ส.ค. 052010
 

แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อเรา (โรม 5:8)

เมื่อคุณเล่าให้คนอื่นฟังว่าพระเจ้าได้ทรงทำอะไรให้คุณบ้าง คุณก็กำลังแบ่งปันคำพยาน คำพยานคือเมื่อคุณเล่าเรื่องว่าคุณมาเชื่อในพระองค์ได้อย่างไร คริสเตียนทุกคนมีคำพยานครับ

คริสเตียนบางคนอาจมีคำพยานที่หวือหวา เช่นพระเจ้าได้ฉุดเขาออกมาจากยาเสพย์ติด อาชญากรรม หรือการทำชั่วต่างๆอย่างไร คริสเตียนอื่นๆอาจมีคำพยานที่เรียบง่าย ไม่ตื่นเต้น – แต่ทุกคำพยานมีความหมายครับ

ผมชอบฟังว่าคนมาเชื่อพระเจ้าได้อย่างไร แต่ไม่ชอบฟังเมื่อมีคนมาเล่ารายละเอียดแบบโชกเลือดเกี่ยวกับอดีตของเขาให้ฟัง แล้วยังมีคำพยานที่พูดว่าพวกเขาได้สละทิ้งมากมายเพียงใดเพื่อพระเยซู พวกเขาชอบพูดว่า “ผมยอมทิ้งการนี้เพื่อพระเยซู ยอมเสียสละมากมายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ผมทำทั้งหมดนี้ก็เพื่อพระองค์”

คำพยานของคุณไม่ใช่เป็นเรื่องว่าคุณยอมสละมากมายเพียงใดเพื่อพระเยซู แต่เป็นเรื่องว่าพระองค์ยอมสละมากมายเพียงใดเพื่อคุณ อย่าไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าคุณทำสิ่งใดเพื่อพระเยซูบ้าง แต่ให้แบ่งปันว่าพระเยซูได้ทรงทำให้คุณมากมายเพียงใด พระเยซูเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ได้ทรงทำสิ่งเหล่านี้ เรากำลังประกาศเรื่องของพระเยซูคริสต์ครับ

คำพยานที่ดีและหนักแน่นคือคำพยานที่ยกชูพระราชกิจอันประเสริฐของพระเยซูคริสต์ แก่นของเรื่องทั้งหมดคือเราทั้งหลายเป็นคนบาป สิ้นหวัง และถูกแยกออกมาจากพระเจ้า กำลังลงเรือล่องไปนรกพร้อมกับคนอื่นๆ และเพราะข่าวประเสริฐนี้เราจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นคนใหม่ นี่คือคำพยานที่เราทุกคนมีครับ

โดย : Pastor Greg Laurie

Used by permission from Harvest Ministries with Greg Laurie,

PO Box 4000, Riverside, CA 92514.

 Posted by at 10:08 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)