ทำไมต้องเจอเรื่องทุกข์ยากในชีวิต (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

คำถาม: “ทำไมเราที่เชื่อในพระเจ้าแล้วยังต้องเจอกับเรื่องทุกข์ยากในชีวิตอีก?”

คำตอบ    เพราะว่า ความทุกข์ยากลำบากนั้นมีประโยชน์ต่อชีวิตของเรา เช่น

1.ทำให้เราเรียนรู้ ความจริงของชีวิต & เห็นบทเรียนที่แฝงอยู่

-ชีวิตคนเราในโลกนี้ต้องประกอบด้วยทุกข์และสุข แต่ทุกข์จะสิ้นสุดลงในยุคหน้าเมื่อเราเชื่อจนถึงที่สุด

 • โยบ14:1  “มนุษย์ที่เกิดมาโดยผู้หญิงก็อยู่แต่น้อยวัน และเต็มไปด้วยความยุ่งยากใจ”
 • 2ทธ3:1 “แต่จงเข้าใจข้อนี้คือ วาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัว”
 • มธ.24:13 “แต่ใครสู้ทนถึงที่สุดก็จะได้รับการช่วยให้รอด”

2.ทำให้เราได้รับการหนุนใจ เข้าใจ เห็นใจผู้อื่นมากขึ้น & สามารถหนุนใจผู้อื่นที่ทุกข์ยากลำบาก

 • 2คร1:3-4 “สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงพระเมตตากรุณา พระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่าง พระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเรา เพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลาย ที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจ ซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้า”

3.ทำให้เรารู้สึกซาบซึ้งและรู้จักพอใจกับสิ่งที่มีอยู่หรือที่เหลืออยู่

 • 1ทธ6:6-10 “อันที่จริง การอยู่ในทางพระเจ้าพร้อมกับมีความพอใจก็เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวง เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกเช่นไร เราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้เช่นกัน ถ้ามีอาหารและเสื้อผ้า เราก็ ควรพอใจในสิ่งเหล่านั้น ส่วนพวกที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในการล่อลวงและติดกับดักของความอยากมากมายที่โง่เขลาและอันตราย ซึ่งฉุดคนเราให้ลงไปสู่ความพินาศและความย่อยยับ 10เพราะว่าการรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมด ความโลภเงินทองนี้ที่ทำให้บางคนหลงไปจากความเชื่อ และตรอมตรมด้วยความทุกข์มากมาย”

4.ทำให้เราได้สติ  กลับใจใหม่ ไม่ปล่อยชีวิตไปกับตัณหาเนื้อหนังอีก และใช้ชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า

 • 1ปต.4:1-4 “ดังนั้น โดยเหตุที่พระคริสต์ได้ทรงทนทุกข์ทางพระกายแล้ว พวกท่านก็จงติดอาวุธตัวเองโดยมีความคิดเดียวกันกับพระองค์ เพราะว่าผู้ที่ทนทุกข์ทางกายก็เลิกข้องเกี่ยวกับบาปอีกต่อไป เพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่ในโลกตามตัณหาของมนุษย์ แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้า จงให้เวลาที่ผ่านไปแล้วนั้น เพียงพอสำหรับการทำสิ่งที่คนต่างชาติชอบกระทำ คือการปล่อยตัวตามราคะตัณหา ตามใจปรารถนาชั่ว การเมาเหล้าองุ่น การเลี้ยงกันอย่างถึงใจ การกินเหล้าวุ่นวายกัน และการไหว้รูปเคารพอันน่ารังเกียจ พวกเขาแปลกใจที่เดี๋ยวนี้พวกท่านไม่ได้ร่วมสำมะเลเทเมาอย่างเดียวกับพวกเขา และพวกเขาก็กล่าวร้ายพวกท่าน”

 5.ทำให้เราพัฒนาความเชื่อและการเชื่อฟังพระเจ้า & วางใจพึ่งพระเจ้าจนถึงบั้นปลาย

 • ฮบ5:8 “ถึงแม้ว่าพระองค์เป็นพระบุตร พระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยการทนทุกข์ต่างๆ”
 • 1ปต1:7 “เพื่อการทดสอบความเชื่อของพวกท่าน (อันล้ำค่ายิ่งกว่าทองคำ ที่แม้ว่าจะเสื่อมสลายไปได้ก็ยังถูกทดสอบด้วยไฟ) จะนำไปสู่การสรรเสริญ ศักดิ์ศรี และเกียรติ ในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏ”
 • รม8:28 “เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์”

6.ทำให้เราผ่านการทดสอบบทเรียนแห่งความเชื่อที่นำเราไปสู่ศักดิ์ศรีและเกียรติ

 • 1ปต1:6-7 “ในสิ่งนี้พวกท่านชื่นชมยินดี ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้ จำเป็นที่พวกท่านต้องทนทุกข์ในการทดลองต่างๆนานาชั่วระยะหนึ่ง เพื่อการทดสอบความเชื่อของพวกท่าน (อันล้ำค่ายิ่งกว่าทองคำ ที่แม้ว่าจะเสื่อมสลายไปได้ก็ยังถูกทดสอบด้วยไฟ) จะนำไปสู่การสรรเสริญ ศักดิ์ศรี และเกียรติ ในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏ” 

7.ทำให้เราเติบโต และพัฒนาบุคลิกลักษณะนิสัยอย่างพระเจ้าเพิ่มมากขึ้น

 • รม5:3-5 “ยิ่งกว่านั้น เราก็ชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากด้วย เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้น ทำให้เกิดความ ทรหดอดทน และความทรหดอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ และการที่เป็นเช่นนั้นทำให้มีความหวัง และความหวังจะไม่ทำให้ผิดหวัง เพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว”
 • ยก1:2-4 “พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง เพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความทรหดอดทน และจงให้ความทรหดอดทนนั้นมี ผลอย่างสมบูรณ์ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อม โดยไม่ขาดสิ่งใดเลย”
 • ยก 1:12 “คนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข เพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์”
 • รม8:29 “เพราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้ว พระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องจำนวนมาก”

สรุป

การผจญกับความทุกข์ยากลำบากในชีวิต ไม่ได้มีแต่ผลเสียเท่านั้น แต่ยังมีด้านดีและสวยงามแฝงอยู่ด้วย เปรียบดังฟ้าหลังฝนที่สวยงาม อย่างไรก็ตาม มีคำเตือนที่ต้องตระหนักคือ อย่าให้เรามีทุกข์ยากลำบากเพราะตัวเองสร้างขึ้นมาอย่างไม่จำเป็น

 • 1ปต4:15 “แต่อย่าให้ใครในพวกท่านทนทุกข์ฐานเป็นฆาตกร หรือเป็นขโมย หรือเป็นคนทำชั่ว หรือเป็นคนที่เที่ยวยุ่งกับธุระของคนอื่น”

ขอให้เราติดตามพระเจ้า และทำตามพระทัย พระดำริและพระประสงค์พระองค์ให้ก้าวหน้าสู่ความสำเร็จ

ขอให้เรามั่นใจว่าถ้าสิ่งที่เราทำอยู่ เป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เราทำ  พระองค์จะนำเรา อยู่กับเรา และช่วยให้เรามีทางหลีกเลี่ยงต่อปัญหาต่าง ๆ ได้

 • 1คร10:13 “ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่านทั้งหลาย นอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อถูกทดลอง พระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วย เพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้”
 • ฟป4:13 “ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า”

และหากเราต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากต่าง ๆ ก็ขอให้เราพึ่งพระคริสต์เผชิญกับปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นได้อย่างมีชัยชนะได้อย่างสง่างาม

 

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ Nuisri)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.