บทเรียนพระธรรมกิจการ บทเรียนที่ 30

เปาโลถูกฟ้อง แก้คดีและถูกขัง!

พระธรรม        กิจการ 24:1-27

อ้างอิง            กจ.2:9;19:9;23;21:17-28;23:1-6;24-35,25:7-8;26:25;28:17;ลก.1:3;1ธส.2:16;รม.15:25-28; 1คร.16:1-4,15;2คร.8:1-4;มธ.25:34

บทนำ             การเป็นพยานเพื่อพระเจ้าอาจได้รับผลตอบแทนที่เจ็บปวด เราอาจต้องเผชิญกับการปองร้ายจองเวรแบบไม่ลดละหรืออาจถึงขึ้นมุ่งหมายทำลายชีวิต แต่ให้เราอดกลั้นอดทน และยืนหยัดโดยพึ่งพิงพระเจ้าจนกว่าวาระแห่งความทุกข์ยากลำบากนั้นจะผ่อนคลายหรือจะผ่านพ้นไป

บทเรียน

24:1 “พอผ่านไปได้ห้าวัน อานาเนีย มหาปุโรหิตจึงลงไปกับพวกผู้ใหญ่และทนายคนหนึ่งชื่อเทอร์ทูลลัส เขาทั้งหลายฟ้องเปาโลต่อหน้าผู้ว่าราชการเมือง” 

(And after five days the high priest Ananias came down with some elders and a spokesman, one Tertullus. They laid before the governor their case against Paul.) 

24:2 “เมื่อเรียกเปาโลเข้ามาแล้ว เทอร์ทูลลัสจึงเริ่มฟ้องว่า “ท่านเฟลิกส์ที่เคารพอย่างสูง เรามีความสงบสุขอย่างยิ่งก็เพราะท่าน และชนชาตินี้มีการพัฒนาก็เพราะท่านเห็นการณ์ไกล”

(And when he had been summoned, Tertullus began to accuse him, saying: “Since through you we enjoy much peace, and since by your foresight, most excellent Felix, reforms are being made for this nation,) 

24:3 “เรารับสิ่งเหล่านี้ในทุกด้านและจากทุกแห่งหนด้วยความซาบซึ้งใจอย่างที่สุด”

(in every way and everywhere we accept this with all gratitude.) 

24:4 “แต่เพื่อไม่ให้ท่านเสียเวลามากไปกว่านี้ ข้าพเจ้าจึงขอความกรุณาจากท่านได้ฟังข้าพเจ้าต่ออีกสักหน่อยหนึ่ง” 

(But, to detain you no further, I beg you in your kindness to hear us briefly.) 

24:5 “เราพบว่าคนนี้เป็นผู้ก่อการร้ายและเป็นตัวก่อการจลาจลท่ามกลางพวกยิวในทุกที่ และเป็นผู้นำของลัทธินาซาเร็ธ” 

(For we have found this man a plague, one who stirs up riots among all the Jews throughout the world and is a ringleader of the sect of the Nazarenes.) 

24:6 “เขายังพยายามทำให้พระวิหารเป็นมลทิน เราจึงจับเขาไว้”  

(He even tried to profane the temple, but we seized him.) 

24:8 “หากท่านไต่สวนเขาด้วยตัวเอง ท่านก็จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดที่เรากล่าวหาเขา”

(By examining him yourself you will be able to find out from him about everything of which we accuse him.”)

24:9 “พวกยิวก็ร่วมกล่าวหาด้วยโดยยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นความจริง”

(The Jews also joined in the charge, affirming that all these things were so.)

24:10 “เมื่อผู้ว่าราชการเมืองทำสัญญาณให้เปาโลพูด ท่านจึงเรียนว่า “เนื่องจากข้าพเจ้าทราบมาว่า ท่านเป็นผู้พิพากษาของชนชาตินี้มาหลายปีแล้ว ข้าพเจ้าจึงแก้คดีของข้าพเจ้าเองได้ด้วยความสบายใจ”

(And when the governor had nodded to him to speak, Paul replied: “Knowing that for many years you have been a judge over this nation, I cheerfully make my defense.)

24:11 “ท่านสามารถสืบดูได้ว่า ตั้งแต่ข้าพเจ้าขึ้นไปนมัสการในกรุงเยรูซาเล็มนั้น ยังไม่เกินสิบสองวัน”

(You can verify that it is not more than twelve days since I went up to worship in Jerusalem,) 

24:12 “เขาทั้งหลายไม่เคยพบข้าพเจ้าเถียงกับใคร หรือยุยงฝูงชนให้วุ่นวาย ไม่ว่าในพระวิหาร ในธรรมศาลา หรือในเมือง” 

(and they did not find me disputing with anyone or stirring up a crowd, either in the temple or in the synagogues or in the city.) 

