ทำไมต้องไปโบสถ์? (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

คำถาม: ”ทำไมต้องไปโบสถ์ในวันอาทิตย์? ไปแล้วได้ประโยชน์อะไร?”

คำตอบ:   เราไปโบสถ์ เพราะมีประโยชน์(โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อจิตวิญญาณของเรา) มากกว่าไม่ไปอย่างแน่นอน แล้วประโยชน์ที่กล่าวถึงนั้นมีอะไรบ้าง?   แม้คำตอบจะมีมากมาย แต่ก็ขอสรุปว่า:  การไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ในวันอาทิตย์ว่า มีประโยชน์ 4 ด้าน ดังนี้

1.ประโยชน์ต่อตัวเอง

 1. ทำให้เราได้พัก ทั้งทางกาย จิต และวิญญาณของเรา
 2. ทำให้เราได้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณและเข้าใจพระทัยพระเจ้า จากการ
 • รับฟังและเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าร่วมกับพี่น้อง
 • รับการชำระชีวิตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
 1. ทำให้เราได้รับการเสริมสร้างในด้านต่างๆ
 2. ทำให้เราได้รับการหนุนใจจนมีกำลังใจ
 3. ทำให้เราได้รับการดูแลเลี้ยงดูในฝ่ายจิตวิญญาณ
 4. ทำให้เราได้พบหรือได้รับคำตอบจากพระเจ้าเป็นส่วนตัว และเป็นส่วนรวม
 5. ทำให้เราได้รับสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่
 6. ทำให้เราเห็นแก่ตัวน้อยลง ผ่านการอธิษฐานเผื่อผู้อื่นและการให้ของเรา
 7. ทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น
 8. ทำให้เรามีวินัยในชีวิตด้านจิตวิญญาณมากขึ้น
 9. ทำให้เรามีภูมิป้องกันจากเชื้อโรคฝ่ายจิตวิญญาณ
 10. ทำให้เรามีสนามสำหรับฝึกฝนตนในการเป็นผู้ฟังที่ดี 
 11. ทำให้ชีวิตของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า จนกระทั่งเติบโตขึ้นป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณดังที่ พระเจ้าทรงประสงค์

2.ประโยชน์ต่อพระเจ้า

 1. ทำให้พระเจ้าผู้ทรงรักและคิดถึงเรามีความสุข
 2. ทำให้พระเจ้าได้รับการถวายพระเกียรติ
 3. ทำให้พระเจ้าพอพระทัยที่บรรดาบุตรของพระองค์มานมัสการพระองค์พร้อมหน้า
 4. ทำให้การเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์เกิดขึ้นและพัฒนามากยิ่งขึ้น ๆ
 5. ทำให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ได้ง่ายขึ้นและแผ่ขยายได้มากขึ้น
 6. ทำให้น้ำพระทัยและแผนการของพระเจ้าก้าวหน้าขยายสู่ความสำเร็จ

3.ประโยชน์ต่อคริสตจักร

 1. ทำให้คริสตจักรสามารถทำตามบทบาทหน้าที่ได้
 2. ทำให้คริสตจักรมีคนช่วยทำ และมีทรัพย์ช่วยให้ ทำให้คริสตจักรเข้มแข็งมากขึ้น
 3. ทำให้คริสตจักรเติบโตเพราะพลังของสายสัมพันธ์ที่ดีของฝ่ายต่างๆ
 4. ทำให้คริสตจักรมีผู้นำและสมาชิกมีส่วนช่วยกันทำให้เกิดความก้าวหน้า

4.ประโยชน์ต่อครอบครัว และพี่น้องในคริสตจักร

 1. ทำให้พี่น้องที่เชื่อศรัทธาในพระคริสต์ได้รู้จักกันมากขึ้น
 2. ทำให้พี่น้องได้หนุนใจเตือนสติกันและกันให้อยู่ในทางพระเจ้าเสมอไป
 3. ทำให้พี่น้องได้มีการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของกันและกัน
 4. ทำให้พี่น้องมีสนามฝึกฝนในการรับใช้เป็นทีมอยู่อย่างต่อเนื่อง
 5. ทำให้ครอบครัวได้มีเวลาใช้ด้วยกันทั้งในด้านต่างๆ ดุจเป็นวันครอบครัว

5.ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และโลก

 1. ทำให้คริสตจักรมีคน มีทีมที่จะออกไปช่วยชุมชนให้ดีขึ้น
 2. ทำให้คนในชุมชนและสังคมประชากรได้รู้จักพระเจ้าและรับความรอดมากยิ่งขึ้น
 3. ทำให้มีทีมที่มีกำลังคน ทรัพย์ อุปกรณ์ ในการช่วยเหลือและพัฒนาสวัสดิภาพ  และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคม

สรุป   การไปโบสถ์ของเรามีความสำคัญมากทั้งในแง่ความสัมพันธ์และความสำเร็จ คือมีประโยชน์อย่างมากต่อ:

 1. ตัวเอง  
 2. ต่อพระเจ้า 
 3. ต่อคริสตจักร 
 4. ต่อครอบครัวและพี่น้อง
 5. ต่อชุมชน สังคม และโลกนี้

เราต้องเตือนสติตัวเองไว้ตลอดเวลาว่าการมาโบสถ์ในวันอาทิตย์อย่างผูกพันต่อเนื่อง ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่า “พันธกิจแห่งการปรากฏตัว” (The Ministry of Presence) อันจะเป็นพระพรต่อทุกคน ซึ่งเป็นทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัยยิ่งนัก

ดังนั้นอย่าขาดการไปประชุม และสามัคคีธรรมเหมือนอย่างบางคนที่ทำอยู่! 

 

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.