พ.ย. 152011
 

“แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย” (อิสยาห์ 40:31)

ความกดดันไม่ใช่เรื่องใหม่ โนอาห์ถูกกดดันเมื่อท่านสร้างเรือใหญ่ทั้งๆที่ฝนยังไม่เคยตก มารธาถูกกดดันเมื่อเธอจัดเตรียมอาหารให้พระเยซู

ความกดดันคือช่องว่างระหว่างข้อเรียกร้องที่ถูกวางลงบนบ่า และกำลังที่มีรองรับต่อข้อเรียกร้องนั้น ความกดดันไม่ใช่บาป การท้อถอยไม่ใช่บาป จะเป็นบาปก็ต่อเมื่อคุณไม่พยายามหาทางลดความกดดันที่ทำลายพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ร่างกายของคุณเอง

คำตอบของคุณอยู่ที่ไหน? อยู่ที่การรอคอยพระเจ้า  — รอคอยท่ามกลางข้อเรียกร้อง และความต้องการรอบตัว เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะรอคอยพระเจ้า พระองค์จะทรงเข้ามาสร้างสะพานเชื่อมระหว่างความกดดันด้วยพระกำลังของพระองค์

ทูลขอพระเจ้าเตรียมคุณให้พร้อมรับความกดดัน บางทีอาจเป็นเจ้านาย หรือคู่สมรสของคุณที่กำลังถูกกดดัน จงชื่นชมยินดีที่คุณ กำลังมีโอกาสแบ่งปันความรักของพระเจ้าออกไป

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • คุณกำลังถูกกดดันด้วยสถานการณ์รอบตัวอยู่หรือเปล่า? จงทูลขอพระกำลังจากพระเจ้า แล้วพระองค์จะเชื่อมช่องว่างแห่งความกดดันนี้เข้ด้วยกัน – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ
 Posted by at 9:54 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)