สารจาก ศบ. 12 มิถุนายน 2011

12 มิถุนายน 2011

สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน

ในนามของศิษยาภิบาล และคณะผู้อภิบาล คจ.แห่งความสุข (CJ) ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี!

ดีใจที่อาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้ต้อนรับพระคริสต์ 2 ท่าน คือ คุณเล็ก และ คุณหนิง และดีใจที่มีผู้สมัครไปค่าย CJ แล้ว 6 คน 1 ครอบครัว โดยมีผู้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วดังนี้ –  คุณกายชาติ คุณวิกรม คุณโบ+คิด คุณแอน คุณโดม และครอบครัวเฮียใช้

ดีใจเช่นกันที่ในวันพฤหัสที่ผ่านมา แม้รถติด ฝนตก แต่ก็มีพี่น้องมาเรียนพระคัมภีร์กันมากหน้าหลายตามากพอสมควร   หวังว่าพฤหัสหน้าจะมากันเต็มทั้งคริสตจักร!

ขออธิษฐานเผื่อเป็นพิเศษ สำหรับการที่ CJ ไปจัดรายการสัปดาห์พัฒนาจิตวิญญาณของนักเรียนมัธยม 6 ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยทั้งสัปดาห์ 13-17 มิย. ศกนี้ (จันทร์ – ศุกร์ ) ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป

วันนี้ขออธิษฐานเผื่อ สมาชิก CJ หมายเลข  189-192  คือ

189. คุณโสภิตา  พันธุ์นิล(พลอย)190. คุณพุฒิพันธ์  พรเลิศ   (ใบตาล)

191. คุณปาลิดา  มนูญวงศ์  (ตอย) 192. คุณไพบูลย์  วรพงศ์พิสุทธิ  (ไช้) ในหัวข้อต่อไปนี้

1) สุขภาพกาย จิตและวิญญาณที่แข็งแรง สมบูรณ์

2) คำพูดและชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นพร และเป็นพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้า และนำหลายคนให้ สนใจหรือมา หาพระคริสต์ (หรือนำตัวเองกลับมาหาพระคริสต์ หากว่าห่างหายไป)

3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอย่างพอเพียง เช่น ทรัพย์อื่นๆ เงินทองและการงานอาชีพ

4) สติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ และพร้อมให้อภัยด้วยความรักอย่างเหลือล้น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการ ศึกษา  การทำงาน การรับใช้และความสัมพันธ์กับคนอื่น และในการแก้ไขปัญหาที่เผชิญ  ฯลฯ

5) กระตือรือร้นในการศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน การมีส่วนร่วมในชีวิตและสามัคคีธรรมกับพี่น้อง   อย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในวาระโอกาสต่าง ๆ อย่างเช่น ในกลุ่มแคร์หรือกิจกรรมต่างๆ ของคริสตจักรอย่าง เช่นเคย

6) มีความตั้งใจ ความพยายาม และความสม่ำเสมอ ในการมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร โดยให้พระองค์ทรง เป็นที่หนึ่งในชีวิตอย่างแท้จริง

7) มีความเสียสละ ทุ่มเท ในการมีส่วนร่วมในการรับใช้และในพันธกิจต่าง ๆ ของคริสตจักร ทั้งโดยการถวายทรัพย์  แรงงาน  สติปัญญา ความสามารถ หรือเวลา ฯลฯ

8)  มีความเจริญเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณ ทั้งความรู้ ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า และในการรับใช้!

ในท้ายนี้ผมมีเรื่องวิงวอนขอความร่วมมือจากพี่น้องทุกท่านดังนี้

1.เรื่องการแต่งกาย –ด้วยว่าพระเจ้าสอนเราให้นมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริง

1.1) ในฝ่ายจิตวิญญาณ เราสามารถแต่งกายอย่างไรก็ได้หรือแม้แต่ไม่แต่งอะไรเลย เราก็สามารถนมัสการพระเจ้า เป็นส่วนตัวได้

1.2) ในฝ่ายความจริง ก็คือ เมื่อเรานมัสการพระเจ้าร่วมกับพี่น้อง เราต้องมีความจริงใจที่จะกระทำตามคำเตือน สติแห่งความจริงตามพระคัมภีร์อย่างน้อย 2 ประการ

ก. การแต่งกายของเราเป็นการแสดงออกถึงการเคารพให้เกียรติต่อบุคคลหรือสถานที่

ตัวอย่าง –เมื่อเราไปทำงาน เราแต่งตัวให้เหมาะสมกับการไปทำงาน  ให้เกียรติที่ทำงาน

ตัวอย่าง –เมื่อเราไปเข้าหา/เข้าพบ/เข้าเฝ้า ผู้ใหญ่ (หรือผู้มีตำแหน่งสูง) เราแต่งตัวให้เหมาะ และให้เกียรติบุคคลที่เราเข้าพบ การมาคริสตจักร คือการมาเข้าเฝ้าพระเจ้าผู้สูงสุด เราจึงควรจะแต่งกายให้เกียรติแด่พระเจ้า และคริสตจักร!

