ต.ค. 222010
 

“น้ำพระทัยของพระเจ้าจะไม่นำคุณไปในที่ๆ พระคุณของพระองค์ไม่อาจปกป้องคุ้มครองคุณ”

(The will of God will never lead you where the grace of God can not keep you.)

พระวจนะของพระเจ้าบอกเราว่า ไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้น โดยที่พระเจ้าผู้ทรงสัพพัญญูมองไม่เห็น!

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ พระเนตรของพระองค์จะทรงเฝ้าดูพวกเขาอยู่ตลอดเวลา และพร้อมประทานพระเมตตาคุณให้ในทุกยามที่ต้องการ

“ดูเถิด พระเนตรของพระเจ้าอยู่เหนือผู้ที่ยำเกรงพระองค์ เหนือผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์” (สดุดี 33:18)

หากเราเชื่อฟังและติดตามพระเจ้าด้วยใจจริงพระองค์จะสำแดงพระองค์ให้เราประจักษ์ในทุกช่วงจังหวะชีวิต!

พระองค์อาจไม่ปรากฎให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลา แต่คุณมั่นใจได้เลยว่า พระองค์ทรงสถิตอยู่กับคุณอยู่ทุกเวลา!

พระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้เรา “เชื่อ” เมื่อ “เห็น”! แต่ทรงปรารถนาจะสอนเราให้ “เชื่อ” พระองค์

แม้แต่ในยามที่มอง “ไม่เห็น”! เพราะการที่เห็นแล้วจึงเชื่อนั้น ไม่ใช่ความเชื่อที่แท้จริง!

พระเยซูเคยตรัสกับโธมัส ว่า…

“เพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อหรือ ผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข!” (ยน.20:29)

ตามทัศนคติของโลก  เราต้อง “เห็นก่อนแล้วจึงจะเชื่อ”

แต่สำหรับพระเจ้าพระองค์ตรัสว่า “จงเชื่อก่อนแล้วจะเห็น!”

หากเราไม่เชื่อวางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริง เราจะมองไม่เห็นพระเจ้า หรือพระคุณของพระองค์!

แต่หากเราเชื่อวางใจในพระองค์อย่างไม่สงสัยเลยเราจะมีใจที่บริสุทธิ์มากขึ้น และเราจะเป็นพระองค์ด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณ! ดังที่พระธรรมฮีบรูเขียนไว้ว่า…

“…จงอุตส่าห์ ที่จะได้ใจบริสุทธิ์ ซึ่งถ้าใจไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่มีผู้ใดได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย” (ฮบ.12:14)

ขอให้เรายึดความเชื่อและพระคุณของพระเจ้าไว้เสมอ

อย่าให้เรามองข้าม เพิกเฉย หรือดูหมิ่นพระคุณของพระเจ้า

เพราะการกระทำเช่นนั้นจะนำปัญหามาสู่ชีวิตของเรา

ดังนั้น จงระลึกถึงคำเตือนของผู้เขียนพระธรรมฮีบรูที่ว่า

“จงระวังให้ดีอย่างให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้า และอย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมา ทำความยุ่งยากให้ ซึ่งจะเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไป (ฮบ.12:15)

ด้วยเหตุนี้ ขอให้เราแน่ใจว่า  หากพระเจ้าทรงนำชีวิตของเรา  ไม่ว่าพระองค์จะทรงนำเราไปทิศทางใดหรือให้ไปทำอะไรที่ไหน ก็อย่าให้เราวิตกกังวลหรือกลัวจนเกินไป

ขอให้เรามั่นใจว่าหากพระองค์ทรงนำเราให้ไป ณ ที่แห่งนั่น หรือให้ทำสิ่งนั้น พระองค์จะทรงจัดเตรียม “พระคุณ” ที่พร้อมสำหรับช่วยเหลือเราในยามที่ต้องการอยู่ตลอดเวลา!

แท้จริงแล้ว ทุก ๆ ที่ ที่เราอยู่  พระเจ้าทรงประทับกับเรา ณ ที่นั่นแล้ว

ดังนั้นในย่างก้าวหรือทุกหลักกิโลเมตรของชีวิตของเรา เราควรมีแท่นบูชาและที่ประทับของพระเจ้าอยู่ตรงนั้นเสมอ

ในยามใดที่เราขาดกำลัง ขาดแรงจูงใจ หรือขาดปัจจัยใด ๆ ที่จำเป็น ก็ขอให้เราก้าวเข้าไปยังพระที่นั่งแห่งพระคุณของพระองค์เพื่อขอรับพระคุณได้ในทันที

ดังที่พระธรรมฮีบรู ยืนยันไว้ว่า  …

ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลาย จงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ” (ฮีบรู 4:16)

หากเรากระทำเช่นนั้น เราไม่สูญเสียความสงบสันติในจิตใจของเราแม้แต่เสี้ยววินาทีหนึ่งเลย  เพราะว่า เราจะสามารถเผชิญกับทุกวิกฤตการณ์และฟันฝ่าไปได้เสมอด้วย “พระคุณของพระเจ้า” ที่มีพร้อมอยู่เสมอสำหรับเรา

คุณเชื่อเช่นนี้ไหม?

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

Twitter.com/thongchaibsc

 Posted by at 9:13 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.