เม.ย. 192012
 

“เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (โรม 6:23)

ในพระคริสต์ วลีวั้นๆ แต่เป็นกุญแจไขประตูทุกบานที่เก็บขุมทรัพย์มากมายที่สุดที่คุณจะพบได้ ทราบหรือไม่ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระคริสต์นั้น เกิดขึ้นกับคุณ

เมื่อพระองค์ถูกตรึงกางเขน คุณก็ถูกตรึงด้วย พระองค์ถูกฝังไว้ คุณก็ถูกฝังไว้ เมื่อพระองค์ฟื้นคืนกลับมา คุณก็ฟื้นคืนกลับมาด้วย พระคริสต์ทรงกระทำเพื่อคุณ  โดยพระองค์ ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาและความชอบธรรมของเรา และเป็นผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ และทรงเป็นผู้ไถ่เราไว้ให้พ้นบาป” (1โครินธ์ 1:30)

มนุษย์จะไม่มั่นคงจนกว่าอยู่ในพระคริสต์ บางคนถามว่า “แล้วถ้าคุณเสียความรอดไปล่ะ?” มันไม่มีทางเกิดขึ้นกับลูกที่อยู่ในพระคริสต์ พระองค์ไม่เพียงแต่ยึดเราไว้ เราอยู่ในพระองค์ด้วย ความมั่นคงไมใช่สถานที่ๆเราเรียกว่า “สวรรค์” แต่อยู่ในพระบุคคลที่มีพระนามว่า “พระเยซู”

วันนี้ผมอยากให้คุณไปแบ่งปันโรม 6:23กับคนห้าคน เริ่มด้วยการอธิษฐานให้พระเจ้าสำแดงคนเหล่านั้นแก่คุณ และให้คุณมีใจกล้าแบ่งปัน คุณอาจเขียนพระคำโรม 6:23 ลงบนกระดาษให้พวกเขา และก่อนจะยื่นให้คุณอาจพูดว่า “ฉันอยากให้ของขวัญนี้แก่คุณ”

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding Ministries: www.lwf.org

คำถาม

  • เวลานี้ปลายยุคสุดท้ายแล้ว คุณเริ่มแบ่งปันข่าวประเสริฐแห่งความรอดบ้างหรือยัง? ถ้ายัง ให้เริ่มด้วยการอธิษฐานก่อน – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

 

 

 Posted by at 12:01 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)