เม.ย. 302010
 

ความทุกข์ยากทำลายคนบางคนได้  แต่ก็ทำให้คนบางคนทำลายสถิติได้!

(Adversity causes some men to break; others to break records.)

หากคนที่กล่าวประโยคข้างต้นกล่าวออกมาจากประสบการณ์จริงของเขาเอง เขาก็น่าจะเป็นคน ๆ หนึ่งที่สามารถฟันฝ่าความทุกข์ยากลำบาก(Adversity)บางอย่างในชีวิตมาได้!

คำว่า “Adversity”  นั้นหมายความว่า

 1. สถานการณ์ที่ไม่ชอบ  หรือปัญหายุ่งยาก
 2. เหตุการณ์ที่ไม่ดี (โชคร้าย) หรือ มีอันตราย

        สำหรับคนที่รู้จักและเชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธิ์นั้น ปรกติจะไม่คิดยอมแพ้หรือคอตกสิ้นหวัง แต่จะสามารถพิชิตหรือขจัดปัดเป่าสถานการณ์แห่งความยุ่งยากนั้นให้หมดไปได้ หรืออย่างน้อยก็สามารถฟันฝ่ามันออกมาได้ โดยพึ่งอาศัยพระเจ้า  แม้ว่าสถานการณ์แห่งความทุกข์ยากลำบากนั้นจะยังคงอยู่ก็ตาม!

        ด้วยเหตุนี้เองเราจึงควรมองดูความทุกข์ยากลำบากเหล่านั้นที่เราเผชิญอยู่ด้วยสายตาแห่งชัยชนะ เพราะ…

 1. พระเจ้าทรงทอดพระเนตรความทุกข์ยากลำบากของเรา (สดด.116:3;ปฐก.29:32;31:42;อพย.4:31)
 2. พระเจ้าทรงสามารถช่วยเหลือเราให้พ้นจากความทุกข์ยากเหล่านั้นได้ (สดด.34:6,17)
 3. พระเจ้าทรงสนพระทัยในความทุกข์ยากของเรา (สดด.106:44)
 4. พระเจ้าทรงใช้ความทุกข์ยากนั้นสอนหรือทดสอบเราให้เติบโตขึ้น ดังนั้นอย่ากลัวหรือประหลาดใจ (สดด.119:71;อสย.48:10;1ปต.4:12)
 5. พระเจ้าจะทรงเล้าโลมและชูใจเราในความทุกข์ยากของเรา หากเราเรียนรู้ที่จะยอมรับ (2คร.1:4;2คร.4:17;สดด.119:50)
 6. พระเจ้ามิได้ทรงดูถูกเราในยามที่ต้องทนและเผชิญกับความทุกข์ยาก (สดด.22:24)
 7. พระเจ้าทรงประสงค์ให้เรามีความเชื่อและเพียรอดทนจนกว่าจะถึงเวลาที่กลับกลายเป็นความยินดี (2คร.6:4;2ทธ.4:5;ยน.16:20)                                                                                                                           
 8. พระเจ้าทรงบรรเทาให้เราพ้นจากความทุกข์ยากลำบาก ผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือผ่านทัศนคติในเชิงบวกของเรา  (1ธส.3:7;2คร.4:14)
 9. พระเจ้าทรงให้เราได้รับเกียรติในการร่วมทนทุกข์ยากกับพระองค์เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์และเพื่อประโยชน์ของคนอื่น ๆ    (1ปต.4:13;คส.1:24)
 10. พระเจ้าอาจทรงใช้ความทุกข์ยากลำบากของเราเปิดโอกาสให้คนอื่นๆ  มีส่วนในชีวิตของเราได้ (สภษ.17:17)
 11. พระเจ้าอาจทรงใช้ความทุกข์ยากลำบากของเราช่วยให้เราเข้าใจปัญหาและความต้องการของผู้อื่นและช่วยเขาได้ (2คร.1:4)
 12. พระเจ้าจะทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากตามเวลาของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่เราทูลขอการช่วยเหลือจากพระองค์หรือก่อนและหลังจากที่เราทูลขอ (สดด.107:6,13,19,28;54:7) 

        ดังนั้น หากวันนี้คุณกำลังเผชิญกับความกดดันของความทุกข์ยากลำบากในชีวิตโดยลำพัง จงอย่าให้ตัวของคุณต้องล้มลงอย่างสิ้นหวัง!

        แต่ขอให้คุณจงเผชิญกับอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นโดยพึ่งอาศัยพระปัญญาและฤทธานุภาพของพระเจ้าด้วยความไว้วางใจในพระองค์ แล้วคุณจะกลายเป็นอีกผู้หนึ่งที่สามารถทำลายสถิติในการพิชิตปัญหา

             ดีไหมครับ?

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

 Posted by at 11:27 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)