อเรียกคนทั้งปวงประชุมกันแล้ว จึงมอบจดหมายฉบับนั้นให้”

     (So when they were sent off, they went down to Antioch, and having gathered the congregation together, they delivered the letter.)

15:31 “เมื่ออ่านแล้วต่างก็มีความชื่นชมยินดีในคำหนุนใจนั้น” 

     (And when they had read it, they rejoiced because of its encouragement. )

15:32 “ยูดาสกับสิลาสเป็นผู้เผยพระวจนะด้วย จึงกล่าวคำหนุนใจพี่น้องหลายประการและช่วยให้มีกำลังใจ” 

      (And Judas and Silas, who were themselves prophets, encouraged and strengthened the brothers with many words. )

15:33 “เมื่อพักอยู่ระยะหนึ่งแล้ว พี่น้องก็ส่งท่านทั้งสองกลับมายังคริสตจักรที่ส่งท่านมาโดยอวยพรให้มีสันติสุข”

     (And after they had spent some time, they were sent off in peace by the brothers to those who had sent them. )

15:35 “เปาโลกับบารนาบัสก็ยังอยู่ต่อที่เมืองอันทิโอกเพื่อสั่งสอนและประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันกับคนอื่นอีกหลายคน”

      (But Paul and Barnabas remained in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord, with many others also.)

15:36 “เมื่อผ่านไประยะหนึ่ง เปาโลจึงพูดกับบารนาบัสว่า “ไปกันเถอะ กลับไปเยี่ยมพี่น้องในทุกเมืองที่เราประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า ดูว่าเขาทั้งหลายเป็นอย่างไรกันบ้าง” 

      (And after some days Paul said to Barnabas, “Let us return and visit the brothers in every city where we proclaimed the word of the Lord, and see how they are.”

15:37 “บารนาบัสนั้นอยากจะพายอห์นผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาระโกไปด้วย”

     (Now Barnabas wanted to take with them John called Mark. )

15:38 “แต่เปาโลเห็นว่าไม่ควรพาไป เพราะครั้งก่อนยอห์นละท่านทั้งสองที่แคว้นปัมฟีเลียและไม่ได้ไปทำงานด้วยกัน” 

      (But Paul thought best not to take with them one who had withdrawn from them in Pamphylia and had not gone with them to the work. )

15:39 “ทั้งสองเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงจนต้องแยกกัน บารนาบัสจึงพามาระโกลงเรือไปยังเกาะไซปรัส” 

      (And there arose a sharp disagreement, so that they separated from each other. Barnabas took Mark with him and sailed away to Cyprus,)

15:40 “แต่เปาโลนั้นเลือกสิลาส และเมื่อพี่น้องฝากท่านทั้งสองไว้ในพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านก็ไป” 

      (but Paul chose Silas and departed, having been commended by the brothers to the grace of the Lord.)

15:41 “ท่านเข้าไปในแคว้นซีเรียกับแคว้นซิลีเซียหนุนใจคริสตจักรให้เข้มแข็งขึ้น”

      (And he went through Syria and Cilicia, strengthening the churches.)

ข้อมูลมีประโยชน์

15:22   “พวกอัครฑูตและพวกผู้ปกครองกับทุกคนในคริสตจักร” (the apostles and the elders, with the whole church) = ทั้งหมดมีมติเอกฉันท์สำหรับการเลือกผู้ส่งข่าว และเนื้อความในจดหมาย (ข.23-29)

             “ยูดาส ผู้ที่มีอีกชื่อว่า “บารซับบาส” ( Judas called Barsabbas  ) = เขามีนามสกุลเดียวกับโยเซฟ บารซับบาส  (1:23) จึงอาจเป็นพี่น้องกัน

             “สิลาส” (Silas) = ผู้นำคนหนึ่งในคริสตจักรที่เยรูซาเล็ม และเป็นผู้เผยพระวจนะ (15:33) เป็นพลเมืองของโรม (16:37-38) และเป็นผู้ร่วมงานของเปาโลในการเดินทางประกาศรอบที่ 2

