สารจากศบ. 28 สิงหาคม 2011

28 สิงหาคม 2011

สวัสดีครับพี่น้อง CJ

ขอทักทายทุกท่านในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า! ขอพระคุณ ความรักและสันติสุขจากพระเจ้าทรงดำรงอยู่กับทุกท่าน!

วันนี้ ต้องขอเริ่มต้นด้วยข่าวลือที่ผมประหลาดใจ!

เวลานี้ มีคนปล่อยข่าวลือว่าผมจะออกจาก CJ ของเรา ผมไม่ทราบว่าคนปล่อยข่าวเขาคิดอะไรของเขา แต่คำ ตอบจากปากของผม คือ ตราบจนถึง ณ นาทีนี้ ผมยังไม่เคยมีความคิดเช่นนั้นอยู่เลย! แต่หากว่าผมจะไปจาก CJ แห่งนี้ก็คงอยู่ในเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 1. CJ ไม่เอาผม – นั่นคือ ไม่ยอมรับให้ผมเป็นผู้เลี้ยงดูอีกต่อไป ไม่ไว้วางใจ ไม่เชื่อใจ ไม่มีศักดิ์ศรีและเกียรติที่จะมอบให้จากที่แห่งนี้อีกต่อไป
 2. CJ ไม่เอาพระเจ้า – นั่นคือ ไม่เชื่อฟัง ไม่ปฏิบัติตามพระมหาบัญชา และพระบัญญัติของพระเจ้า ในการประกาศนำคนให้เชื่อเป็นสาวกของพระคริสต์ ตั้งคริสตจักรใหม่และรักซึ่งกันและกันตามที่พระเยซูคริสต์สั่ง
 3. พระเจ้าไม่เอา CJ –นั่นคือ CJ ไม่ทำตามบัญญัติของพระเจ้า หรือทำแค่บางเรื่อง แต่เปลือกนอก ทำอะไรตามเนื้อหนัง โดยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางทำผิดเป็นถูกโดยไม่กลับใจ ไม่บริสุทธิ์ จนพระเจ้าไม่สามารถยอมรับได้ว่า นี่เป็นคริสตจักรของพระองค์อีกต่อไป
 4. พระเจ้าทรงนำให้ผมออกไปทำพันธกิจที่อื่นหรืออย่างอื่น ซึ่ง CJ ทั้งคริสตจักรมีมติเห็นพ้องต้องกันว่า ผมควรทำเช่นนั้น และให้แยกออกไปโดยเด็ดขาด

แต่นับจนบัดนี้ ยังไม่มีเหตุผลใดที่จะทำให้ผมต้องออกจาก CJ เลย แต่ว่าข่าวลือที่เกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นจากการที่ผมกำลังรณรงค์ให้ตั้งคริสตจักรลูกของ CJ คือ AGAPE Baptist Church (ABC) หรือ Church of Love (CL) ก็เลยมีคนคิดมากไปนิดว่า ผมจะออกจาก CJ!

แต่ย้ำอีกครั้งว่า ผมไม่เห็นมีความจำเป็นใด ๆ ที่จะต้องออกจาก CJ นี้เลย เพราะว่า หากผมอยู่ CJ ผมสามารถช่วยผลัก ดันให้ตั้งคริสตจักรลูกได้อีกมากมาย ไม่เพียงแต่ที่ ABC (CL) เท่านั้น แต่จะมีคริสตจักรลูกที่ 2, 3, 4 จนถึงที่ 10 ภายใน ปี 2020 นี้ ตามเป้าหมายได้!

ดังนั้น เพื่อตัดไฟต้นลมและยุติข่าวลือดังกล่าว ผมจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ผมยังทำหน้าที่ศิษยาภิบาลที่ CJ นี้อย่างมีความสุขและเกิดผลดีต่อไป นอกจากว่าจะเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 1-4 หรือเข้าข่ายประการที่ 5 คือ

5. ผมเองไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถทำหน้าที่ของศิษยาภิบาล ที่ CJ ได้อีกต่อไป

 • เมื่อผมทำผิดบาปอย่างรุนแรง –ไม่เหมาะสมที่จะดำรงอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ ทรงเกียรตินี้ต่อไป
 • เมื่อผมไม่อยู่ในสภาพที่จะทำหน้าที่ได้ต่อไป   เพราะผมวิกลจริต ทุพพลภาพ  หรือเจ็บป่วยหนัก หรือไม่มีความ สามารถหรือกำลังเรี่ยวแรง หมดสภาพในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และพระเจ้ากับจิตสำนึกของผม ได้บอกให้ผมยุติบทบาทดังกล่าวนั้นลง เมื่อนั้น ผมจะไปจาก CJ!

