ปีใหม่นี้จะใส่อะไรเข้าไป?

“สิ่งที่ปีใหม่นำมาสู่เราส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรานำเข้าสู่ปีใหม่”

(What the New Year brings us will depend a great deal on what we bring to the New Year.)

วันนี้ผมขอนำข้อคิดเกี่ยวกับปีใหม่มาชวนคบคิด

คนเรามักจะคาดหวังแบบลมๆ แล้งๆ ว่า  เมื่อวันปีใหม่มาถึง ชีวิตของเราน่าจะดีขึ้น หรือมีความสุขมากขึ้นอย่างอัตโนมัติ  ทั้งๆ ที่เราก็รู้ว่า ความเป็นจริงของชีวิตไม่ได้เป็นเช่นนั้น!

ก็ไม่แตกต่างจากคนที่คิดจะแต่งงาน โดยคาดหวังว่าหากเขาได้แต่งงาน นับจากวันแต่งงานเป็นต้นไป เขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้น และมีความสุขมากขึ้นโดยอัตโนมัติ  แต่ในความเป็นจริง ชีวิตสมรสหรือชีวิตคู่ไม่ได้เป็นอย่างนั้น!

“ความสุข” ไม่ได้รออยู่พร้อมในวันปีใหม่หรือในวันแต่งงาน

วันก็คือวัน ปีก็คือปี มันมีแต่ “ความสามารถจุ” ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า เราจะบรรจุอะไรลงไปในวัน เดือน ปี เหล่านั้น?

ใช่ครับ ใน “วัน” เหล่านั้นมีแต่ “ความว่างเปล่า” ที่รอให้เราเติมเต็มลงไปใน “พื้นที่” ที่มีอยู่ เราอาจบรรจุความทุกข์ความขมขื่นลงไป หรือบรรจุความสุข ความยินดีลงไปก็ได้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวของเราเอง!

หากเราต้องการให้วันคืนต่าง ๆ ในชีวิตของเรามีความสุข เราสามารถกระทำได้ 2 แนวทาง ดังนี้

1) แนวทางที่หนึ่ง เราต้องตั้ง “ระบบแปลงทัศนคติ” หรือ “บ่อบำบัดของเสียทางอารมณ์และความคิด” ขึ้นมาเพื่อรับมือกับ “มลภาวะทางอารมณ์หรือมลพิษทางความคิด” ที่เข้ามากระทบชีวิตของเรา! ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า  “การรู้จักมองโลกในแง่ดี หรือในแง่บวก” นั่นคือ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา นับจากวันนี้ไปเราจะนำสิ่งเหล่านั้นเข้าสู่ระบบบำบัดของเรา …หากสิ่งที่เกิดกับเราเป็นสิ่งดีที่น่ายินดี และให้ความสุข เราก็จะแยกเก็บไว้ในคลังใจของเรา แต่หากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเป็นสิ่งไม่ดี หรือน่าเศร้าเสียใจก็ให้เรานำเข้า “บ่อบำบัดของเสียทางอารมณ์หรือความคิด” ที่เตรียมไว้ในทันที แล้วให้มลพิษเหล่านั้นได้รับการบำบัดให้กลายเป็น “ความสุข” และ “ความยินดี” ที่ใสบริสุทธิ์แทน!

สำหรับคนที่รู้จักและเชื่อในพระเจ้า “บ่อบำบัด” ที่ว่านั้นคือ การมีทัศนคติอย่างที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงมี

ท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์” (ฟิลิปปี 2:5)

คำว่า “น้ำใจ” ในข้อนี้หมายถึง “ความคิด” หรือ “ทัศนคติ”!  แล้วองค์พระเยซูคริสต์ทรงมีความคิดหรือทัศนคติอย่างไร?

พระองค์มีทัศนคติที่ไม่ติดยึด พระองค์ทรงพร้อมสละทุกอย่างเพื่อกระทำตามพระทัยของพระเจ้าไม่ว่าจะต้องจ่ายราคาแพงมากขนาดไหน รวมทั้งการตาย!

ด้วยเหตุนี้เอง พระองค์จึงทรงรับมือได้กับทุกสถานการณ์ที่เผชิญ!

อัครทูตเปาโลก็เรียนรู้จักเคล็ดลับนี้ ท่านจึงกำชับให้เรามีความยินดีในทุกสถานการณ์ของชีวิตเช่นกัน แม้แต่ในยามที่ท่านถูกคุมขังอย่างไม่เป็นธรรมอยู่ในคุก ท่านยังย้ำกับคนนอกคุกว่า …

“จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่า จงชื่นชมยินดีเถิด” (ฟิลิปปี4:4)

เราจึงสามารถมีความสุขความยินดีอย่างนั้นได้เช่นกันหากเรามีทัศนคติเช่นนั้นเช่นกัน!

“ความสุข” ของเราจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกใด ๆ ในชีวิต เพราะเป็น “ความสุขแท้” ที่เกิดมาจากการรู้จักพระคริสต์ คิดอย่างพระคริสต์และประสงค์จะได้รับใช้กระทำตามพระทัยของพระองค์  ดังนั้น ไม่ว่า “ปีใหม่” ของเราหรือ “ชีวิตครอบครัว” ของเราจะเป็นอย่างไร?  เราสามารถมองดูและรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นได้โดยอาศัย “ทัศนะ” และ “กำลัง” ที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์

“ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” (ฟิลิปปี 4:13)

นั่นคือ ช่องทางที่ 1 ที่จะทำให้เรามีความสุขในปีใหม่นี้

2) แนวทางที่สอง เราต้อง “สร้างความสุข” หรือ บรรจง “เลือกนำความสุข” เข้าสู่ปีใหม่หรือครอบครัวหรือจิตใจของเรา!

นั่นคือ นับจากวันนี้ไปเราต้องเป็นเหมือนนักประดิษฐ์ หรือนักสร้างผู้ยิ่งใหญ่ที่ออกแบบในการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่สอดคล้องกับพระทัยของพระเจ้า เราต้องเป็นดุจนักธุรกิจที่รู้จักเลือกเฉพาะ “กิจการ” ที่นำความสุขมาสู่ตัวของเรา หรือเป็นดุจ “พ่อค้า” ที่รู้จักเลือกสินค้าที่ทำให้เรามีความสุข ความเจริญมาสู่อาชีพของเรา

เราต้องเป็นคนที่รู้จักคิดใคร่ครวญและคัดสรรแต่สิ่งที่นำเอาความสุข ความยินดีจากพระเจ้ามาสู่ชีวิตของเรา และคนรอบข้างตัวของเรา ดังคำแนะนำของอาจารย์เปาโลที่ว่า…

“ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ในที่สุดนี้ขอจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่จริง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ยุติธรรม สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่ทรงคุณ คือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศ สิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ครวญดู จงกระทำทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้และได้รับไว้ ได้ยิน และได้เห็นในข้าพเจ้าแล้ว และพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิตกับท่าน(ฟิลิปปี 4:8-9)

นอกจากนี้ เรายังควรรู้จักอธิษฐานขอสิ่งดี ๆ จากพระเจ้า และเชื่อวางใจว่าพระองค์จะประทานสิ่งที่นำความสุขเหล่านั้นให้แก่เรา

“อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจ และความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์(ฟิลิปปี 4:6-7)

บัดนี้ คุณผู้อ่านคงทราบแล้วใช่ไหมครับว่า  คุณผู้อ่านจะทำให้เกิด “ความสุข” ขึ้นในปีใหม่และในชีวิตขอคุณ ผู้อ่านได้อย่างไร?

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

Twitter.com/thongchaibsc

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.