ก.ค. 192010
 

“แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบเธอว่า “มารธา มารธาเอ๋ย เธอกระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิ่งนัก สิ่งซึ่งต้องการนั้นมีแต่สิ่งเดียว มารีย์ได้เลือกเอาส่วนดีนั้น ใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้” (ลูกา 10:41-42)

อาจารย์ท่านหนึ่งที่มหาวิทยาลัยสอนเราว่า ในแต่ละวันเราต้องนอนให้ได้ 8 ชั่วโมง ทำงาน 8 ชั่วโมง และหาเวลาหย่อนใจ 8 ชั่วโมง เธอคิดว่านี่น่าจะเป็นสูตรสำเร็จในการสร้างสมดุลให้กับชีวิต

หลายคนคงกลอกตาไปมาแล้วถามว่า “จริงเหรอ?”

ถึงแม้ฉันจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับอาจารย์ท่านนั้น  แต่เห็นด้วยในแง่ที่ว่าชีวิตเราต้องมีสมดุล และจะทำให้ได้เราต้องสร้างสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นอันดับแรก

จำเรื่องที่พระเยซูตรัสกับมารธา พี่สาวของมารีย์และลาซารัสได้หรือไม่ พระองค์บอกมารธาให้จัดอันดับความสำคัญใหม่ มารธาไม่พอใจมารีย์ เพราะน้องทิ้งงานทุกอย่างไปนั่งที่พระบาทพระเยซูแทน ขณะที่มารธายังวุ่นวายทำหน้าที่รับรองแขก

“แต่มารธายุ่งในการปรนนิบัติมาก จึงมาทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ไม่สนพระทัยหรือ ซึ่งน้องสาวของข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ทำการปรนนิบัติแต่คนเดียว ขอพระองค์สั่งเขาให้มาช่วยข้าพระองค์” (ลูกา 10:40)

แต่พระเยซูตรัสกับมารธาว่า มารีย์ให้ความสำคัญในสัมพันธภาพระหว่างเธอกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งอื่นใด “มารธา มารธา” พระเยซูตรัสตอบเธอว่า “เธอกระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิ่งนัก สิ่งซึ่งต้องการนั้นมีแต่สิ่งเดียว มารีย์ได้เลือกเอาส่วนดีนั้น ใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้” (ลูกา 10:41-42)

มารธาเป็นสตรีที่ฉลาด เธอเรียนบทเรียนนี้ได้อย่างดี ดังนั้นเมื่อพระเยซูเสด็จมาเพื่อเรียกลาซารัสออกจากอุโมงค์ฝังศพ มารีย์นั่งอยู่ที่บ้าน ขณะที่มารธารีบออกไปพบพระองค์

ฉันรักสิ่งที่พระเยซูตรัสกับมารธาว่า “เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่วางใจในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก และทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลย เจ้าเชื่ออย่างนี้ไหม?” (ยอห์น 11:25-26)

คำพูดของมารธานั้นยืนยันถึงการจัดอันดับความสำคัญในชีวิตของเธอใหม่ “เชื่อพระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าที่เสด็จมาในโลก” (ยอห์น 11:27)

การจัดอันดับความสำคัญในชีวิตที่เร่งด่วนของทุกวันนี้เป็นเรื่องน่าท้าทาย

เราพยายามเบียดหลายสิ่งหลายอย่างให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ภายใน 24 ชั่วโมงในแต่ละวัน มันแน่นไปหมดจนหาช่องว่างไม่ได้ แล้วเราก็ร้องขอความช่วยเหลือจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ถ้าเป็นเหมือนฉัน คุณจะได้ยินเสียงของพระองค์กระซิบในใจว่า “มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น”

ความจริงคือเมื่อเราให้พระเจ้ามาเป็นอันดับแรกในชีวิต ที่เหลือจะจัดเรียงเข้าที่เข้าทางเอง หน้าที่รับผิดชอบของเรายังมี และความจำเป็นต่างๆในชีวิตก็ยังดำเนินไป แต่พระเจ้าจะอยู่ที่นั่นด้วยกับเรา นำเราออกมาจากความว้าวุ่นใจทั้งปวง “จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น” (สุภาษิต 3:6)

โดย : Zoe Elmore

Encouragement  for today : www.crosswalk.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เมื่อรู้จักพระเจ้าแล้ว การจัดเรียงอันดับความสำคัญในการทำสิ่งต่างๆต้องปรับเปลี่ยนใหม่ ถ้าใครงง ไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหนดี  อธิษฐานทูลขอให้พระเจ้าทรงนำได้เลยค่ะ
  • อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันด้วย ตอนนี้มีหลายท่านป่วย โดยเฉพาะพวกผู้ใหญ่ อาจเป็นเพราะอากาศบางทีร้อนจัด บางทีชื้นจัด ปรับตัวกันแทบไม่ทัน – ขอพระเจ้าดูแลรักษาค่ะ
 Posted by at 10:46 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)