มิ.ย. 212012
 

“จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น” (สุภาษิต 3:5-6)

ถ้าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของชีวิตคุณ คุณก็จะมอบให้พระองค์ก่อนในทุกเรื่องที่ต้องพิจารณาและตัดสินใจ คุณจะถามว่า “น้ำพระทัยของพระเจ้าคืออะไร? พระประสงค์ของพระเยซูคือสิ่งใด? สิ่งใดจะถวายพระสิริแด่พระเจ้าได้?”

คุณเคยทำงานอยู่ในบริษัทที่วันหนึ่งพวกเขาตัดสินใจจะย้ายคุณหรือไม่? หลายคนที่มีภาระผูกพันด้านการเงิน จะนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับครอบครัวและเพื่อนๆบ้างเล็กน้อย ก่อนจะเตรียมตัวย้าย บางครั้งการโยกย้ายเป็นไปอย่างเร่งด่วน เรื่องอธิษฐานจึงถูกลืมไป

พี่น้องครับ ถ้าพระเจ้าปรารถนาให้คุณย้ายไป ถ้าพระเจ้าไม่ปรารถนาให้คุณไป คุณก็ยังต้องอยู่ แต่คุณไม่มีวันจะรู้จนกระทั่งคุณอยู่ลำพังกับพระเจ้า และให้พระองค์บอกคุณว่าทรงมีพระประสงค์ใด

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

 

 

 Posted by at 12:01 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.