พ.ค. 172012
 

“จงระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดทำให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญา และด้วยคำล่อลวงอันเหลวไหลตามตำนานของมนุษย์ ตามวิญญาณต่างๆแห่งสากลจักรวาล ไม่ใช่ตามพระคริสต์” (โคโลสี 2:8)

พระเยซูไม่ทรงเห็นด้วยที่จะให้วัฒนธรรมประเพณีของมนุษย์สูงกว่าพระวจนะคำของพระเจ้า (ดูมาระโก 7:1-13)

แล้วคุณล่ะ? คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อให้พระเจ้าใช้ได้หรือไม่? หรือคุณยังยึดติดอยู่กับวัฒนธรรมเดิมๆของคุณ? มีคุณสมบัติสามอย่างที่ผมเชื่อว่าคริสเตียนทุกคนควรจะสำแดง – ความพร้อม ยอมรับใช้ และปรับตัว –

เราจำเป็นต้องเดินใกล้ชิดพระเจ้าเพื่อพร้อมจะเป็นพยานได้ในทันที นี่คือความสามารถของพระเจ้าบวกกับความพร้อมของคุณ เป็นฤทธิ์เดชของพระองค์บวกกับบุคลิกภาพของคุณ เป็นการงานของพระองค์บวกกับคำพยานของคุณ นี่คือแผนการของพระเจ้า

สมมุติว่ามีบางคนกำลังเดินมาหาคุณตอนนี้ด้วยจุดประสงค์เพื่อจะถามคุณว่าเขาจะมีความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวกับพระเจ้าได้อย่างไร คุณจะตอบว่าอะไรครับ? ทำตัวให้พร้อมในวันนี้เพื่อจะมีคำตอบสำหรับความหวังที่มีในคุณ (ดู 1เปโตร 3:15)

Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministry: www.lwf.org

แต่ในใจของท่าน จงเคารพนับถือ พระคริสต์ว่าเป็น องค์พระผู้เป็นเจ้า จงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่า ท่านมีความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุผลประการใด แต่จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความนับถือ (1เปโตร 3:15)

 

 Posted by at 12:01 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.