ข. การแต่งกายของเราเป็นการให้เกียรติแก่คนที่ร่วมใช้สถานที่หรือร่วมกิจกรรมด้วยกัน

-แม้เราจะมีเสรีภาพ แต่ต้องไม่ใช้เสรีภาพนั้นปล่อยตัวไปตามเนื้อหนัง และไม่ทำให้ผู้อื่นสะดุด อาจมีพี่น้องหลายท่านที่ไม่คุ้นเคย หรือมีจิตสำนึกที่แตกต่างจากของเรา เราจึงควรให้เกียรติแก่พวกเขาด้วยการไม่เป็นเหตุให้จิตใจของพวกเขาไม่สงบ  เพราะเสรีภาพแห่งอัตตาของเรา  อ.เปาโลกล่าวว่า หากสิ่งใดที่แม้ว่าท่านมีเสรีภาพที่จะทำและท่านชอบทำ แต่หากพี่น้องไม่สบายใจในสิ่งเหล่านั้น ท่านยินดีไม่ทำ เพราะท่านรักคนเหล่านั้นมากพอที่จะสละสิทธิ์หรือเสรีภาพในการทำตามใจของท่าน

ดังนั้น ผมจึงวิงวอนมา ณ ที่นี้ ขอให้ทุกท่านแต่งกายมานมัสการพระเจ้าด้วยชุดเสื้อผ้าที่สุภาพ (ไม่จำ เป็นต้องสวยเลิศเลอ หรือแพง) แต่หากจำเป็นที่ต้องมาในชุดเสื้อผ้าที่สั้นหรือล่อแหลม ขอกรุณามีผ้าคลุมปิดทับด้วยจะขอบคุณยิ่ง!

2. เรื่องการพูดจา – ขอทุกท่านที่มาคริสตจักร จะมีแต่ถ้อยคำที่สุภาพเป็นมิตร ที่หนุนใจ ไม่หยาบคายหรือกล่าว คำพูดอันก่อเกิดความรู้สึกระคายเคืองใจแก่ผู้รับฟัง ทั้งต่อหน้าและลับหลัง!

3. เรื่องการยืมเงินและการหาผลประโยชน์ -ขอประกาศย้ำอีกครั้งว่า CJ มีนโยบายชัดเจนไม่สนับสนุนให้ผู้ใด ขอยืมเงินจากกันและกัน หรือฉวยโอกาสหาผลประโยชน์จากความสัมพันธ์ระหว่างกัน ไม่ว่าจะในทางใดทางหนึ่ง    โดยที่คริสตจักรไม่ได้รับรู้ หรืออนุมัติให้กระทำ!

บัดนี้ ขอทุกท่านช่วยกันเป็นหู เป็นตา เป็นมือ เป็นปาก ช่วยกันสร้างสรรค์ให้ CJ ของเราเป็นคริสตจักรในฝันที่สัง คมไทย และพวกเราทุกคนใฝ่ฝัน จะดีไหมครับ?   ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านอย่างมากล้น

ด้วยรักจากใจ

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  ศิษยาภิบาล  (ในนามของคณะผู้อภิบาล)

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ลงทะเบียนค่ายคริสตจักรระหว่างอาหารเที่ยงได้ที่คุณหญิงค่ะ ขอสงวนสิทธิให้สมาชิกคริสตจักรก่อน
  • หลังอาหารเที่ยงขอเชิญเข้าร่วมสามัคคีธรรมของสมาชิกกลุ่มบุรุษ สนใจติดต่อได้ที่คุณชัยศิริ (เล็ก) ค่ะ
  • ช่วยกันดูแลความสะอาดในห้องนมัสการ ห้องน้ำ และบริเวณโดยรอบคริสตจักรค่ะ

หัวข้ออธิษฐาน

  • การจัดเตรียมสถานที่รองรับจำนวนคนมานมัสการที่เพิ่มขึ้น
  • การทำแผนเพื่อเสริมสร้างสมาชิกให้เติบโตร่วมรับใช้ด้วยกันโดยทีมอภิบาล
  • การเรียนพระคัมภีร์วันพฤหัสฯ เรียนรวีเช้าอาทิตย์ กลุ่มเซล กลุ่มย่อย และกลุ่มอธิษฐาน
  • ค่ายคริสตจักร – การลงทะเบียน การเตรียมงานพิมพ์ เพลงนมัสการ วิทยากรณ์ และการจัดเตรียมอื่นๆ
  • สถานการณ์โลก – การสู้รบ ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ โรคระบาด เศรษฐกิจตกต่ำ และจิตใจมนุษย์ที่เยือกเย็นลง

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.