15:23   “ในเมืองอันทิโอก อยู่ในแคว้นซีเรีย และอยู่ในแคว้นชิลีเซีย” (in Antioch and Syria and Cilicia   )

              = อันทิโอก เป็นเมืองชั้นนำของแคว้นซีเรีย และชีลีเซียรวมกัน

15:26   “อุทิศชีวิต” (have risked) ในบางฉบับแปลว่า “เสี่ยงชีวิต” -13:15;14:2,5,19

15:28   “พระวิญญาณบริสุทธิ์และเราเห็นชอบ” (the Holy Spirit and to us to lay on you) = สิทธิ์อำนาจสูงสุดเป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ผู้กระทำกิจในท่ามกลางที่ประชุมคริสตจักร) และในที่นี้ บรรดาอัครฑูต ผู้ปกครอง (อาวุโส) และพี่น้องในคริสตจักรล้วนมีความเห็นพ้องต้องกัน

15:29   “คือให้ละเว้นการกินอาหาร…การล่วงประเวณี” (that you abstain from what has been sacrificed to idols, and from blood, and from what has been strangled, and from sexual immorality.) 

 1. อาหารเป็นมลทินเพราะรูปเคารพ (15:29;1คร.8:7-13;วว.2:14,20)
 2. การผิดศีลธรรมทางเพศ = เป็นบาปที่ชาวกรีกถือว่า เป็นเรื่องเล็กน้อย และยังเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและเทศกาลทางศาสนาของชาวต่างชาติในเวลานั้นด้วย
 3. เนื้อสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย มีอันตรายจากเลือดที่ยังตกค้าง ไม่ควรรับประทาน (ปฐก.9:4) ปท.ลนต.17:10-12
 4. เลือดในตอนนี้อาจหมายถึง เลือดที่รับประทานต่างหากไม่รวมอยู่กับเนื้อ

15:32   “ผู้เผยพระวจนะ” (prophets) = หน้าที่เบื้องต้นอย่างหนึ่งของผู้เผยพระวจนะในที่นี้ คือการให้กำลังใจ และเสริมสร้างพี่น้องผู้เชื่อให้เข้มแข็งและเจริญเติบโต

15:33   “คริสตจักรที่ส่งท่านมา” (those who had sent them) = คริสตจักรเยรูซาเล็ม (15:22)

15:36   “ทุกเมืองที่เราประกาศพระวจนะ” (in every city where we proclaimed the word of the Lord)

             = เมืองต่าง ๆ ในการเดินทางประกาศรอบแรกของ   อ.เปาโลและทีม (13:4-14:26)

15:38   “ยอห์นละท่านทั้งสอง” (had not gone with them to the work) = เมื่อครั้งตอนที่ อ.เปาโลและทีมอยู่ที่เมืองเปอร์กา -ยอห์นผู้มีชื่อว่า มาระโกไม่ยอมไปต่อที่อันทิโอก อีโคนิยูม ลิสตรา และเดอร์บี แต่เดินทางกลับบ้านเลย ทำให้เปาโลผิดหวังมาก (กจ.13:13)

15:39   -18:22 = การเดินทางประกาศรอบที่ 2 ของเปาโล

15:39   “เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง จนต้องแยกกัน” (And there arose a sharp disagreement, so that they separated from each other)  = จากเหตุการณ์ตอนนี้ บารนาบัสกับมาระโกไม่ได้ปรากฎตัวอีกเลยในพระธรรมกิจการ

 1. อย่างไรก็ตาม เปาโลเอ่ยถึงบารนาบัสว่า เป็นคนที่มีเกียรติสมควรเอาเป็นแบบอย่างในการทำงานสนับสนุนเปาโล ใน 1คร.9:6
 2. และเปาโลยังกล่าวถึง บารนาบัสอีก เมื่ออยู่ในเมืองอันทิโอก
 3. ส่วนมาระโกกลับมาปรากฎชื่ออยู่ในกลุ่มทีมของเปาโลอีกครั้ง (คส.4:10;ฟม24) และในบั้นปลายสุดท้ายของชีวิต เปาโลยอมรับมาระโกอย่างมากและขอให้มาระโกมาอยู่ด้วยในช่วงสุดท้ายของชีวิตของท่าน (2ทธ.4:11)

