การเมืองไม่ใช่เรื่องเล่นๆ

“หากเลือกตั้งเลือกคนดีชาติมีหวัง ร่วมพลังสกัดกั้นคนกินชาติ อย่าให้เขาทุจริตโกงเด็ดขาด อย่าได้ขาดใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลย!”

ผมทวิตข้อความข้างต้นไปประมาณ 1 อาทิตย์ ก่อนการเลือกตั้งในวันนี้

ผมไม่ทราบว่า คุณผู้อ่านที่มีสิทธิ์ ไปใช้สิทธิ์เลือกบุคคลใดหรือพรรคไหน  เพียงแต่ขอให้คุณรับผิดชอบต่อสิทธิ์ที่คุณใช้ไป คุณต้องถามตัวเองว่า คุณเลือกบุคคลนั้นหรือพรรคนั้นเพราะเหตุผลอะไร?

“เราเลือกตั้งเลือกคนมาทำไม  เพื่อรับใช้เพื่อยึดครองหรือไฉน

ได้คนดีจะพาชาติให้พ้นภัย  ไม่ใส่ใจคนชั่วครองชาติบรรลัย”

หากคนที่คุณเลือกเป็นคนดี คุณได้มีส่วนช่วยประเทศชาติของคุณแล้ว แต่หากคุณเลือกคนเลวที่โกงกิน คุณก็ได้ร่วมทำลายประเทศชาติไปเสียแล้ว แต่คุณอาจพูดว่า คุณไม่ขอใช้สิทธิ์เลือกใครเลย ก็เท่ากับว่าคุณได้ละทิ้งหรือทำลายสิทธิ์ ที่ส่งผลต่อสวัสดิภาพและความเจริญรุ่งเรืองของทั้งประเทศและคนในประเทศนี้ไปอย่างน่าเสียดาย!

เพราะต่อให้คุณไม่เลือกบุคคลใด… บุคคลที่มีพรรคพวกหรือคะแนนจัดตั้งก็จะได้เข้ามาใช้อำนาจอธิปไตย ปกครองพวกเราอยู่ดี! และอย่างไร ๆ ก็คงมีคนดีอยู่บ้างล่ะ ในแต่ละพรรคหรืออย่างน้อยก็ให้อำนาจนั้นอยู่ในมือของคนที่เลวน้อยที่สุดก็ยังดี!

ดังนั้น หากว่าเรารักระบอบประชาธิปไตย เราจำเป็นต้องออกไปใช้สิทธิ์ของเราในการเลือกคนเลือกพรรคตามหน้าที่

และหากว่าเรารักประเทศชาติของเราจริง ๆ เราก็ยังต้องใช้สิทธิ์นั้นอย่างรับผิดชอบ โดยทำการบ้านหาข้อมูล เปิดตา เปิดหู ศึกษาข้อมูลอย่างสมดุลด้วยความใส่ใจก่อนที่จะใช้สิทธิ์ที่มีอยู่ในการเลือกบุคคลใด!

นั่นหมายความว่า เราไม่เพียงแต่แค่ทำตามหน้าที่ที่บังคับเรา  แต่เราควรทำหน้าที่นั้นด้วยความรัก!

“หน้าที่ทำให้เราทำได้เป็นอย่างดี แต่ความรักทำให้เราทำได้อย่างงดงาม!”

(Duty makes  us do things well but love makes us do them beautifully.)

ไม่ว่าเราเลือกผู้ใดหรือไม่เลือกผู้ใด สุดท้ายหากประเทศชาตินี้ยังประสงค์ที่จะปกครองในระบอบประชาธิปไตย เราต้องปฏิบัติตามกฎกติกาด้วยความเคารพ และยอมรับไม่ว่าพรรคใดจะชนะ! นั่นคือจะต้องมีผู้ชนะการเลือกตั้ง และต้องมีการจัดตั้งรัฐบาล โดยที่ระบอบเปิดโอกาสให้แก่พรรคเสียงข้างมากเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลก่อน  เพื่อปกครองประเทศและปกครองพวกเรา!

และเราทุกคนจะต้องอยู่ใต้การปกครองของรัฐบาลที่เกิดขึ้น ไม่ว่าเราจะชอบพวกเขาหรือไม่ก็ตาม นี่คือกติกาที่มนุษย์ตั้งขึ้น ซึ่งพระเจ้าก็ทรงอนุญาตให้เป็นไปตามนั้น และกำชับให้เราทุกคนทำตามกติกาดังกล่าวด้วย!

“ทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้ที่มีอำนาจปกครอง เพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่มิได้มาจากพระเจ้าและผู้ที่ทรงอำนาจนั้น พระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้น เหตุฉะนั้นผู้ที่ขัดขืนอำนาจนั้น ก็ขัดขืนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นและผู้ที่ขัดขืนนั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษ(โรม 13:1-2)

และแม้ว่ารัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาจะมีคนเลวปะปนอยู่ (และคอรัปชั่นกันเป็นขบวนการ) แต่รัฐบาลนั้นก็มีหน้าที่ที่ต้องทำตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย นั่นคือ ต้องบริหาร จัดการดูแล(พัฒนา) ประเทศชาติให้ทุกคนอยู่กันได้อย่างมีความสงบ(สุข) ซึ่งหากรัฐบาลทำผิดพลาดหรือทำให้ประชาชนผิดหวังก็อาจถูกลงโทษทั้งจากมนุษย์และจากพระเจ้า!

ดังนั้น ไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาล ก็กล่าวได้ว่า พวกเขาได้รับฉันทานุมัติจากคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนี้แล้ว รวมทั้งตัวของคุณ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เพราะนี้คือ กติกาที่พวกเรารู้กันมาตั้งแต่ต้น  และต้องปฏิบัติตามโดย

ถ้วนหน้า!

แต่พวกเราไม่จำเป็นต้องกลัวรัฐบาลชุดใหม่นี้ หากว่าเราได้ทำหน้าที่พลเมืองตามหลักพระคัมภีร์อย่างถูกต้องครบถ้วน

“เพราะว่าผู้ครอบครองนั้นไม่น่ากลัวเลยสำหรับคนที่ทำความดี แต่ว่าเป็นที่น่ากลัวสำหรับคนที่ทำความชั่ว ท่านไม่อยากจะกลัวผู้มีอำนาจหรือ ถ้าเช่นนั้นก็จงประพฤติแต่ความดี แล้วท่านก็จะได้เป็นที่พอใจของผู้มีอำนาจนั้น เพราะว่าผู้ครอบครองนั้น เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อให้ประโยชน์แก่ท่าน แต่ถ้าท่านทำความชั่วก็จงกลัวเถิด เพราะว่าผู้ครอบครองนั้นหาได้ถือดาบไว้เฉยๆไม่ ท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า และจะเป็นผู้ลงพระอาชญาแทนพระเจ้าแก่ทุกคนที่ประพฤติชั่ว  เหตุฉะนั้นท่านจะต้องอยู่ในบังคับบัญชา มิใช่เพราะเกรงพระอาชญาสิ่งเดียว แต่เพราะจิตที่สำนึกผิดชอบด้วย เพราะเหตุผลอันเดียวกันท่านจึงได้เสียส่วยสาอากรด้วย เพราะว่าผู้มีอำนาจนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า และปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่ ท่านจงให้แก่ทุกคนตามที่เขาควรจะได้รับ จงเสียส่วยสาอากรตามที่ควร เสียภาษีตามที่ควร  ความยำเกรงควรแก่ผู้ใด จงยำเกรงผู้นั้น จงให้เกียรติยศแก่ผู้ที่ควรจะได้รับ” (โรม 13:3-7)

 

ดังนั้น คุณอย่าทำเรื่องการเมืองให้เป็นเรื่องเล่น ๆ จงรับผิดชอบ ออกไปใช้สิทธิ์เลือกคนที่ใจของคุณพอจะรับได้มากที่สุด แม้จะไม่ดีดังใจหวังก็ตาม และขอให้คุณอธิษฐานเผื่อและช่วยกันตรวจสอบและเสนอแนะให้รัฐบาลชุดใหม่นี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรม ปลอดจากคอรัปชั่นให้มากที่สุด และสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้ามากที่สุด!

เพื่อพวกเราจะได้ดำรงชีพและดำเนินชีวิตในฐานะตัวแทนของพระเจ้าอยู่ในแผ่นดินนี้เพื่อช่วยคนมากหลายให้รอดอย่างสงบสุขเสมอต่อไป!

“เหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใด ข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอ และขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวง เพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูง เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆ และสงบสุขในทางธรรมและอย่างนอบน้อม การกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ดี และเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ผู้ทรงมีพระประสงค์ให้คนทั้งปวงรอด และให้รู้ความจริง” (1ทธ.2:1-4)

ดังนั้น จะเป็นใครขึ้นมาบริหารปกครองประเทศ เราก็ไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวเลย!

…จริงไหมครับ?

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์– twitter.com/thongchaibsc

fanpage@thongchaibsc , BB 2381A496

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.