บัพติศมาด้วยไฟคืออะไร? (คอลัมน์คำตอบชีวิต)

คำถาม:   “บัพติศมาด้วยไฟคืออะไร?”

ตอบ:      

“มีพระคัมภีร์อยู่สองตอนที่พูดถึง “บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และด้วยไฟ”  คือใน มัทธิว 3:11 และ  ลูกา 3:16

“ข้าพเจ้าให้ท่านรับบัพติศมาด้วยน้ำ แสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริง แต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังข้าพเจ้า ทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะถือฉลองพระบาท ของพระองค์ พระองค์จะทรงให้พวกท่าน รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ”   ~มัทธิว 3:11 THSV11

“ยอห์นตอบพวกเขาว่า “ข้าพเจ้าให้พวกท่านรับบัพติศมาด้วยน้ำ แต่จะมีพระองค์หนึ่งเสด็จมา ทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะแก้สายฉลองพระบาท ของพระองค์ พระองค์จะทรงให้พวกท่านรับ บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ”   ~ลูกา 3:16 THSV11

โดยปกติส่วนใหญ่พระคัมภีร์จะกล่าวถึงบัพติศมาด้วยน้ำ เช่น

“ยอห์นก็ให้บัพติศมาอยู่ที่อายโนนใกล้หมู่บ้านสาลิม เพราะที่นั่นมีน้ำมาก และคนทั้งหลายก็พากันมารับบัพติศมา”      ~ยอห์น 3:23 THSV11

“ขณะกำลังเดินทางไปก็มาถึงที่ที่มีน้ำแห่งหนึ่ง ขันทีจึงบอกว่า “นี่แน่ะ ที่นี่มีน้ำ มีอะไรขัดข้องไม่ให้ข้าพเจ้ารับบัพติศมา” [ ฟีลิปจึงตอบว่า “ถ้าท่านเต็มใจเชื่อท่านก็รับได้”     ขันทีจึงตอบว่า “ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้า] ” แล้วท่านจึง สั่งให้หยุดรถ คนทั้งสองก็ลงไปในน้ำทั้งฟีลิปกับขันที ฟีลิปให้ท่านรับบัพติศมา”     ~กิจการ 8:36-38 THSV11

แต่ในพระคัมภีร์ก็มีการกล่าวถึงบัพติศมาด้วยน้ำ และด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ควบคู่กันหลาย ๆ ตอน อาทิ

“นั่นก็คือยอห์นให้รับบัพติศมาด้วยน้ำ แต่อีกไม่นานพวกท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์”   ~กิจการ 1:5 THSV11

“ข้าพเจ้าให้พวกท่านรับบัพติศมาด้วยน้ำ แต่พระองค์จะทรงให้พวกท่านรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์”    ~มาระโก 1:8 THSV11

ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เข้าใจได้ ตามลำดับ ดังนี้

  1. ผู้ใดสำนึกผิดบาปกลับมาหาพระเจ้า(และพระเยซูคริสต์)ก็จะประกาศความเชื่อของตนด้วยการรับพิธีบัพติศมาในน้ำ
  2. ผู้ใดกลับใจ เชื่อและรับการตายไถ่บาปจากพระคริสต์ จะได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเพียงแต่ในพระคัมภีร์ไม่ได้กำหนดรูปแบบหรือลำดับถวายตัวว่า จะต้องรับบัพติศมาด้วยน้ำหรือด้วยพระวิญญาณก่อ
  • บางครั้งก็รับ(บัพติศมาด้วยพระวิญญาณ)หลังบัพติศมาด้วยน้ำ

“เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้เสด็จลงมาสถิตกับใคร พวกเขาเพียงแต่ได้รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น เปโตรกับยอห์นจึงวางมือบนพวกเขา แล้วพวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์   ~กิจการ 8:16-17 THSV11

  • บางครั้งก็รับ(บัพติศมาด้วยพระวิญญาณ)ก่อนรับบัพติศมาด้วยน้ำด้วยซ้ำ (แต่อาจไม่ได้ใช้คำว่า บัพติศมาด้วยพระวิญญาณ)

“ขณะเปโตรยังกล่าวคำเหล่านั้นอยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาสถิตกับทุกคนที่ฟัง พระวจนะนั้น บรรดาคนเข้าสุหนัต ที่เชื่อแล้วซึ่งมาพร้อมกับเปโตรต่างประหลาดใจเพราะว่าพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่คนต่างชาติด้วย เพราะเขาทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษา ต่างๆ และยกย่องสรรเสริญพระเจ้า เปโตรจึงถามว่า “ใครจะห้ามคนเหล่านี้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนเราจากการรับบัพติศมาด้วยน้ำ?” เปโตรจึงสั่งให้เขาทั้งหลายรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ แล้วพวกเขาขอให้เปโตรพักอยู่กับพวกเขาอีกสักระยะหนึ่ง”  ~กิจการ 10:44-48 THSV11

ประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่ที่คำสอนที่ว่า ผู้เชื่อทุกคนจะต้องบัพติศมาด้วยไฟด้วย! โดยที่มีการอ้างจากพระธรรม 2 ตอนหลัก ๆ คือ มัทธิว3:11 และ ลูกา3:16  ซึ่งเมื่ออ่านดูจากบริบทของ 2 ตอนนี้ ในมัทธิว 3:1-12  และใน ลูกา 3:1-17  แล้ว เราจะเห็นชัดเจนว่า วลีที่ว่า “ด้วยไฟ” ในตอนเหล่านี้ น่าจะมีความหมายในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก

แม้จะมีการพยายามตีความในเชิงบวกว่า คริสเตียนต้องรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณและด้วยไฟ เพื่อชำระล้างแกลบ (ความบาป) ในชีวิต เพื่อจะเป็นการชำระชีวิตเราให้บริสุทธิ์ขึ้น แต่การตีความเช่นนี้ก็ไม่เข้ากับหลักการตีความพระคัมภีร์โดยทั่วไป เพราะการตีความที่ยอมรับกันทั่วไปของนักวิชาการพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ก็คือ การรับบัพติศมาด้วยไฟ ในตอนนี้หมายถึงการพิพากษา เพราะในเวลานี้ ยอห์นผู้ให้บัพติศมากำลังกล่าวกับผู้ฟัง 2 กลุ่ม คือ

1.กลุ่มที่เชื่อและกลับใจจากบาปอย่างแท้จริง
       ~พวกนี้จะได้รับบัพติศมาด้วยน้ำและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

2.กลุ่มพวกฟาริสี และสะดุสี ที่ไม่เพียงแต่ไม่กลับใจใหม่ แต่ยังพยายามจับผิดเล่นงานยอห์น (และพระเยซูคริสต์)
       ~พวกนี้ จะได้รับบัพติศมาด้วยไฟคือ การพิพากษา

ขอพี่น้องลองอ่านพระธรรม มัทธิว 3:1-12 และ ลูกา3:1-17 อย่างละเอียดด้วยตนเองแล้วพี่น้องจะเห็นว่า ในมธ.3:10~ซึ่งเป็น “บริ”(Con) ก่อน มธ.3:11 (ซึ่งเป็นบทtext หรือเนื้อหาที่ต้องตีความในตอนนี้ )กล่าวถึงไฟ ในเชิงการพิพากษา ใน มธ.3:12~ซึ่งเป็น “บริ” (Con) หลัง มธ.3:11 (ซึ่งเป็นบท/text ) กล่าวถึงไฟ ในเชิงพิพากษา           

ดังนั้น  มธ.3:11 ~ซึ่งเป็น “บท” (Text)อยู่ตรงกลาง จะตีความเป็นอื่นออกนอก “บริบท” ไม่ได้ นอกจากจะยืนยันว่า คนที่ไม่เชื่อไม่กลับใจจากบาปจะต้องถูกพิพากษาด้วยไฟ!

ดังนั้น ขอให้เรากลับใจ เชื่อในพระคริสต์ รับความรอด จากพระคริสต์และให้พระคริสต์ทรงครองหมดทั้งชีวิต ความคิด คำพูด และการกระทำของเรา ให้เรายอมให้พระคริสต์สำแดงพระองค์ ผ่านการดำเนินชีวิต การทำงานประกอบอาชีพ และในการปรนนิบัติรับใช้ของเรา ให้เรารับบัพติศมาด้วยน้ำ และด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไปพร้อมๆ กันเลย ด้วยความเชื่อศรัทธาในพระคริสต์อย่างจริงใจ และให้เรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเราให้เข้าใจพระวจนะที่พระคริสต์ทรงสอนและให้พระวิญญาณทรงครอบครอง ควบคุม และกระทำกิจผ่านชีวิตของเราโดยที่เราไม่ต้องแสวงหาประสบการณ์พิสดารใด ๆ มาเสริมชีวิตใดๆ อีกเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับไฟ ที่ไม่ได้มาจากหลักพระคัมภีร์ของเราแต่อย่างใด ชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปในทันทีที่เรายอมจำนนต่อพระเจ้าตรีเอกานุภาพ (พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์) อย่างสิ้นเชิง! โดยไม่ต้องพึ่งไฟใดๆเลย

 

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ TheBanner)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.