สารจากศบ. 29 พฤษภาคม 2011

29 พฤษภาคม 2011

สวัสดีครับ CJ และญาติมิตร

ดีใจที่อาทิตย์ที่แล้วมี 2 ท่านประกาศตัวรับเชื่อคือ คุณ วิชิต และ คุณ องุ่น และมี 8 ท่านรับบัพติศมาคือ

1. คุณจูน  2.  คุณเปิ้ล  3. คุณปาล์ม  4. คุณกล้วย  5. คุณโย   6. คุณเอ  7. คุณตุ๊ก  8. คุณเอ้

บัพติศมารุ่นต่อไปคือ รุ่น 2 กำหนดไว้ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2011 (รุ่น 1 มี  9 คน วันที่ 6 มีนาคม ) (รุ่น 1.5 มี 8 คน วันที่ 22 กรกฎาคม)

วันพฤหัสที่ผ่านมาขอบคุณพระเจ้ามีผู้มาเรียนพระคัมภีร์อุ่นหนาฝาคั่งมากขึ้น เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ 5-6 ปีแล้ว จำนวนผู้มาเรียนพระคัมภีร์ไม่ตกลงและมีแนวโน้มจะมากขึ้น ผู้ที่มาเรียนก็ได้ฟังคำพยานหนุนใจ ได้ร้องเพลง – อธิษฐานร่วมกัน ได้รับบทเรียนดี ๆ จากพระวจนะของพระเจ้า มีความสุขใจและเติบโตขึ้นโดยถ้วนหน้า!

ขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักร CJ ของเราต้อนรับคนทุกชนชั้น ทุกฐานะ ทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าคุณจะจน รวย พิการหรือสมบูรณ์ ดับมาแล้วหรือกำลังดัง ทุกคนเท่าเทียมกันในคริสตจักร CJ แห่งนี้  ดังนั้น อย่าให้ผู้ใดเข้าใจไปว่า คริสตจักร CJ เป็นคริสตจักรเฉพาะ ดารา นักร้อง หรือคนรวย (แม้ว่าจะมีบุคคลประเภทดังที่กล่าวอยู่ในคริสตจักรก็ตาม!)

แม้ผมจะเอ่ยชื่อเอ่ยนามคนบางคนที่เด่นหรือเก่งในหลาย ๆ ครั้ง นั่นเป็นเพราะว่าคนเหล่านั้นเป็นบุคคลสาธารณะที่คนรู้จักดีอยู่แล้ว แต่นั่นมิได้หมายความว่า ผมมองข้ามคนที่ไม่เด่น ไม่ดัง  ตรงกันข้าม เวลาและพลัง งานที่ผมใช้ไปในแต่ละสัปดาห์ ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปเพื่อให้คำปรึกษา  สอน และช่วยเหลือบรรดาสมาชิกหรือบุคคลที่ไม่ได้เด่นดังมาก กว่าสมาชิกที่เด่นดัง (ที่ผมเองก็ให้คำปรึกษาช่วยเหลือด้วยเช่นกัน) ดังนั้น หากมีผู้ใดกล่าววิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องดังกล่าว  ขอกรุณาได้รับความเข้าใจที่ถูกต้อง และใช้เวลาที่มีอยู่ใส่ใจในการช่วยกันต้อนรับ  เลี้ยงดู เอาใจใส่สมาชิกและบุคคลที่กำลังสนใจในข่าวประเสริฐให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่จะดีกว่า!

เราทุกคนที่เปิดตาเปิดใจของเราด้วยใจเป็นธรรม เราจะเห็นพระเจ้าทรงอวยพระพร CJ แห่งนี้อย่างเห็นได้ชัด ที่มีผู้ต้อนรับพระคริสต์แทบทุกอาทิตย์  เราปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่า CJ ไม่ได้เป็นผู้เลือกสมาชิก  แต่สมาชิกต่าง หากเป็นผู้เลือก CJ และ CJ ไม่เคยปฏิเสธที่จะรับผู้ใดที่จริงใจจะติดตามพระคริสต์ให้เป็นส่วนหนึ่งของ CJ ไม่ว่าเขาจะมาจากภูมิหลังหรือฐานะใดก็ตาม!

อย่างไรก็ตาม จากข้อเท็จจริง  CJ ได้กลายเป็นคริสตจักรลักษณะพิเศษที่มีสมาชิกเป็นคนชั้น “กลาง – บน” มากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากคริสตจักรโดยทั่วไปที่มีสมาชิกแบบ “กลาง – ล่าง” หรือ “ล่าง – ล่าง” คริสตจักร CJ ของเราไม่ได้กำหนดประเภทสมาชิก  ทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับการทรงนำของพระเจ้าและการเลือกอย่างเสรีของแต่ละบุคคล และ CJ ไม่เคยดูถูกใครเพียงเพราะภูมิหลัง หรือ ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมของพวกเขาแต่ละคน  แม้แต่คนที่มีปัญหาป่วยทางจิต ทางใจ  ทางกาย หรือหนี้สินล้นพ้นตัว  มีปัญหาบ้านแตก  ตกงาน หรืออารมณ์แปรปรวน ที่ CJ ก็ยินดีต้อนรับทุกคน ขอเพียงให้ใจของบุคคลเหล่านี้แสวงหาพระเจ้าด้วยใจจริง!

