ก.ค. 302010
 

“ความบริสุทธิ์แท้ มีความรักเป็นแก่นสำคัญ มีความถ่อมใจเป็นอาภรณ์

มีภารกิจทำดีต่อผู้อื่นเป็นธุรกิจ และมีการเทิดทูนพระเป็นเจ้าเป็นจุดหมายปลายทาง!”

(Real holiness has love for its essence, humilty for its clothing,  the good of  others

as its employment, and the honor of God as its end.) -Nathanael Emmons-

ผมอยากมีชีวิตที่บริสุทธิ์แท้เช่นนี้ และก็อยากให้คุณผู้อ่านมีเช่นกัน! เพื่อสังคมของเราจะน่าอยู่มากขึ้นกว่าเดิม!

ผมอยากเห็นสังคมไทยเป็นสังคมแห่งความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง!

…อะไรจะเกิดขึ้นในประเทศชาติของเรา  หากว่าเรามีความรักต่อกันเป็นสรณะ!

ใครผิดพลาดไปก็ไม่ต้องกลัวหรือสิ้นหวังจนต้องคิดสั้น ตัดช่องน้อยลงไปอย่างน่าเสียใจ!

…อะไรจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หากว่า สังคมของเรามีความถ่อมใจให้แก่กันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันสุดขั้ว เพียงใดก็ตาม!

…อะไรจะเปลี่ยนแปลงไป หากว่า เราแต่ละคนล้วนขยันขันแข็งในการกระทำภารกิจแห่งความดีต่อกัน ประดุจธุรกิจหลักของชีวิต?

…อะไรจะเปลี่ยนแปลงไป หากว่า ทุกคนในสังคมของเราต่างคิดถึงการเทิดทูนถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใด และถือว่านั่นเป็นจุดหมายปลายทางของทุกสิ่งที่เราพูดและกระทำ?

แน่นอนว่าสังคมของเราคงไม่หมือนเดิมอย่างแน่นอน!

“ความบริสุทธิ์แท้” ดังกล่าวจะแผ่อิทธิพลแห่งความรัก ความถ่อมใจ ความดี และความยำเกรงพระเจ้าไปในทุกซอกทุกมุมของสังคมของเรา  ดุจแสงสว่างที่ส่องเข้าไปไล่ความมืดออกจากทุกซอกทุกมุมในสังคมของเรา

และเมื่อใดก็ตามที่ความบริสุทธิ์เช่นนี้เกิดขึ้นในใจและในสังคมของเรา เมื่อนั้นเราจะมีความสุขเหลือล้นที่ได้เห็นพระเจ้า ดังที่องค์พระเยซูคริสต์ตรัสสว่า…

“บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า” (มธ.5:8)

( Blessed are the pure in heart,for they will see God.)

กษัตริย์ดาวิดก็ตรัสเช่นกันว่า …

“พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์บริสุทธิ์ต่อผู้ที่บริสุทธิ์” (สดด.18:26)

ขอให้นับจากนี้ไป เราจะใฝ่คิดและใฝ่ทำแต่สิ่งที่ก่อให้เกิดใจบริสุทธิ์แก่ตัวของเรา และคนรอบข้าง เพื่อว่าพวก เราจะได้ชื่นชมในพระสิริของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์อันเป็นสิริมงคลและเป็นพรเหลือล้นแก่ชีวิตของพวกเราเสมอไป!

ดีไหมครับ?

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

Twitter.com/thongchaibsc

 Posted by at 9:11 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)