24:13 “เรื่องทั้งหมดที่พวกเขากำลังฟ้องข้าพเจ้านี้ เขาไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้” 

(Neither can they prove to you what they now bring up against me.) 

24:14 “แต่ว่าข้าพเจ้ายอมรับอยู่เรื่องหนึ่งต่อหน้าท่าน คือข้าพเจ้ารับใช้พระเจ้าของบรรพบุรุษของเราตาม “ทางนั้น”ทางนั้นดูเชิงอรรถ  ซึ่งพวกเขาว่านอกรีต ข้าพเจ้าเชื่อถือทุกถ้อยคำที่เขียนในธรรมบัญญัติและในคัมภีร์ของผู้เผยพระวจนะ”

(But this I confess to you, that according to the Way, which they call a sect, I worship the God of our fathers, believing everything laid down by the Law and written in the Prophets,) 

24:15 “ข้าพเจ้ามีความหวังในพระเจ้าซึ่งเป็นความหวังที่พวกเขาเองก็ยอมรับ คือหวังว่าทั้งคนชอบธรรมและคนไม่ชอบธรรมจะเป็นขึ้นจากตาย” 

(having a hope in God, which these men themselves accept, that there will be a resurrection of both the just and the unjust.)

24:16 “เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงอุตส่าห์ประพฤติตามมโนธรรมที่ดีเสมอ ไม่ให้ผิดต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์”

(So I always take pains to have a clear conscience toward both God and man.) 

24:17 “หลังจากผ่านไปหลายปี ข้าพเจ้านำเงินช่วยเหลือมายังชนชาติของข้าพเจ้าและถวายเครื่องบูชา” 

(Now after several years I came to bring alms to my nation and to present offerings.)

24:18 “เวลานั้นพวกเขาก็พบข้าพเจ้าในพระวิหาร คือในขณะที่ข้าพเจ้าชำระตัวแล้ว และเขาไม่พบว่าข้าพเจ้าอยู่กับฝูงชนหรือก่อความวุ่นวาย” 

(While I was doing this, they found me purified in the temple, without any crowd or tumult. But some Jews from Asia—)

24:19 “แต่มียิวบางคนที่มาจากแคว้นเอเชีย ซึ่งเป็นพวกที่น่าจะมาอยู่ที่นี่ต่อหน้าท่านด้วยเพื่อฟ้องร้องหากเขามีอะไรจะกล่าวหาข้าพเจ้า”

(they ought to be here before you and to make an accusation, should they have anything against me.) 

24:20 “หรือไม่ก็ให้พวกที่อยู่ที่นี่แจ้งความผิดที่เขาพบขณะข้าพเจ้ายืนอยู่ต่อหน้าสภายิว”

(Or else let these men themselves say what wrongdoing they found when I stood before the council,) 

24:21 “นอกจากข้อเดียวที่ข้าพเจ้าตะเบ็งเสียงขึ้นเมื่ออยู่ท่ามกลางพวกเขา ซึ่งเกี่ยวกับการเป็นขึ้นจากความตายอันเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้าพเจ้าถูกพิพากษาต่อหน้าท่านทั้งหลายในวันนี้

(other than this one thing that I cried out while standing among them: ‘It is with respect to the resurrection of the dead that I am on trial before you this day.'”)

24:22 “แต่เฟลิกส์รู้เรื่องของ “ทางนั้น” เป็นอย่างดี จึงเลื่อนการพิจารณาออกไปโดยกล่าวว่า “เมื่อลีเซียสนายพันลงมาข้าพเจ้าจึงจะตัดสินคดีของพวกท่าน” 

(But Felix, having a rather accurate knowledge of the Way, put them off, saying, “When Lysias the tribune comes down, I will decide your case.”)

24:23 “เฟลิกส์จึงสั่งนายร้อยให้คุมตัวเปาโลไว้ แต่ลดหย่อนการกวดขันลงบ้าง ทั้งยังไม่ห้ามพวกพ้องของท่านมาดูแลท่าน”

(Then he gave orders to the centurion that he should be kept in custody but have some liberty, and that none of his friends should be prevented from attending to his needs.)

24:24 “หลังจากนั้นหลายวัน เฟลิกส์มากับภรรยาชื่อดรูสิลลาซึ่งเป็นชาวยิว ท่านให้ไปเรียกเปาโลมา และฟังเปาโลกล่าวเรื่องความเชื่อในพระเยซูคริสต์” 

(After some days Felix came with his wife Drusilla, who was Jewish, and he sent for Paul and heard him speak about faith in Christ Jesus.) 

