มิ.ย. 202012
 

“และซามูเอลกล่าวว่า “พระเจ้าทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชามาก เท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือ ดูเถิด ที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชา และซึ่งจะสดับฟังก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้” (1ซามูเอล 15:22)

ความปิติยินดีและการเชื่อฟังเป็นของคู่กันโดยธรรมชาติ เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพระเจ้า คุณจะมีความปิติยินดีในพระองค์ เหมือนเพลงในชีวิตคริสเตียนที่เขียนโดย จอห์น แซมมิส “เชื่อและฟังคำ ไม่มีทางอื่นเที่ยงธรรม พระเยซูทรงให้ความสุขแก่ผู้เชื่อและฟังคำ”

เชื่อและเชื่อฟังเป็นเหมือนสองมือที่ยึดอยู่กับพระสัญญาของพระเจ้า และเป็นเหมือนกับสองเท้าที่ก้าวเดินหน้าไปในทางหลวงของจอมกษัตริย์ เป็นเหมือนสองหูที่ทำให้คุณได้ยินความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้า

คุณอยากสัมผัสกับความปิติอันแสนหวาน และความอิ่มใจที่ อ.เปาโลมีในขณะถูกจองจำในคุกใต้ดินของโรมัน และที่คอร์รี่ เทนบูมมีในความมืดระหว่างถูกขังไว้ในค่ายกักกันของพวกนาซี? ก็จง “เชื่อและฟังคำ”

โดย : Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

 Posted by at 12:01 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.