พ.ย. 072010
 

“พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า “เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น” แล้วพระองค์ตรัสว่า “ไปบอกชนชาติอิสราเอลว่า ‘พระองค์ผู้ทรงพระนามว่าเราเป็น ทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย'” (อพยพ3:14)

คุณเคยสังเกตุหรือไม่ว่าพระเจ้าทรงเลือกตรัสถึงพระองค์ในประโยคที่ยังไม่สมบูรณ์? คนทั่วไปส่วนใหญ่จะพูดเต็มประโยค – “ฉันเป็น…(บางสิ่ง)” แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราไม่เป็นเช่นนั้น พระองค์ทรงตั้งพระทัยที่จะปล่อยให้เป็นเช่นนั้น

“เราเป็น” — นั่นคือพระองค์

คุณหิวหรือ? พระองค์ทรงเป็นอาหาร

คุณอยู่ในความมืดหรือ? พระองค์ทรงเป็นความสว่าง

คุณกำลังแสวงหาหรือ? พระองค์ทรงเป็นความจริง

คุณกำลังหลงทางหรือ? พระองค์ทรงเป็นทางนั้น

คุณกำลังขาดแคลนหรือ? พระองค์ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงของคุณ

คุณกำลังมองหาความช่วยเหลือจากพระองค์อยู่หรือเปล่า? วางใจในพระองค์ และพระองค์จะมาพบคุณ

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • พระเจ้าทรงเป็น…ทุกสิ่งที่เราแสวงหาเพื่อจะได้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์
  • พระองค์ทรงเป็นคำตอบสำหรับทุกสิ่งในชีวิตคุณหรือไม่?  ถ้าไม่แน่ใจลองถามตัวเองดูค่ะ – ขอพระเจ้าอวยพร

 Posted by at 10:27 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)