พ.ค. 302012
 

พระเยซูตรัสกับเขาอีกว่า “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงใช้เรามาฉันใด เราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้น” (ยอห์น 20:21)

โฮเวิร์ด เฮนดริกส์ ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ที่โด่งดัง ปัจจุบันเกษียณจากตำแหน่งศาสดาจารย์แห่งวิทยาลัยพระคริสตธรรมดัลลัส ท่านเคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งว่า “สิ่งที่คุกคามคริสเตียนมากที่สุดไม่ใช่ลัทธิคอมมูนิสต์ หรือพวกไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า แต่เป็นคริสเตียนเองที่ พยายามเข้าแผ่นดินสวรรค์แบบไม่เปิดเผยตัว ไม่ยอมแบ่งปันความเชื่อกับผู้อื่น หรือรับใช้พระเจ้าอย่างหมดหัวใจ”

โรเบิร์ต หลุยส์ สตีเวนสัน กล่าวว่า “บ่อยครั้งคำมุสาที่โหดร้ายที่สุดจะถูกเล่าออกไปในความเงียบ” ที่จริง บาปใหญ่ที่สุดของพวกเราคริสเตียนคือบาปแห่งความเงียบ และคำมุสาที่โหดที่สุดคือรู้จักองค์พระเยซูคริสต์แล้ว แต่ไม่เคยไปเล่าให้ใครฟังเลย”

พระเจ้าทรงมอบข่าวประเสริฐให้คุณเพื่อให้ออกไปแบ่งปันและเป็นพยานกับผู้อื่นถึงพระคุณที่ทรงสำแดงผ่านพระเยซูคริสต์ ในฐานะคริสเตียน คุณถูกพระเจ้าเลือก และพระองค์สั่งให้คุณไปแบ่งปันความเชื่อกับผู้อื่น ไม่มีทางอื่นนะครับ

ดังนั้นแทนที่จะนิ่งเงียบ จงไปบอกผู้อื่นเรื่องพระเยซู ผมไม่ได้บอกให้คุณไปยืนตามสี่แยกและประณามผู้คน แต่ให้รักผู้ที่อยู่ใกล้ และที่เข้ามาในชีวิตคุณทุกๆวันด้วยความรักของพระเยซู แบ่งปันความจริงของพระองค์กับพวกเขา เมื่อคุณเชื่อฟังคำสั่งที่พระเจ้าให้คุณไปแบ่งปันความเชื่อกับผู้อื่น คุณก็ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังตามที่ได้รับมอบหมายมา

อย่าทำบาปแห่งความเงียบ แต่จงเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า นำผู้คนมาสร้างสัมพันธ์และรู้จักกับพระเยซูเป็นส่วนตัวนะครับ

โดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power point ministry: www.powerpoint.org

 Posted by at 12:01 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)