และแม้จะเป็นคริสตจักรของคนชั้นกลาง – บน แต่ทุกคนที่อยู่ในคริสตจักร CJ นี้จำนวนไม่น้อยที่ยากจนหรือมีปัญหาทางเศรษฐกิจต่างก็สัมผัสได้ถึงความรัก ความห่วงใย และความถ่อมใจของสมาชิกที่อยู่ในฐานะความเป็น อยู่ที่ดีกว่า โดยไม่มีเรื่องชนชั้นหรือฐานะมาเป็นอุปสรรคขวางกั้นสามัคคีธรรมระหว่างกัน

วันนี้ผมเปิดใจพูดในเรื่องนี้ ก็เพื่อขอให้นับจากนี้เป็นต้นไป ข้อข้องใจต่าง ๆ จะหมดไป และให้ CJ ของเราเป็น คริสตจักรแห่งความรัก ความห่วงใย สนับสนุนซึ่งกันและกันด้วยการกระทำอย่างถ่อมใจเสียสละของพวกเขาทุกคน

ขอให้คำพูดของเราทุกคนจากนี้ไปล้วนเป็นคำหนุนใจ ให้กำลังใจ และสร้างสรรค์ชีวิตและกิจการของแผ่นดินของพระเจ้าผ่าน CJ ให้จำเริญรุ่งเรืองมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป!

วันนี้อย่าลืมอธิษฐานเผื่อ สมาชิก CJ หมายเลข  181-184  คือ

181.  คุณ คริสโตเฟอร์   จงสถิตย์วัฒนา  (คริส) 182.  คุณหยดพลอย  อนันนตชัย (ฝน)   183. คุณวันเฉลิม

ประดิษฐ์   (เบียร์เล็ก)  184. คุณผานิตา   ผาตินาวิน  (ออย)  ในหัวข้อต่อไปนี้

1) สุขภาพกาย จิตและวิญญาณที่แข็งแรง สมบูรณ์

2) คำพูดและชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นพร และเป็นพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้า และนำหลายคนให้ สนใจหรือมาหาพระคริสต์ (หรือนำตัวเองกลับมาหาพระคริสต์ หากว่าห่างหายไป)

3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอย่างพอเพียง เช่น ทรัพย์อื่นๆ เงินทองและการงานอาชีพ

4) สติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ และพร้อมให้อภัยด้วยความรักอย่างเหลือล้น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษา  การทำงาน การรับใช้และความสัมพันธ์กับคนอื่น และในการแก้ไขปัญหาที่เผชิญ  ฯลฯ

5) กระตือรือร้น ในการศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน การมีส่วนร่วมในชีวิตและสามัคคีธรรมกับพี่น้องอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในวาระโอกาสต่าง ๆ อย่างเช่น ในกลุ่มแคร์หรือกิจกรรมต่างๆ ของ    คริสตจักร อย่างเช่นเคย

6) มีความตั้งใจ ความพยายาม และความสม่ำเสมอ ในการมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร โดยให้ พระ องค์ทรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตอย่างแท้จริ

7) มีความเสียสละ ทุ่มเท ในการมีส่วนร่วมในการรับใช้และในพันธกิจต่าง ๆ ของคริสตจักร ทั้งโดยการถวายทรัพย์  แรงงาน  สติปัญญา ความสามารถ หรือเวลา ฯล

8) มีชีวิตสำแดงพระคริสต์เป็นแบบอย่างให้ทุกคนทำตาม!

ด้วยรักจากใจ

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  ศิษยาภิบาล (ในนามของคณะผู้อภิบาล)

ประกาศ!

1. วันพฤหัส(2มิย) นี้ชั้นเรียนพระคัมภีร์มาระโก อ.วรรณ จะสอนแทนผม (และขออธิษฐานเผื่อผมที่ต้องไปประชุมที่มองโกเลีย วันที่ 1-4 มิย. นี้) และผมจะสอนพระคัมภีร์วันพฤหัสที่ 9 มิย. เหมือนเดิม

2. ค่าย CJ “To Serve” ณ  Resort สักภูเดือน เขาใหญ่ นครราชสีมา วันที่ 22-24 ก.ค. 2011 นี้ ขอทุกท่าน เตรียมเงิน และเตรียมเวลาสมัครได้แล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • บัตรจอดรถ บ.ยอห์นสัน มีจำนวนจำกัด ใครที่ได้ไปแล้ว กรุณาเก็บรักษาให้ดีๆ ไม่มีใหม่ให้ค่ะ
  • หลังชั้นเรียนรวีตอนเช้า กรุณานำเก้าอี้สีขาวๆขึ้นมาที่ห้องนมัสการด้วยค่ะ ตอนนี้มีผู้มาร่วมนมัสการเพิ่มขึ้น ที่นั่งไม่พอค่ะ
  • ช่วยกันดูแลความสะอาดในห้องนมัสการ ห้องน้ำ และบริเวณโดยรอบคริสตจักรค่ะ

หัวข้ออธิษฐาน

  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
  • ค่ายคริสตจักร – การเตรียมงาน / ทีมทำงาน / วิทยากรณ์ค่าย และโปรแกรม
  • คริสตจักรเด็ก – ทีมคุณครูวี และกลุ่มยุวชนไปแข่งขันพระคัมภีร์
  • ทีมอภิบาล / ทีมนมัสการ / ทีมปฏิคม / ทีมการเงิน / กลุ่มอนุชน และครูรวี
  • ประเทศไทย –  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / ภัยธรรมชาติ / สถานการณ์การเมือง / ยาเสพย์ติด / การพนัน  และศีลธรรมเสื่อม
  • ทั่วโลก – ภัยธรรมชาติ / ภัยก่อการร้าย / โรคระบาด และปัญหาเศรษฐกิจ

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.