เม.ย. 262010
 

 คนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องกางเขนเป็นเรื่องโง่ แต่พวกเราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า (1โครินธ์ 1:18)

สวัสดีค่ะ  (27 เมษายน 2010)

เมื่อก่อนเรียนโรงเรียนคาทอลิค เห็นไม้กางเขนที่มีพระเยซูถูกตรึงอยู่หน้าห้องเรียนตลอดวัน แต่ไม่ได้สนใจ คิดว่าเป็นเพียงของตกแต่งให้ดูมีเอกลักษณ์ของโรงเรียน พอโตขึ้นก็เริ่มสนใจแฟชั่น เห็นการเอาไม้กางเขนมาเป็นลวดลาย หรือของประดับ หรือแม้แต่ทำภาพ ประกอบในหนังสือ ซึ่งก็เป็นแฟชั่นอย่างหนึ่ง แต่ความจริงอยากให้ทุกคนได้รู้เรื่องราวที่แท้จริงของไม้กางเขน

ไม้กางเขนคือเครื่องประหารชีวิตที่โหดร้าย มีไว้สำหรับนำอาชญากรผู้ทำผิดร้ายแรง ขึ้นไปตอกตะปูทั้งมือและเท้า แล้วยังแทงให้ตาย เป็นวิธีที่ทรมานที่สุด  แต่พระเยซู ผู้ซึ่งไม่มีความผิด ที่สำคัญคือพระองค์ไม่มีบาปเลย  แต่มนุษย์ยังคงจับพระองค์ตรึงบนไม้กางเขน พระเยซูได้ตรัสในยอห์น 19:30 ว่า สำเร็จแล้ว จึงสิ้นพระชนม์ ในมาระโก 15:38-39 ขณะนั้นม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่าง สวนนายร้อยที่ยืนอยู่ตรงพระพักตร์พระองค์เมื่อเห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนม์อย่างนั้นแล้ว จึงพูดว่า “แท้จริงท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้า”

 และความจริงเป็นแผนการของพระเจ้าที่จะไถ่บาปมนุษย์ เพราะโทษของความบาปคือความตาย  แล้วที่พระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์มาตายบนไม้กางเขน นั่นก็เพียงพอต่อการชำระโทษบาปทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต สำหรับผู้ที่เชื่อและวางใจในพระบุตรนั้น จะได้รับชีวิตนิรันดร์

เรื่องยังไม่จบเพราะพระเจ้าบอกเราถึงชีวิตนิรันดร์ พระองค์ให้พระเยซูฟื้นจากความตายในวันที่สาม (มัทธิว 28, มาระโก 16, ลูกา 24, ยอห์น 20) นั่นคือ พระองค์ได้ข้ามผ่านสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของมนุษย์แล้ว นั่นคือความตาย และมีชีวิตนิรันดร์ แท้จริงแล้วที่มาของไม้กางเขน คือการแสดงความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์นั่นเอง

หลังจากได้รับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้ว คิดอยากจะกลับไปเอารูปพระเยซูถูกตรึงออกจากไม้กางเขนจริงๆ เพราะพระองค์เป็นขึ้นจากความตายแล้ว พระวิญญาณของพระองค์อยู่กับเรา พระสิริของพระองค์ก็งดงาม อ่านได้จากในวิวรณ์ 1:2 นิมิตของท่านยอห์น พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ พระวาทะทำให้เกิดทุกสิ่ง พระองค์รักเรามากขนาดนี้ เหตุฉะนั้น จงรักองค์พระผู้ เป็นเจ้าของเจ้า ด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้ามัทธิว 22:37 และ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง อย่าให้เรื่องของไม้กางเขนต้องสูญเปล่า

(CJ โบ – สุรัตนาวี สุวิพร)

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เมื่อก่อนเราก็เป็นหมือนทุกคน คิดว่าไม้กางเขนเป็นแค่สัญลักษณ์ทางศาสนา แต่เมื่อได้มารู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์ ไม้กางเขนนี่แหละทำให้รอดจากโทษแห่งความผิดบาป ได้รับพระคุณมากมาย โดยมีพระเยซูเป็นผู้จ่ายแทนให้ด้วยชีวิต
  • จากสถานการณ์ร้ายๆรอบตัว เราเห็นพระพรที่ซ่อนอยู่ เห็นคริสเตียนไทยตื่นจากหลับไหล มาร่วมแรงร่วมใจกันอธิษฐานวิงวอนเพื่อประเทศ เร่งประกาศข่าวประเสริฐ และมีคนมากมายกลับใจมาเชื่อในพระเยซู  
  • เราจะไม่หยุดยั้ง จะรวมพลังกันอธิษฐานต่อไป เราเชื่อและหวังใจในพระเจ้าของเรา เพราะไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทำไม่ได้ – สรรเสริญพระเจ้า 
 Posted by at 10:44 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)