24:25 “ขณะที่เปาโลอ้างถึงความยุติธรรม ความอดกลั้นใจทางกามและการพิพากษาซึ่งจะมาภายหน้านั้น เฟลิกส์ก็สะดุ้งตกใจกลัว จึงกล่าวว่า “วันนี้เจ้าไปได้แล้ว ถ้ามีโอกาสข้าจะเรียกเจ้ามาอีก” 

(And as he reasoned about righteousness and self-control and the coming judgment, Felix was alarmed and said, “Go away for the present. When I get an opportunity I will summon you.”) 

24:26 “แต่ในขณะเดียวกันเฟลิกส์ก็นึกในใจว่า เปาโลอาจจะให้เงินสินบนแก่ท่าน เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกเปาโลมาสนทนาด้วยบ่อยๆ” 

(At the same time he hoped that money would be given him by Paul. So he sent for him often and conversed with him.)

24:27 “หลังจากผ่านไปสองปี ปอรสิอัสเฟสทัสมารับราชการแทนเฟลิกส์ เฟลิกส์อยากได้ความชอบจากพวกยิวจึงทิ้งเปาโลไว้ในคุก”

(When two years had elapsed, Felix was succeeded by Porcius Festus. And desiring to do the Jews a favor, Felix left Paul in prison.)

ข้อมูลมีประโยชน์

24:1     “พอผ่านไปได้ห้าวัน” (after five days ) = ห้าวันต่อมา คือ หลังจากออกจากกรุงเยรูซาเล็ม จะเป็นเวลาเพียงพอสำหรับผู้ส่งข่าวจากซีซารียาไปถึงเยรูซาเล็ม ให้สภาแซนเฮดรินแต่งตั้งตัวแทนและให้ตัวแทนเดินทาง กลับไปซีซารียา

            “อนาเนีย” (Ananias ) -23:2 ; มหาปุโรหิตเดินทางไกล 97 กิโลเมตร เพื่อไปสอดส่องคดีของเปาโล

            “พวกผู้ใหญ่” (elders) = ผู้อาวุโส, = สภาแซนเฮดรินมีผู้อาวุโส 71 คน เป็นสภาทั้ง สภาศาสนา และสภาการเมือง ดู อพย.3:16;2:ซมอ.3:17;ยอล 1:2;มธ.15:2

          “ทนาย” (spokesman) = แปลตรงตัวว่า “นักพูด” หรือ “กระบอกเสียง”

-ในการพิจารณาคดี คนที่ได้รับการฝึกอบรมในชั้นเชิงการพูดด้านกฎหมาย จะทำหน้าที่เป็นทนายความ

          “เทอร์ทูลลัส” (Tertullus) = เทอร์ทิอัส  เขาอาจเป็นคนโรมัน หรือเป็นคนยิวที่ถือธรรมเนียมกรีกที่คุ้นเคยกับระเบียบปฏิบัติในศาลระบบของโรม

24:2-3 “มีความสงบสุข…ด้วยความซาบซึ้งใจอย่างที่สุด” (we enjoy much peace,) = เป็นคำเยินยอที่คาดหวัง จะได้ยิน เมื่อเริ่มรายงานต่อหน้าผู้พิพากษา

       = ใน 6 ปีที่เฟลิกซ์ ดำรงอยุ่ในตำแหน่ง เขาสามารถกำจัดโจร มือสังหารและปราบปรามขบวนการต่อต้านโรมที่มีคนอียิปต์เป็นผู้นำ (21:38) แต่เฟลิกซ์ก็มีประวัติที่ไม่ดี สองปีต่อมาเขาจึงถูกเรียกกลับโรม เนื่องจากการปกครองที่ไร้ประสิทธิภาพ

24:5     “ผู้ก่อการร้ายและเป็นตัวก่อการจลาจล…เป็นผู้นำของลัทธินาซาเร็ธ” (   stirs up riots among … and is a ringleader of the sect of the Nazarenes) =

           “ตัวก่อกวน…แกนนำคนหนึ่งของนิกายนาซาเร็ธ” ข้อหาปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกในจักวรรดิโรม ถือเป็นกบฏร้ายแรงต่อซีซาร์ และการเป็นผู้นำนิกายทางศาสนาที่โรมไม่เห็นชอบก็ขัดต่อกฎหมายของโรม

            “นิกายนาซาเร็ธ” (the sect of the Nazarenes.) = ในที่นี้หมายถึงศาสนาคริสต์

24:6     “พยายามทำให้พระวิหารเป็นมลทิน” (even tried to profane the temple)  = พยายามทำให้พระวิหารเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์

