มิ.ย. 052012
 

“โอ พวกฟาริสีตาบอด จงชำระถ้วยชามภายในเสียก่อน เพื่อข้างนอกจะได้สะอาดด้วย” (มัทธิว 23:26)

อะไรเกิดขึ้นเมื่อเราพยายามจะช่วยผู้อื่น? เราเริ่มจากภายนอก คิดว่าถ้าเราเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของคนๆนั้น (ที่อยู่ เสื้อผ้า อาหาร การศึกษา) แล้วเราจะสร้างคนๆใหม่ขึ้นมา มันทำไม่ได้ครับ มันเกิดขึ้นที่ในสวนเอเดนที่มนุษย์ผู้นั้นพาตัวเองเข้าสู่ปัญหาตั้งแต่แรก

ทำความสะอาดภายนอกเป็นแค่การปฏิรูป เมื่อคุณทำความสะอาดภายใน คุณก็กำลังสร้างขึ้นมาใหม่ พระเยซูกำลังบอกพวกฟาริสีว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องไปอาบน้ำชำระตัว ที่จำเป็นคือพวกเขาต้องบังเกิดใหม่

ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรช่วยผู้อื่น นั่นเป็นสิ่งที่ควรทำ แต่มนุษย์ต้องการมากกว่าสบู่และอาหาร พวกเขาต้องการความรอด พวกเขาต้องการการบังเกิดจากเบื้องบน ไม่ใช่แค่การสนับสนุนจากเบื้องล่าง

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

 Posted by at 12:02 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.