มี.ค. 232010
 

ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก” (มัทธิว 6:10)

เมื่อไม่นานมานี้ผมได้รับเชิญให้ไปเทศนาที่อีกรัฐ แต่ตารางของผมเต็มแน่นหมด ไม่สามารถไปได้ แต่พวกเขาก็เสนอจะส่งเครื่องบินส่วนตัวมารับ ผมจึงตกลง

ระหว่างที่เราบินอยู่เหนือน่านฟ้าแถวรัฐอาคันซอส์ นักบินถามขึ้นว่าผมอยากลองขับเครื่องบินหรือไม่ ผมรีบตอบว่า “ได้เลย ยินดี”…. แน่นอนคนที่นั่งอยู่ข้างๆผมคือนักบิน และเขาสามารถขับเครื่องบินไปได้โดยไม่มีผม แต่ผมไม่สามารถขับไปได้โดยไม่มีเขา นักบินเป็นผู้ควบคุมการบินอยู่ตลอดเส้นทาง เขาเพียงแค่ให้ผมมีส่วนร่วมด้วยเท่านั้น

การอธิษฐานก็เช่นกัน….พระเจ้าทรงทำสิ่งต่างๆได้โดยไม่จำเป็นต้องมีคุณ แต่พระเจ้าอนุญาตให้คุณมีสามัคคีธรรมกับพระองค์ พระองค์ทรงสอนคุณให้พึ่งพิงพระองค์ผ่านคำอธิษฐาน

คุกเข่าลงต่อหน้าพระองค์สิครับ ใคร่ครวญพระวจนะใน 1 พงศาวดาร 16:23-36  และดำรงอยู่ในพระสิริของพระองค์

โดย Pastor Adrian Rogers

จาก:  Daily devotional

Love worth Finding ministries   www.lwf.org

แผ่นดินโลกทั้งสิ้น จงร้องเพลงถวายพระเจ้า จงประกาศความรอดของพระองค์ทุกๆ วัน จงเล่าถึงพระสิริของพระองค์ ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ การอัศจรรย์ของพระองค์ ท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย เพราะพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่ง พระองค์ทรงเป็นที่เกรงกลัวเหนือพระทั้งปวง เพราะพระทั้งปวงของชนชาติทั้งหลายเป็นรูปเคารพ แต่พระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์  เกียรติและความโอ่อ่าตระการมีอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ กำลังและความชื่นบานอยู่ในสถานที่ประทับของพระองค์  โอ ตระกูลของชนชาติทั้งหลายเอ๋ย จงถวายแด่พระเจ้า จงถวายพระสิริและกำลังแด่พระเจ้า  จงมอบพระสิริซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระเจ้า จงนำเครื่องบูชามาเข้าเฝ้าพระองค์  จงประดับกายด้วยเครื่องบริสุทธิ์นมัสการพระเจ้า ชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงตัวสั่นต่อพระพักตร์พระองค์ เออ พิภพถูกสถาปนาแล้ว จะไม่หวั่นไหวเลย จงให้ฟ้าสวรรค์ยินดีและแผ่นดินโลกเปรมปรีดิ์ ให้เขาพูดในหมู่บรรดาประชาชาติว่า  “พระเจ้าทรงครอบครอง” ให้ทะเลคำรน กับสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในนั้น ให้ทุ่งนาลิงโลด กับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในนั้น แล้วต้นไม้ทั้งสิ้นของป่าไม้ จะร้องเพลงด้วยความชื่นบาน เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ด้วยพระองค์เสด็จมาพิพากษาโลก จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐ  เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ และท่านจงกล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอจงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รอด และขอทรงรวบรวมข้าพระองค์ทั้งหลายและทรงช่วย ข้าพระองค์ทั้งปวงจากประชาชาติทั้งหลาย เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะโมทนา ขอบพระคุณพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ และลิงโลดในการสรรเสริญพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล แต่นิรันดร์กาลจนถึงนิรันดร์กาล แล้วประชาชนทั้งปวงได้กล่าวว่า “อาเมน” และได้ซ้องสรรเสริญพระเจ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การอธิษฐานเป็นสิทธิพิเศษยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามีไว้ให้ลูกๆของพระองค์ เราทั้งหลายทราบดีถึงพระพรที่ได้รับเมื่ออธิษฐาน และขอบคุณที่พระเจ้าอนุญาตให้เรามีโอกาสเป็นผู้รับใช้ในพันธกิจต่างๆของพระองค์
  • ขอบคุณพระเจ้าตอนนี้เรามี 4 กลุ่มใหญ่ที่เหนียวแน่น ปักหลักในการอธิษฐานทุกวัน คริสเตจักรของเราจะเดินหน้าไปได้ก็ด้วยพลังแห่งการอธิษฐานนี่แหละ
  • อย่าหยุดอธิษฐานเพื่อประเทศไทยในท่ามกลางวิกฤติต่างๆ ขอให้คนไทย โดยเฉพาะผู้นำ มีสติปัญญา มีทางออกที่ดี และได้รับกำลังเรี่ยวแรงใหม่ๆทุกวันจากพระเจ้า รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกท่าน
  • ขอพระเจ้าพิทักษ์รักษาพวกเราทั้งหลายด้วย ให้ปลอดภัย ไม่ว่าจะไปไหนมาไหน ให้มีทูตสวรรค์ของพระเจ้าไปด้วยทุกหนแห่ง – ขอพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยค่ะ
 Posted by at 10:34 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)