           = ข้อกล่าวหาค่อย ๆ หนักขึ้นเรื่อย ๆ แต่ก็อยู่ในระดับ “พยายาม” (ปท.21:28)

24:10   “ท่านเป็นผู้พิพากษาของชนชาตินี้มาหลายปีแล้ว” (many years you have been a judge over this nation) = เปาโลกล่าวคำนำพอสมควรไม่ได้ป้อยอมากอย่างเทอร์ทูลลัส (ข.-4)

24:11   “ยังไม่เกินสิบสองวัน” (  not more than twelve days) = เปาโลกำลังพยายามตอบข้อกล่าวหาแต่ละข้อ ท่านไม่ได้เป็นตัว ก่อกวน และไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการก่อนความไม่สงบ เพราะเพิ่งมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม(จากต่างประเทศ) โดยอยู่ที่เมืองซีซารียา 5 วัน และราว 7 วันที่เยรูซาเล็ม รวมเวลาแค่ 12 วันเท่านั้น

24:14    “รับใช้พระเจ้า….ตามทางนั้น” ( I worship the God of our fathers) = บางฉบับแปลว่า “นมัสการ….ในฐานะสาวกของทางนั้น”

             = เปาโลยอมรับในส่วนที่ท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องทางนั้น แต่ยังคงเชื่อหนังสือบทบัญญัติและหนังสือผู้เผยพระวจนะและก็หวังเช่นเดียวกับที่พวกยิว(ส่วนใหญ่) หวัง นั่นคือ การเป็นขึ้นมาจากความตายและการพิพากษา (ข.15)

24:16   “ตามมโนธรรม” (conscience ) = “จิตสำนึกอันดีงาม” (23:1)

24:17   “นำเงินช่วยเหลือมายังชนชาติของข้าพเจ้า” ( bring alms to my nation) = “เพื่อนำความช่วยเหลือผู้ยากไร้มาให้พี่น้องร่วมชาติ”

          = การอ้างอิงถึงการเรี่ยไรเงินที่สำคัญและชัดเจนเพียงครั้งเดียวในพระธรรมกิจการของอาจารย์เปาโล (20:4)

           “ถวายเครื่องบูชา” (present offerings.) = อาจหมายถึงความช่วยเหลือของ อ.เปาโลในการสนับสนุนคนที่กำลังปฏิบัติตามคำที่สาบานตัวไว้ (21:24) และอาจรวมทั้งการถวายเครื่องบูชาสำหรับตัวเองด้วย

24:19   “ยิวบางคนที่มาจากแคว้นเอเซีย” (Some Jews from Asia – they.) -21:27-29

             = การที่ไม่มีพวกยิวจากแคว้นเอเซียมาอยู่ตรงนี้ ดูเหมือนพวกเขาไม่อาจสนับสนุนหรือยืนยันข้อกล่าวหาของพวกเขาได้

24:21    “การเป็นขึ้นจากความตาย” ( resurrection of the dead) = ประเด็นที่ฟาริสี กับสะดูสีเห็นไม่ตรงกัน (23:6-8)

24:22    “เฟลิกส์รู้เรื่องของ “ทางนั้น”เป็นอย่างดี”  ( Felix, having a rather accurate knowledge of the Way)

              = เฟลิกส์ปกครองยูเดีย และสะมาเรีย มานาน 6 ปีแล้ว จึงคุ้นเคยกับขนบธรรมเนียมประเพณี สถานที่และปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งทางการเมืองและศาสนา รวมทั้ง เรื่องของพวกคริสเตียนหรือ พวกทางนั้น

24:23     “แต่ลดหย่อนการกวดขันลงบ้าง” (but have some liberty) = ผ่อนผันให้มีอิสระบางประการ
            =เปาโลอาจถูกคุมตัวอยู่ในบ้านคล้ายกับเวลาถูกคุมตัวรอการไต่สวนในโรม(28:30-31) เพราะไม่พบความผิดในเปาโล และท่านยังเป็นพลเมืองโรมด้วย

24:24       “ดรูสิลลา”  (Drusilla) = ภรรยาคนที่ 3 ของเฟลิกส์ เป็นธิดาของเฮโรดอากริปปาที่ 1 เมื่ออายุเธอเพียง 15 ปี ได้สมรสกับกษัตริย์อาซีซุสแห่งเอเมซา แต่ทิ้งสามี มาอยู่กับเฟลิกส์ในปีต่อมา บุตรของเธอมีชื่อว่าอากริปปาสิ้นชีวิตตอนที่ภูเขาไฟวิสุเรียสระเบิดขึ้นใน ค.ศ.79

