ต.ค. 262011
 

“แต่วันนั้น โมงนั้น ไม่มีใครรู้ ถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้ รู้แต่พระบิดาองค์เดียว” (มัทธิว 24:36)

ใครก็ตามที่ประกาศถึงกำหนดเวลาการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ครั้งที่สอง ก็กำลังก้าวข้ามเส้นแห่งการหมิ่นประมาทพระเจ้า พระคัมภีร์สอนเอาไว้อย่างเรียบง่ายและชัดเจนว่า “ไม่มีใครรู้วันและโมงนั้น” – ไม่มีใคร

ก่อนที่พระเจ้าทรงรับพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์ด้วยพระสง่าราศี พวกสาวกถามพระองค์ว่า พระองค์เจ้าข้า พระองค์จะทรงตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหม่ ให้แก่ชนอิสราเอลในครั้งนี้หรือ พระองค์ตรัสตอบเขาว่าไม่ใช่ธุระของท่าน ที่จะรู้เวลาและวาระซึ่งพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้ โดยสิทธิอำนาจของพระองค์” (กิจการ 1:6-7)

ไม่มีใครรู้วันและเวลาที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง แต่วันนั้นจะเป็นวันอันมหัศจรรย์และเต็มด้วยพระสง่าราศี

อ่าน 1เธสะโลนิกา  4:13-18 ที่เป็นพระวจนะแห่งความหวัง และกำลังใจ และอย่าลืมแบ่งปันออกไปกับใครบางคนด้วยนะครับ

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อธิษฐานเผื่อกรุงทเพมหานคร และจังหวัดรอบด้านที่น้ำท่วมด้วยนะคะ ความหวังของเราไม่ได้อยู่ที่มนุษย์ ระบบ หรืการป้องกันแบบใด แต่อยู่ที่พระเจ้าของเราบนฟ้าสวรรค์เท่านั้นค่ะ – ขอพระเจ้าปกป้องทุกคน 

 


 Posted by at 10:25 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.