ต.ค. 212010
 

“บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า” (มัทธิว 5:8)

ผมจะบอกคุณว่า คุณจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าได้อย่างไร

ใจให้บริสุทธิ์สิครับ แล้วคุณจะเห็นพระเจ้าด้วยสายตาแห่งความเชื่อ

เข้าใจหรือไม่ พระเยซูไม่ได้ตรัสถึงเรื่องทางกายภาพของคุณ ถ้าคุณมีหัวใจฝ่ายวิญญาณที่ถูกต้อง แล้วคุณจะเห็นด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณ ฮีบรู 11:27 กล่าวว่า โมเสส “… เพราะท่านมั่นใจประหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตา…”

…ในสถานการณ์ต่างๆ

…ในธรรมชาติ

…ในใบหน้าของคู่สมรส ของลูกๆ และหลานๆ

คุณจะเห็นพระองค์ในพระวจนะ พระเจ้าจะเป็นดังแสงกระจ่าง สว่างจนเห็นเป็นจริง ปรากฎแก่ตาคุณ

ใช้สายตาความเชื่อของคุณวันนี้ และมองหาพระเจ้าผู้ทรงเนรมิตสร้าง พระเจ้าผู้ทรงผดุงชีวิตไว้ บางทีสีสันบนดอกไม้ บนใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง คุณเห็นพระหัตถ์ของพระองค์มั้ยครับ?

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • · เราจะเห็นพระเจ้าชัดมากขึ้นในความสวยงามของธรรมชาติ ในพระวจนะ ในพี่น้องคริสเตียน  และเห็นชัดที่สุดในท่ามกลางความทุกข์โศกเศร้า
  • · ช่วยกันอธิษฐานเผื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม เจ้าหน้าที่ที่ไปให้ความช่วยเหลือ และถ้าพวกเราสามารถหยิบยื่นความช่วยเหลือในด้านใดได้ รีบลงมือเลยค่ะ – ขอพระเจ้าอวยพร

 Posted by at 9:13 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.