มี.ค. 282010
 

 “จงให้เขา และท่านจะได้รับด้วย และในตักของท่านจะได้รับตวงด้วยทะนานถ้วนยัดสั่นแน่นพูนล้นใส่ให้ เพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด พระเจ้าจะได้ทรงตวงให้ท่านด้วยทะนานอันนั้น” (ลูกา 6:38)

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างพืช ผัก หญ้า ในท้องทุ่ง พระองค์ตรัสว่า  “แผ่นดินจงเกิดพืช คือ ผักหญ้าที่มีเมล็ดและต้นไม้ที่ออกผล มีเมล็ดในผลตามชนิดของมันบนแผ่นดิน” (ปฐมกาล 1:12)

ไม่ว่าเราหว่านอะไรลงไป เราจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น ถ้าคุณหว่านในเนื้อหนัง คุณก็จะเก็บผลของมัน ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณหว่านในพระวิญญาณ ยังไงๆคุณก็จะได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่ดี เมื่อคุณหยิบยื่นน้ำเย็นสักแก้วให้ใครบางคนในนามศิษย์ของพระเยซู คุณจะไม่มีวันขาดบำเหน็จ

ทุกเมล็ดที่คุณหว่านลงไปเพื่อพระเยซู จะเกิดดอกออกผล สิ่งใดก็ตามที่คุณปรารถนา หว่านไปเลยครับ ให้ออกไป แล้วคุณจะได้คืนมา – ด้วยทะนานถ้วนที่ยัดสั่นแน่นพูนล้นใส่ให้คืน

คุณอยากสร้างสัมพันธภาพที่ดีหรือ? เริ่มหว่านเมล็ดแห่งการให้กำลังใจ และการทำดี…..ได้เลยครับ

โดย: Pastor Adrian Rogers

จาก:  Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอให้เราเป็นผู้ที่หว่านในพระวิญญาณ เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร และนำมาซึ่งการขยายแผ่นดินของพระเจ้า
  • ให้เราอธิษฐานขอความสงบสุขคืนมาสู่ประเทศไทยโดยเร็ว ขอให้ผู้นำทุกคนมีสติปัญญาในการฟัง แยกแยะ และการแก้ไขสถานการณ์ด้วยสันติวิธี
  • อธิษฐานเผื่อทีมงานที่เตรียมงานฉลอง 7 ปี เผื่อเป็นพิเศษสำหรับ ฟั่น แป้ง อุ๋ย ปอ และทีมละครหุ่นมือของครูแอน ทีมนมัสการ และ อ.ธงชัยที่จะเทศนา และทำพิธีบัพติศมา
  • ขอพระเจ้าคุ้มครองเราให้ปลอดภัยค่ะ
 Posted by at 10:54 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)