แต่ผมจะไม่ออกจาก CJ ด้วยเหตุผลต่อไปนี้

 1. มีคนวิพากษ์วิจารณ์ นินทาว่าร้าย หรือตำหนิต่อว่าผม
 2. มีคนประพฤติตัวไม่ให้เกียรติผม ด้วยวาจา กาย หรือใจ
 3. ผมไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือความยุติธรรม
 4. ผมไม่ชอบหน้า หรือการกระทำของคนบางคน หรือหลายคนหรือเขาไม่ชอบหน้าผม
 5. ผมเบื่อ หรือ รำคาญ หรือไม่พอใจ ในพฤติกรรมของคนหรือกิจกรรมบางอย่างของคริสตจักร
 6. ผมไม่ได้ดังหวังหรือดังใจที่ผมต้องการ
 7. ผมไม่ชอบรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ผมไม่คุ้นเคยหรือผมไม่เห็นด้วย (นอกจากสิ่งนั้นชั่วร้ายมากจริงๆ)

ดังนั้น ถ้าหากมีพี่น้องอยากให้ผมออกจากคริสตจักรแห่งนี้ก็จงทำตาม ข้อ 1-4 แต่หากประสงค์จะให้ผมอยู่ในคริสต จักรนี้ต่อไป ก็ขอโปรดช่วยผมให้ทำภารกิจในการเป็นศิษยาภิบาลทั้งในคริสตจักรและนอกคริสตจักร แห่งนี้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตั้งคริสตจักรลูกต่างๆ โดยที่ผมไม่จำเป็นต้องออกจาก CJ ไป!โดยเริ่มจากการสนับสนุนทุ่มเททำให้คริสตจักรลูกแห่งแรก (ABC หรือ CL) เกิดขึ้นและเจริญเติบโตขึ้น  แต่หากว่า การกระทำตามพระมหาบัญชาของพระคริสต์นี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนจากมวลผู้นำและสมาชิกของ CJ ก็ถึงเวลาที่ผมจำเป็นต้องพิจารณาตัวของผมเอง!

ขออธิษฐานเผื่อเรื่องนี้ด้วยนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเริ่มนมัสการเป็นครั้งแรกของ ABC ในวันอาทิตย์หน้า (4 กย.) เวลา 14.30 น. ณ ร้านแมงป่อง (ลาดพร้าว)  อนึ่ง ผมยังปฏิบัติหน้าที่ของศิษยาภิบาลใน CJ เหมือนเดิมดังนี้

 1. เทศนาสั่งสอนวันอาทิตย์เดือนละ 2 ครั้ง
 2. เตรียมการเรียน สอนพระคัมภีร์ทุกวันพฤหัส (อย่างต่อเนื่อง)
 3. นำและสอนพระคัมภีร์ ในกลุ่มแคร์ทุกวันอังคารที่ Love is, ทุกวันศุกร์ที่แมงป่อง
 4. สอนรวีวารศึกษาทุกวันอาทิตย์เช้าที่ CJ (เมื่อมาเทศนา)
 5. ให้คำปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหากับสมาชิกทุกคนในทุกเรื่อง
 6. ให้ความช่วยเหลือกับสมาชิกที่มีปัญหาต่าง ๆ (การเงิน  การงาน ฯลฯ ทั้งทางตรง-ทางอ้อม)
 7. เยี่ยมเยียนให้กำลังใจสมาชิกที่เจ็บป่วยหรือเผชิญวิกฤติ (ทั้งทางตรง/ทางอ้อม)
 8. หนุนใจสมาชิกด้วยข้อคิด/พระวจนะทุกเช้า (อาทิตย์ละ 7 วัน) สำหรับคนที่สมัครใจและแจ้งให้ทราบ ผ่านทาง BB, SMS, Twitter/facebook ฯลฯ
 9. ประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ  เช่น มหาสนิท, บัพติศมา, พิธีแต่งงาน, พิธีศพ, เปิดบริษัท, ขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ
 10. อบรมชั้นบัพติศมาสำหรับผู้รับบัพติศมา
 11. อบรมหลักสูตร การให้คำปรึกษาก่อนแต่งงานแก่สมาชิกที่จะแต่งงานหรือสำหรับคู่ที่แต่งงานแล้ว
 12. นำ/บริหาร/ร่วมประชุมตัดสินใจกับคณะผู้อภิบาลทุกเดือนหรือตามสถานการณ์ ฯลฯ  ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

ด้วยรักและผูกพัน

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  ศิษยาภิบาล   (ในนามของคณะผู้อภิบาล)

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.