         “เกาะไซปรัส” (to Cyprus) = เกาะที่เป็นบ้านเกิดของบารนาบัส (4:36)

15:40   “สิลาส”  (Syria  ) = หลังจากที่ส่งจดหมายจากคริสตจักรที่เยรูซาเล็มแล้ว เขาก็เดินทางกลับพร้อมยูดาส (15:32-33) จากการที่เขาอยู่ในอันทิโอก ในเวลานี้ แสดงว่า หลังจากที่เขากลับไปรายงานแก่ผู้ที่ส่งเขาไป แล้ว ตัวเขาเองก็กลับมาร่วมงานกับคริสตจักรที่อันทิโอกอีกครั้งหนึ่ง

คำถามนำอภิปราย

 1. เวลาคุณมีความขัดแย้ง คุณมีวิธีแก้ไขความขัดแย้งอย่างไรบ้าง? ได้ผลหรือไม่ ? อย่างไร? วิธีใดดีที่สุดเท่าที่คุณเคยใช้มา? อย่างไร?
 2. คุณมีความประทับใจกับวิธีแก้ไขความขัดแย้ง(แบบส่วนรวม) เรื่องใด? หรือ เหตุการณ์ใดมากที่สุด? ของผู้ใด?อย่างไร?
 3. คุณเคยพบคนบางคนที่สร้างความไม่สบายใจจากคำแนะนำหรือคำสอนของเขาในคริสตจักรของคุณบ้างหรือไม่? เรื่องอะไร? ส่งผลกระทบอย่างไร? แล้วคริสตจักรแก้ไขอย่างไร?
 4. คุณคิดว่า ทำไมคริสตจักรที่เยรูซาเล็มจึงให้ความสำคัญกับเรื่อง
 • การกินอาหารที่เซ่นไหว้รูปเคารพ
 • การกินเลือด
 • การกินเนื้อสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย
 • การผิดศีลธรรมทางเพศ

คุณเองมีปัญหาในการปฏิบัติกับข้อห้ามข้อใดมากที่สุด? ทำไม?

 1. คุณเคยทำอะไรครั้งล่าสุดที่หนุนใจหรือให้กำลังแก่คนรับฟังคุณ? เรื่องอะไร? อย่างไร? หรือกลับกัน คุณเองได้รับกำลังใจ หรือกำลังใจครั้งล่าสุดนี้จากเหตุการณ์ใดบ้าง? (แบ่งปัน)
 2. คุณมีประสบการณ์กับการไปเยี่ยมเยียนหรือรับการเยี่ยมเยียนจากพี่น้องผู้เชื่อที่เสริมสร้างความเชื่อให้เข้มแช็งขึ้นหรือไม่? จากใคร? เรื่องอะไร? ที่ไหน? และอย่างไร?
 3. คุณเคยยืนหยัดในการสั่งสอนและประกาศพระวจนะของพระเจ้าร่วมกับผู้ใด? ที่ไหน? เมื่อไร? อย่างไรบ้าง? แล้วผลที่เกิดขึ้นคืออะไร?
 4. คุณเคยขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือพี่น้องในทีมงานที่เคียงข้างรับใช้กันมาอย่างรุนแรงจนต้องแยกกันบ้างหรือไม่? เรื่องอะไร? แล้วเกิดอะไรตามมา?
 5. คุณสามารถทำงานของพระเจ้าเกิดผลและช่วยคนอื่นให้เข้มแข็งเติบโตทั้ง ๆ ที่เพิ่งเผชิญกับความขัดแย้งที่รุนแรงมาบ้างหรือไม่? อย่างไร?

 

 

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.