ก.พ. 102011
 

ครั้นเวลาเย็นแล้วพวกสาวกมาทูลพระองค์ว่า “ที่นี่กันดารอาหารนัก และบัดนี้ก็เย็นลงมากแล้ว ขอพระองค์ทรงให้ประชาชนไปเสียเถิด เพื่อเขาจะได้ไปซื้ออาหารรับประทานตามหมู่บ้าน” ฝ่ายพระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่า “เขาไม่จำเป็นต้องไปจากที่นี่ พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด” พวกสาวกจึงทูลพระองค์ว่า “ที่นี่พวกข้าพระองค์มีแต่ขนมปังเพียงห้าก้อนกับปลาสองตัวเท่านั้น” พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “เอาอาหารนั้นมาให้เราเถิด” แล้วพระองค์ทรงสั่งให้คนเหล่านั้นนั่งลงที่หญ้า เมื่อทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นแล้ว ก็แหงนพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์ ถวายคำสาธุการ และหักส่งให้เหล่าสาวก เหล่าสาวกก็แจกให้คนทั้งปวง เขาได้กินอิ่มทุกคน ส่วนเศษอาหารที่ยังเหลือนั้น  เขาเก็บไว้ได้ถึงสิบสองกระบุงเต็ม (มัทธิว 14:15-20)

คำถามหนึ่งที่ผมมักได้ยินบ่อยๆเมื่อคุยกันเรื่องพระเยซูเลี้ยงคน 5000 ว่าทำไมจึงมีอาหารเหลือ 12 กระบุงเต็ม มีหลายแนวความคิดในเรื่องนี้ เลข 12 เป็นเลขที่คุ้นเคย เห็นกันบ่อยในพระคัมภีร์ – 12 เผ่าของอิสราเอล สาวก 12 คนของพระเยซู ทั้งสองกรณีสามารถอธิบายได้ว่าทำไมจึงมีอาหารเหลือ 12 กระบุง

แต่ผมเชื่อจริงๆว่าอาหาร 12 กระบุงนั้นเหลือไว้ให้สาวกทั้ง 12 คนของพระเยซูที่อยู่ที่นั่นแต่ละคน จะเห็นได้ว่าผู้ใดก็ตามที่ปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า จะชื่นชมในการจัดเตรียมอย่างล้นเหลือจากพระองค์

เราไม่จำเป็นต้องออกมาเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาเพื่อจะได้รับพระพรที่มาพร้อมกับการรับใช้ บำเหน็จมีพอเสมอสำหรับคนที่ยอมอุทิศตนให้แก่การงานของแผ่นดินสวรรค์

คุณทราบหรือไม่ว่าใครได้ประโยชน์มากที่สุดจากคำเทศนาของผม? ตัวผมเองครับ และที่ทำให้ผมมีความสุขมากคือการใช้เวลาไปมากที่สุดเพื่อการนี้  คงไม่ต้องสงสัยว่าหนทางดีที่สุดที่จะเติบโตในองค์พระเยซูคริสต์คือการปรนนิบัติพระองค์ และมอบถวายตัวเราให้เป็นไปตามพระประสงค์

ถ้าคุณต้องการความรัก คุณต้องให้ความรัก ถ้าคุณต้องการมีเพื่อน คุณต้องทำตัวเป็นเพื่อนกับใครสักคน และเมื่อผู้รับใช้ช่วยกันทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้า พวกเขาก็จะได้รับพระพรอันล้นเหลือร่วมกันครับ

ปรนนิบัติพระเจ้าด้วยชีวิตคุณ และคุณจะปิติในพระพรที่มาพร้อมกับการเชื่อฟังอย่างสัตย์ซื่อ

โดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministries: www.powerpoint.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • · อย่าลืมอธิษฐานเผื่อความขัดแย้งที่ยังรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชายแดนไทย-เขมร และความขัดแย้งกันเองภายในประเทศ – ขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ
 Posted by at 6:14 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)