เม.ย. 072010
 

เพื่อการลองดูความเชื่อของท่าน อันประเสริฐยิ่งกว่าทองคำ ซึ่งแม้เสียไปได้ก็ยังถูกลองด้วยไฟ จะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญ เกิดศักดิ์ศรีและเกียรติ ในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏ (1เปโตร 1:7)

ยากอบ 1:13 กล่าวว่า “เมื่อผู้ใดถูกล่อให้หลง อย่าให้ผู้นั้นพูดว่า “พระเจ้าทรงล่อข้าพเจ้าให้หลง” เพราะว่าความชั่วจะมาล่อพระเจ้าให้หลงไม่ได้ และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อผู้ใดให้หลงเลย”

บางคนสับสนระหว่างการทดสอบ (ลองดู)  และการทดลอง (ถูกล่อให้หลง) ข้อแตกต่างระหว่างทั้งสองคือ:

ทดสอบ มาจากพระเจ้าเพื่อจะลองดูความแข็งแกร่งของเรา

ทดลองให้กระทำบาป มาจากมาร ที่อยากให้เราสะดุดพลาดท่าและล้มลง

อย่างแรกมีไว้เพื่อฝึกฝนเราให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่  อย่างหลังนำมาซึ่งความทุกข์ยากสาหัส ท่านยากอบใช้คำนี้สับที่กันไปมา ขณะที่พระเจ้าไม่ได้เป็นต้นเหตุในทั้งสองแบบ แต่พระองค์อนุญาตให้เกิดขึ้น  และทรงใช้ทั้งสองสิ่งขัดเกลา ให้เราเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น

คุณกำลังถูกทดสอบด้วยไฟแห่งความทุกข์ยากอยู่หรือเปล่า? คุณรู้สึกว่ากำลังถูกทดลองอยู่หรือเปล่า? จงวางใจในพระเจ้า พระองค์จะนำให้คุณผ่านพ้นไปได้

โดย Pastor Adrian Rogers

จาก:  Daily devotional

Love worth Finding ministries   www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ในชีวิตประจำวันเราถูกทั้งทดสอบ และทดลอง บางวันก็ชนะ บางวันก็แพ้ แต่เรามีพระเจ้าผู้ให้อภัย ให้ตั้งต้นการดีใหม่ได้ทุกวัน เพียงแต่เราต้องไม่ล้อเล่นกับพระเมตตาคุณของพระองค์เป็นอันขาด
  • ใครอยู่กรุงเทพฯ และ 3 จังหวัดชายแดนใต้กำลังถูกทดลอง ถูกยั่วยุขนาดหนัก ขอพระเจ้าเป็นกำลังให้เราอดทน อดกลั้นรอคอยพระองค์ด้วยความหวัง
  • อธิษฐานเผื่อประเทศไทยที่ถูกครอบงำด้วยอำนาจมืด ด้วยกิจการแห่งโมหะ และโทสะที่อยู่เบื้องหลัง ขอพระเจ้าปลดปล่อยประเทศไทยให้เป็นอิสระด้วย
  • เผื่อหลายคนที่เดินทางไกลไปตามที่ต่างๆ ขอพระเจ้าคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัยจนกลับมา – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ
 Posted by at 9:44 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)