24:25      “เฟลิกส์ก็สะดุ้งตกใจกลัว” (Felix was alarmed) = เฟลิกส์หวนคิดถึงชีวิตในอดีตของตนก็เกิดความกลัวเมื่อได้ยินเปาโลกล่าวถึงความชอบธรรม การควบคุมตนเอง และการพิพากษา
              “ถ้ามีโอกาส ข้าจะเรียกเจ้ามาอีก” (I get an opportunity I will summon you) = เฟลิกส์ปิดโอกาสที่จะรับความรอดเพร่ะข่าวประเสริฐเพราะความเย่อหยิ่ง ความโลภและตัณหาของตนเอง โดยไม่ยอมรับฟังต่อ

24.26      “เปาโลอาจอาจจะให้เงินสินบนแก่ท่าน” (that money would be given him by Paul. )

               = เฟลิกส์คงคิด ว่าเปาโลมีเงินมาก เพราะได้ยินเรื่อง เปาโลนำเงินไปบริจาคช่วยคริสเตียนยิวที่ในเยรูซาเล็ม (ข.17) จึงหวังให้เปาโลวางเงินประกันตัวออกไป

24:27       “ปอรสิอัส เฟสทัส มารับราชการแทนเฟลิกส์” (Felix was succeeded by Porcius Festus.) = เฟลิกส์ ถูกโรมเรียกตัวกลับใน ค.ศ .59/60 เพื่อรายงานเรื่องความวุ่นวายและความไม่เป็นระเบียบในช่วงเวลาที่เขาปกครอง เช่นการรับมือ กรณีที่เกิดจลาจลระหว่างผู้อยู่อาศัยชาวยิวกับชาวซีเรีย
              -เฟสทัส เสียชีวิตในหน้าที่ หลังจากรับตำแหน่งได้ 2 ปี ทั้งๆ ที่เขามีสติปัญญาและซื่อตรงยิ่งกว่า 2 คนที่มาก่อนหน้าเขาคือ เฟลิกส์ และอัลบินัส
              “อยากได้ความชอบจากพวกยิว” (desiring to do the Jews a favor) =อยากเอาใจพวกยิว เฟลิกส์ ไม่อยากเร้าโทสะของพวกยิวมากไปกว่าที่เขากำลังเผชิญหน้ากันในศาลโรมันช่วงสั้น เพราะถ้าปล่อยเปาโลไปก็จะทำให้พวกยิวไม่พอใจ

คำถามนำอภิปราย

  1. คุณเคยถูกใครยื่นฟ้องเล่นงานคุณบ้างหรือไม่? เรื่องอะไร? ที่ไหน? จริงหรือไม่?แล้วผลเป็นอย่างไร?
  2. คุณเคยถูกกล่าวหา หรือ ถูกเล่นงานที่แรงที่สุด หรือหนักที่สุดในชีวิต ในเรื่องอะไร? ทำไม? แล้วคุณรับมืออย่างไร? ได้ผลดีหรือไม่?
  3. คุณเคยกล่าวแก้คดี หรือลบล้างคำกล่าวหาใดได้อย่างชัดเจนบ้างหรือไม่? เรื่องอะไร? และอย่างไร?
  4. คุณเคยกล้ายอมรับอย่างกล้าหาญว่า คุณเชื่อพระเยซูคริสต์เป็นทางนั้นทางเดียวที่นำไปสู่ความรอด บ้างหรือไม่? กับใคร ที่ไหน อย่างไร?
  5. คุณเชื่อในเรื่องการเป็นขึ้นจากตายหรือไม่? อย่างไร? ความเชื่อเช่นนี้ ส่งผลต่อชีวิต และพันธกิจที่คุณทำอย่างไรบ้าง?
  6. คุณเคยมีประสบการณ์กับการที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือทำให้สถานการณ์ที่ร้ายๆ ของคุณซึ่งดูสิ้นหวังกลับกลายเป็นดีขึ้น และมีความสุขมากขึ้นบ้างหรือไม่? อย่างไร?
  7. คุณมีความไม่สบายใจหรือมีปัญหากับเรื่องใดต่อไปนี้บ้าง?  ก) ความชอบธรรม  ข) การควบคุมตน ค) การพิพากษา?   เพราะเหตุใด?
  8. คุณเคยพยายามเอาใจใครบางคน หรือบางกลุ่ม จนสูญเสียจุดยืน หลักการ หรือมโนธรรม บ้างหรือไม่? ในเรื่องอะไร? และอย่างไร? แล้วคุณและคนรอบข้างรู้สึกอย่างไร?

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.