รากฐานที่ถูกต้อง

เพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้ว  นอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์ (1โครินธ์ 3:11)

เมื่อพระเยซูถามเหล่าสาวกว่า “คนทั้งหลายพูดกันว่าบุตรมนุษย์เป็นผู้ใด?” ไม่ใช่เพราะพระองค์กำลังสืบหาข้อมูล พระองค์ทรงอ่านความคิดในใจของมนุษย์ได้ และหลายครั้งพระองค์ทรงทำเช่นนั้น แต่พระองค์ต้องการเห็นว่าพวกสาวกเข้าใจถูกต้อง

พวกเขาตอบว่า “เขาว่าเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา แต่บางคนว่าเป็นเอลียาห์ และคนอื่นว่าเป็นเยเรมีย์ หรือเป็นคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะ” (มัทธิว 16:14)

และพระองค์ทรงถามต่อ “แล้วพวกท่านเล่า ว่าเราเป็นใคร?” (ข้อ 15)

เปโตรสำแดงความกล้า ตอบว่า “พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่” (ข้อ 16) เปโตรออกจะมั่นใจ

พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “…ซีโมนบุตรโยนาห์เอ๋ย ท่านก็เป็นสุขเพราะว่ามนุษย์มิได้แจ้งความนี้แก่ท่าน แต่พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงแจ้งให้ทราบ ฝ่ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตร และบนศิลานี้ เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นหามิได้” (มัทธิว 16:17-18)

ขออธิบายครับ − พระเยซูไม่ได้ตรัสว่าจะสร้างคริสตจักรบนซีโมนเปโตรนะครับ คำว่า “เปโตร” มาจากภาษากรีกแปลว่าเศษของหิน หรือก้อนหิน แต่คำว่า “บนศิลานี้” มาจากคำที่ต่างออกไป เป็นคำที่แปลว่าหินที่ใหญ่มหึมา

พระเยซูทรงตั้งคริสตจักรบนสิ่งที่เปโตรกล่าว คือตั้งบนพระเยซูคริสต์ เช่นเดียวกับที่ อ.เปาโลกล่าวไว้ “เพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้ว นอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์” (1โครินธ์ 3:11)

ผมหวังว่าชีวิตของคุณวางรากอยู่บนพระเยซูคริสต์ ถ้าคุณวางรากชีวิตไว้บนคริสตจักร ก็ไม่ใช่รากฐานที่ถูกต้อง ถ้าคุณวางรากฐานชีวิตไว้บนตัวบุคคล คุณก็วางรากฐานผิดที่นะครับ จงสร้างรากฐานชีวิตของคุณบนองค์พระเยซูคริสต์ครับ

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ผู้เชื่อบางคนวางรากฐาน บนศิษยาภิบาล บนพี่เลี้ยง บนสมาชิกคริสตจักรที่ชื่นชอบเป็นส่วนตัว หรือบนสังคมคริสเตียน สังเกตุดูจะเห็นว่าผู้เชื่อพวกนี้โตช้า แกร็นฝ่ายวิญญาณ หรืออาจผิดหวังในตัวคนจนล้มลง เดินต่อไปไม่ได้
  • คุณกำลังวางรากฐานชีวิตคริสเตียนบนผู้ใดคะ? – ขอพระเจ้าอวยพร

 

 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.