ม.ค. 132011
 

ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะรักษาพระธรรมของพระองค์ไว้ และปฏิบัติด้วยสุดใจของข้าพระองค์ (สดุดี 119:34)

องค์พระผู้เป็นเจ้าชอบธรรมหรือไม่?  ใช่ แล้วพระองค์ทรงสำแดงความชอบธรรมของพระองค์อย่างไร? สำแดงจากความเชื่อไปสู่ความเชื่อ พระเจ้าประทานความจริงแก่คุณ คุณเชื่อในความจริงนั้น และพระองค์ทรงประทานความจริงเพิ่มให้อีก ยิ่งคุณเชื่อฟังความสว่างมากเท่าไหร่ คุณก็จะได้รับความสว่างเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

สาเหตุที่ทำไมพวกเราบางคนไม่เข้าใจพระคัมภีร์อย่างที่ควร เพราะเราไม่ได้ดำเนินชีวิตไปตามความสว่างที่พระเจ้าประทานให้

ถ้าคุณต้องการเข้าใจพระคัมภีร์ในตอนที่คุณยังไม่เข้าใจ ให้เริ่มจากเชื่อฟังทำตามในส่วนที่เข้าใจก่อน แล้วคุณจะค่อยๆเริ่มเข้าใจในส่วนที่ยังไม่เข้าใจนั้น – เข้าใจมั้ยครับ?

ทูลขอความเชื่อจากพระเจ้าให้เปิดเผยความจริงที่ยังซ่อนอยู่ในพระวจนะ ที่ยากเกินกว่าที่คุณจะเข้าใจในตอนนี้

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หัวใจสำคัญของการเข้าใจน้ำพระทัยคือเชื่อฟังพระวจนะและทำตาม “อย่างเด็กๆ” ก่อน แล้วพระเจ้าจะเสริมสร้างเพิ่มพูนความเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆจนโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ
  • ที่สำคัญควรเข้าศึกษาพระวจนะ เพื่อจะเข้าใจได้อย่างถูกต้อง เข้าชั้นเรียนตามที่แต่ละคริสตจักรจัดเไว้ให้สมาชิกค่ะ – ขอพระเจ้าอวยพร
 Posted by at 6:56 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)